11
Jisas ga harausur tano sinsaring.
(Matiu 6:9-13; 7:7-11)
Tike bung Jisas ga saasaring tuma tike katano ma be iga pataam tikenong ta ira nuno bulu na harausur ga tange tana, “Watong, nu hausur mem ura sinsaring hoke Jon ga hausur ira nuno bulu na harausur bileng.” Io, iga tange ta di, “Be mu saasaring, mu na tange horek:
Mama, mem sip be da nes kilam no hinsam be i halhaalien,
ma be no num kingdom na hanawat.
Mem sip be nu tabar mem ma ira amem nian ing i haruat ma tike bung.
Ma nu lik luban leise ira numem sana tintalen hoke mem la liklik luban leise ira sana tintalen di gil ta mem.
Ma mem sip bileng be nu balaure bat mem ta ira harwalar.”
Ma iga tange ta di, “Nu lik ta tikenong ta ira num harwis. Tike pana nu hana tano hala tano num harwis ra tingana lahon ma nu tange tana, ‘Tasigu, pata ta nian? Nugu tike wasire te mur ra lawas na ngas ma kakarek mon i hana tupas iou ma pata ta nian ura tamtabar ie.’
“Io, no turadi ruma naramon na balu ie, ‘Waak u kis na gil iou! No matanahala te tabanus ma mehet tamana te noh ter. Iou paile tale be ni tut ma ni tabar ugo ta linge.’ Io, iou tange ta mu, a linge bia ing be no nuno harwis, iesene pai nale tabar ie ma tike linge. Iesene na tut ma ina tabar ie haruat ma no nuno sunupi kinong pai nale sangeh ura sinsaring.
“Io, aiou tange ta mu, be nu sasaring nu hatur kawase ikin ra linge. Ma be u sisilih, nu silihe tupas leh. Ma be u pipidil, God na papos leh ugo. 10 Kaie hobi, nong i sasaring na hatur kawase ira linge i saring. Ma nong i sisilih na silihe tupas ira linge i silsilihe. Ma nong i pipidil, God na papos leh ie.
11 “Nesi nalamin ta mu ira tata i tale be na ter tike si, ing no natine i saring aen? 12 Ma be ing i saring tulur, na tabar balik ie ma tike talbore? 13 Ing be mu ira ut na sana, mu la nunure ter ura tamtabar ira nati mu ma ra bilai na linge, io, ikinong i hamanis be Mama tuma nalu i manga nunure ter ura tamtabar di ma no Halhaaliena Tanuo ing di saring ie.”
Jisas ga tule hasur leise ira sana tanuo ma no dades tane God.
(Matiu 12:22-29,43-45; Mak 3:23-27)
14 Ma ne Jisas ga tultule hasur ise tike sana tanuo nong ga sasoh ter tike turadi, kaie igom ngulo. Ma be no sana tanuo ga sur leh, no ngulo ga ianga ma no tamat na matanabar di ga manga karup. 15  Matiu 9:34; 10:25Iesene ari ta di, di ga tange, “Jisas i haruat ura tultule hasur leise ira sana tanuo kinong Belsebul no watong ta di ira sana tanuo te ter ra dades tana kaie ige gilgil hobi.” 16  Matiu 12:38Ma ari mes di ga ura walwalar ie, kaie di gom saring ie be na gil tike hakilang metuma ra mawe. 17 Sene be Jisas ga nunure ira nudi lilik igom tange ta di, “Be tike huntunana paile tur tikai, ari mes di na hamau no taman. Ma be tike hatatamana paile tur tikai, na puko. 18 Ma be no huntunana tane Satan paile tur tikai, na tur dades hohaam? Iou tange hobi kinong mu tange be iou tule hasur leise ira sana tanuo ma no dades tane Belsebul. 19 Ma be i tutuno be iou tule hasur leise ira sana tanuo ma no dades tane Belsebul, io, ira numu turadi di kapkap dades bileng mekaia hone Belsebul ura tultule hasur leise ira sana tanuo. Io, ira numu turadi iat, di hamanis be ira numu lilik paile takados kinong di bileng di gil hobi. 20 Ma sene be iou tule hasur leise ira sana tanuo ma no dades tane God, io, i hamanis be no kingdom tane God te hana tupas mu.
21 “Be ing tike dades na turadi i manga balaure no nuno hala ma ira kusur ma ra sele, paile tale be tikenong na kuman tike linge. 22  Kolose 2:15Iesene be tikenong i manga dades tana i harubu ma ie ma i ubu hagae ie, na kap leise bakut no nuno kusur ma no nuno sele ing no turadi ga lik be na laro ter me. Ma no dades na turadi na palau ira nuno harwis ma ira linge ite kuman.
23  Luk 9:50“Be tikenong paile nugu harwis ie, i malok tagu. Ma be tikenong paile harahut iou, i hagae iou.
24 “Be tike sana tanuo i sur leh tike turadi, i hana hurbit ta ira masmasana katano ta ira hanuo be ura sinangeh, sene be i nanaas puo. Io, i lik horek: ‘Aiou ni tapukus baling tano ngasiagu.’ 25 Ma be i hanawat ukaia i nes be i taguro ter be na lala baling. 26 Io i hana, i a lamus habaling a liman ma iruo na mes na sana tanuo, di manga sana tana. Ma di lala kaia ma di ge kis um kaia. Ma no nilon um ta ikino turadi na manga sana ta ing nalalie.”
27  Luk 1:28,42,48Ma be ing Jisas ga tangtange kike ra linge, tike haine nalamin tano tamat na matanabar ga kakongane nalu be, “No haridan na kis tano num makai nong ga kaho ugo ma iga hasus ugo.” 28 Iesene iga tange, “God na idane di balik ing di hadade ira nianga tane God ma di taram ie.”
Jisas ga tibe hapenpen ira matanabar kinong di manga sana.
(Matiu 12:39-42)
29  Matiu 16:4Ma be no winawas tano tamat na matanabar ga ura tamtamat hanana, Jisas ga tange, “Ira matanabar katiak di sana. Di sip be ni gil tike hakilang. Iesene pa di nale nes ta hakilang. Di na nes sene mon no hakilang tane Iona. 30 Iona ga tike hakilang ta ira turadi me Niniwe. Hokakarek bileng Nong a Turadi ie na tike hakilang ta ira matanabar ing di lon katiak. 31  1Kng 10:1-10Tano bung na harkurai no kwin me Siba na tibe hapenpen mu kinong iga hanawat me tapa sakit ura hadade no minminanes tane Solomon. Ma iou tange ta mu, tike turadi i tamat ta dur ma ne Solomon irek. 32  Jna 3:5-10Ma tano bung na harkurai bileng ira turadi me Niniwe na tibe hapenpen mu kinong di ga lilik pukus ing di ga hadade no harpir tane Iona. Ma iou tange ta mu, tike turadi i tamat ta dur ma ne Iona irek.
No lulungo tano num nilon.
(Matiu 6:22-23)
33  Mak 4:21; Luk 8:16“Pata tikenong pai nale halulungo tike laam ma ina bul ie tike katano ing i mun ter. Ma pai nale tuhbus bileng ie. Pata. Na bul ie tano nuno tuntunur waing dong ing di na lala di na nes no nuno murarang. 34 Ira matam, dur hora lulungo ura hapalaine ugo. Ing be ira iruo matam dur manga bilai, no num kudulena nilon bakut na manga palai. Iesene be ira iruo matam dur sana, na ngan hoke be no num kudulena nilon i kadado. 35 Io, harbalaurai timaan be no lulungo tano num nilon nahula kadado. 36 Ma hoke iou te tange, ing be no num kudulena nilon i palai harsakit ma pata ta kadado tana, io, ina palai harsakit hoke be tike lulungo i murarang ter tam.”
Jisas ga hamarisne ira tamat tano lotu gar na Israel.
37 Be Jisas gate ianga huat, tike Parisi ga tingile leh Jisas be dur na ian. Io, iga hana igom a kis tano teol na nian. 38 Iesene no Parisi ga karup kinong iga nes be Jisas pai gale huna taptapir leh baak ura nian. 39 Io, no Watong ga tange tana horek: “Ai, mu ira Parisi mu haruat ma tike gingop be tike dis ing di gis sene leh mon no tihine me nataman. Ma tuma naramon mu bukas ter ma ra sana tintalen ma ira linge bileng mu manga namnamas urie. 40 Mu ira ba! Hohaam, nong ga gil no tihine pai gale gil tikane ie ma no palpal me naramon iat bileng? 41 Iesene i tahut be mu na tabar ira maris ma ira linge metuma naramon ta mu ma inage gamgamatien bakut ira linge uta mu.
42 “Maris ta mu ira Parisi, na kabit mu! Mu la sooso ari linge ura hanamnamien ira amu nian, hoke ra kamohor, ira lobo, ma ira mangana linge na lalong. Ma hoke ira harkurai tane Moses i tange, mu la terter tane God nong i sangahul ma ie ta kike ra linge mu la sooso. Ma mu takmaluk ta ira tintalen takados ma ta ira sinisip tupas God. Io, igor takados be mu te ter kakarek ra linge tupas God ma pa mu gorle malok bileng ura murmur kakarek ra bilai na tintalen.
43 “Maris ta mu ira Parisi, na kabit mu! Mu la sipsip ira kinkinis gar na tamat naramon ta ira numu hala na lotu. Ma mu la sipsip bileng be da haatne leh mu ta ira katano di la hananawat hulungan kaia.
44 “Maris ta mu, na kabit mu! Mu hoke ira midi pa dile hakilang be a turadi paile nes ma ige hana menalu ine.”
45 Io, tike keskes ta ira harkurai ga tange tana be, “Tena harausur, ing be u tange hobi, u tange hagae bileng mem.”
46 Ma ne Jisas ga babalu horek: “Maris ta mu ira keskes ta ira harkurai tane Moses, na kabit mu! Mu la hapupusak ira matanabar ma ira tirihuana kinakap ing di la malmalalet me, iesene pa mu lale gilgil ta dahine tutuno iat ura harahut di.
47 “Maris ta mu, na kabit mu! Mu la gilgil ira bilai na hot na midi ta ira tangetus ura liklik leh di. Iesene ira hintubu mu mon ing di ga ubu bing kike ra tangetus. 48 Io kaie, mu suro haut hokike be mu haut ta ing ira hintubu mu di ga gil. Di ga ubu bing ira tangetus ma mu la gilgil timaan ira nudi midi. 49 Io kaie, God ga ianga ma no nuno minminanes horek: ‘Aiou ni tule ter ira tangetus ma ira apostolo ta di. Di na haragawai ta ari ma tari di na ubu bing.’ 50-51 Io kaie, kakarek ra matanabar me katiak di na kahe ira tirih pane ira de di ira tangetus bakut. Dong kike di ga ubu bing di mekutua leh tano haburuana tano ula hanuo, tur leh tano hiniruo tane Abel tuk ter tano hiniruo tane Sekaraia nong di ga ubu bing ie nalamin tano hala na lotu tamat ma no hator di la tuntun ira hartabar kaia. Maso, iou tange ta mu be kakarek ra matanabar me katiak di na kahe ira tirih pane kike ra linge bakut.
52 “Maris ta mu ira keskes ta ira harkurai tane Moses, na kabit mu! Mu te kap leise ter no linge ura papos no ngas na kap minminanes. Mu iat, pa mu gale lala ukaia ma mu te tur bat bileng dong ing di ga walwalar ura hinana lala.”
53-54 Be Jisas ga ura hinana leh mekaia, ira Parisi ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, di ga tur leh ura isise ira sana nianga ter tana ma di ga tirtiri giriane bileng ie ura hakuni ie ta ira nuno nianga.

11:15 Matiu 9:34; 10:25

11:16 Matiu 12:38

11:22 Kolose 2:15

11:23 Luk 9:50

11:27 Luk 1:28,42,48

11:29 Matiu 16:4

11:31 1Kng 10:1-10

11:32 Jna 3:5-10

11:33 Mak 4:21; Luk 8:16