8
No nianga harharuat utano ut na sinso.
(Matiu 13:2-23; Mak 4:1-20)
1-2  Matiu 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49Namur ta ikin Jisas ga hana hurbit ta ira tamtaman igom harpir utano tahut na hininaawas tano kingdom tane God. Ma ira sangahul ma iruo di ga tiktikai ma ie ma ari haine bileng. Kike ra haine, Jisas gate hasur leise ira sana tanuo ta di ma iga halangalanga di ta ira mangana minaset. Maria tikenong ta di nong di ga kilam ie be Magadalen. * Di ga kilam ie hobi kinong aie metuma Magadala. Ma aie nong a liman ma iruo na sana tanuo di ga sur leh tana. Ma tike mes, ne Ioana, no haine ta nong ga harkurai ter tano hala tane Herot, no hinsana ne Kusa. Susana bileng tikenong ma di ma ra haleng na mes. Ma kike ra haine, ma ira nudi minsik iat, di git banbanot ira sunupi tane Jisas ma ira nuno bulu na harausur.
Io, a tamat na matanabar di ga hananawat tupas Jisas mekaia ta ira tamtaman ma ne Jisas ga tange ikin ra nianga harharuat: “Tike ut na sinso ga hana be na so ira nuno pat na dahe. Ma be iga isise harbasiane ira pat na dahe ari ga puko ter tano ngas ma di ga papasuane ma ira mon di ga papar huat di ga me en bakut leise. Ari pat na dahe ga puko ter ra ula hothot. Ma ing be di ga kubur di ga maranga kinong a masmasana no pu. Ma ari pat na dahe bileng di ga puko ter nalamin ta ira kuikui kaie igom lul burung di. Ma ari di ga puko ter ta ira bilai na pu ma di ga huei a maarmaar na patna.” Ma ing iga tange hobi iga kakongane be, “Be ing u haruat ura hadade kilam ikin, nu taram ie.”
Ira nuno bulu na harausur di ga tiri Jisas be hohaam no pipilaina ikin ra nianga harharuat. 10  Ais 6:9-10Iga tange ta di, “Aiou te hapuasne ta mu utano kingdom tane God. Iga susuhai menalalie, sene be iou te hapalaine um ie ta mu. Iesene ta di ira mes iou ianga ma ra nianga harharuat. Io kaie,
‘di na nesnes
sene be pa di nale nes kilam.
Di na hadade
sene be pa di nale hadade kilam.’
11 Io, no pipilaina tano nianga harharuat horek: ira pat na dahe no nianga tane God. 12 Ira matanabar ing di te hadade, di haruat ma ira pat na dahe ing i puko ter tano ngas. Ma ne Satan i hanawat ma i me kap leise no nianga ta ira tinga di be pa di nale nurnur ma ne God nahula halon di. 13 Ma ira pat na dahe tano ula hothot i haruat ma ira matanabar ing di hadade leh no nianga ma di kap ie ma ra gungunuama. Iesene no nianga paile darong. Di nurnur te baak ma be ira harwalar i hana tupas di, di puko leh. 14 Ma dong ing di puko ter nalamin ta ira kuikui di haruat ma ira matanabar ing di hadade. Ma namur um a nginarau ma ra lilik na watong ma ra larolaro bia i burung di ma pa dile tahuat timaan. 15 Iesene ira pat na dahe tano bilai na pu i haruat ma ira matanabar ing i bilai ira tinga di. Di hadade no nianga ma ra tutuno ma di lik kawase ie be pai nale panim leh. Di tur dades ma di tahuat timaan.
Aso no burwana be Jisas ga sip be di na hadade kilam ira nuno nianga.
16  Matiu 5:15; Luk 11:33“Pata tikenong paile halulungo tike laam ma ina tuhbus ie be na bul ie menapu tike hator. Pata. Na bul iat no laam tano nuno tuntunur be dong ing di lala di na nes no murarang tana. 17  Matiu 10:26; Luk 12:2Hokike iat mon, be ta so i kis mun ter na hanawat puasa namur. Ma be aso i kakaser ter na hanawat palai namur ma mu na nunure. 18  Matiu 25:29; Luk 19:26Io kaie, mu na liklik timaan uta ira numu hinadado. Nesi nong i palai ta ira nugu nianga, God na manga hapalaine ter tana. Ma be nesi nong tada palpalai kanaia tana, God na kap leise bakut iat tana tikai ma ira linge ing iga lik be i palai ter ine.”
Ira hinsaane Jisas tutuno
(Matiu 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 No etnane Jisas ma ira tesne di ga hanawat ura nesnes ie iesene pa di gale petlaar ura hinana hutate tana kinong a tamat na matanabar. 20 Ma di ga hinawase ie, “No num makai ma ira tasim di tur ter nataman. Ma di sip be di na nes ugo.”
21 Sene be iga tange ta di, “No nugu makai ma ira tasigu dong ing di hadade ira nianga tane God ma di gil haruatne.”
Jisas ga tigel no tamat na kih.
(Matiu 8:23-27; Mak 4:36-41)
22 Tike bung Jisas ga kawas tike mon, di ma ira nuno bulu na harausur, igom tange ta di, “Dait na hana kutus utuma tike palpal tano taho kis.” 23 Ma be di ga hililo hanana Jisas ga kubabo. Ma tike tamat na kih ga hanawat ter ta di tano taho kis. Kaie, a paananoh ga isise bus di ma no mon ma di ga ura hiniruo.
24 Ma ira nuno bulu na harausur di ga hangun ie, di gom tange, “Watong, numem Watong, dait ura ruruh.”
Io, Jisas ga taman tut gom tigel no dadaip ma ira tamat na paananoh. Io, no kih ga pataam ma no taho kis ga malile. 25 Ma iga tange ta di, “Aham ira numu nurnur?”
Di ga karup ma ra bunurut di gom tangtange harbasiane ta di be, “Nesi ikin? I kure no dadaip ma ira paananoh iat bileng ma dur taram ie!”
Jisas ga tule hasur leise ira sana tanuo ter ta ira bore.
(Matiu 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Io, di ga hanawat ter tano katano ta dong ra Gerasen nong ila kis ter tike mes na palpal tano taho kis tano katano Galili. 27 Be iga karwas hut u na waseser tike tunana mekaia tano taman hutate ga harsomane ie. Ira sana tanuo ga sasoh tana ma baak iat um igabe tabuna lawalawa. Pai gitle kiskis tike hala sene be igit nohnoh ta ira matana hot na haratur. 28 Ing be iga nes Jisas iga mangana kakongane gom puko ter napu menalalie tana igom tange nalu be, “Jisas Natine God Nong i Lie Harsakit, waak u kis na gil iou! Iou saring ugo be pa nule gil hangungut iou.” 29 Iga tange hobi kinong Jisas gate tange hadades tano sana tanuo be na sur talur no turadi. Ma no burwana horek. Haleng na pana no sana tanuo git ububu ie. Di ga kubus kawase ira iruo lumana ma ira iruo kakine ma ra dades na hinhiran sakit, di gom git manmano bat ie. Iesene igit raprapat ira kunubus ma no sana tanuo git haagut ie be na hilo ta ira malukapa.
30 Io, Jisas ga tiri ie be, “Nesi no hinsam?”
Iga balu ie, “Arip ma Arip,” kinong a haleng ira sana tanuo gate sasoh tana. 31 Ma di ga sasaring marmaris ter tane Jisas be pai nale ter ira dades na nianga ta di be di na hana tano Lamlamana Lulur.
32 Io, ma a haleng na bore di ga iaiaan tano gagena uladih hutate. Ma ira sana tanuo ga sasaring marmaris tane Jisas be na bala ise di, di nage sasoh ta ira bore. 33 Io, ira sana tanuo ga sur sukun no turadi ma di ga sasoh balik ta ira bore. Ma ira bore bakut di ga hilo sur tano ula habo, di gom kango tano tamat na taho kis. 34 Ma be ira ut na balaura bore di ga nes hobi, di ga hilo leh, di gom hinawas kaia tano taman ma ta ira katano bileng hutate. 35 Io, ira matanabar di ga hana ura nesnes no linge igate hanawat. Be di ga hana tupas Jisas di ga nes leh no turadi nong ira sana tanuo gate sur leh tana. Ma iga kis ter hutate ra kakine Jisas. Igate sigasige ter um ma no nuno lilik bileng gate palai. Ma di ga burut. 36 Dong ing di gate nes ikino linge di ga hinawase ira matanabar be Jisas ga halangalanga hohaam ikino turadi nong ira sana tanuo ga sasoh ter tana. 37 Io, ira matanabar bakut ta ira katano ta di ira Gerasen di ga saring Jisas be na hana talur di kinong a tamat na ramramin gate kap di. Io kaie, iga kawas baling tano mon igom hana leh.
38 Ma no tunana nong ira sana tanuo ga sur leh tana ga sasaring marmaris tane Jisas be na tikai ma ie sene be Jisas ga tule ise ie, igom tange be, “Tapukus ukaia ra num hala ma nu hinawas utano tamat na linge hohaam God te gil ter ie tam.” 39 Io, no turadi ga hana leh igom hinawas hanana tano taman bakut be a tamat na linge hohaam Jisas gate gil ter tana.
Jisas ga halangalanga no haine ga sam daradaara ma no hinasik ga noh na minat ter.
(Matiu 9:18-26; Mak 5:22-43)
40 Ma be ing Jisas ga tapukus, io, a tamat na matanabar ga harsomane ie ma ra gungunuama kinong di ga nunure be na hanawat. 41 Io, tike turadi no hinsana ne Iaros ga hanawat. Aie tike watong nong ga harbalaurai ter tike hala na lotu nudi ira Iudeia. Iga me puko ter napu ta ira kakine Jisas ma iga ianga marmaris ter tana be na hana ukaia tano nuno hala. 42 Iga sasaring hobi kinong iga mon tike not no hinasik nong ga ura sangahul ma iruo ira nuno tinohon. Ma no hinasik ga ura minat.
Ma be Jisas ga hanana na ngas no tamat na matanabar ga harsibitsibit mur ie. 43 Ma iga mon tike haine nong ga sam daradaara ra sangahul ma iruo na tinohon ma pata tikenong ga petlaar be na halangalanga ie. 44 Iga hanawat menamur tane Jisas iga me sigire no ngus na kinasine ma kaie iat mon no daradaara ga pataam. 45 Jisas ga tiri, “Nesi i sigire iou?”
Be di bakut di ga harus ise ie, Pita ga tange be, “Watong, no tamat na matanabar di harsibitsibit, di harhunghung ter tam.”
46 Iesene Jisas ga tange, “Aiou nunure be tikenong te sigire iou kinong iou hamaan be a mon dades te sur leh tagu.” 47 Ma be no haine ga palai be pai nale tale be na sie, iga dader huat ma iga me puko menalalie ta ira kakine Jisas. Ma iga hinawas palai ra matmataan ta ira matanabar bakut be iga sigire ie urah. Iga hinawase di bileng be iga langalanga haiah hohaam. 48  Luk 7:50Io, Jisas ga tange tana, “Natigu, no num nurnur te halon ugo. Nu hana tatahun.”
49 Io, be Jisas ga iangianga baak, tike turadi ga hanawat metuma tano hala tane Iaros gom tange be, “No num hinasik te mat. Waak u nangnanget baak ma no tena harausur.”
50 Ma sene be Jisas ga hadade ikin, iga tange tane Iaros, “Waak u burburut. Nu nurnur sene mon ma ina langalanga.”
51 Ma be iga hanawat tano hala tane Iaros pai gale haut leh tari be di na lala tikai ma ie, iesene Pita, Jon, ma ne Jemes sene mon tikai ma no nuno mama ma no makai tano hinasik. 52 Ira matanabar di ga susuah no hinasik iesene Jisas ga tange, “Waak mu ra sunuah. No hinasik paile mat. I kubabo te mon.”
53 Di ga riris balik ma di ga hasakit tana kinong di ga nunure ter be igate mat. 54 Sene be iga palim no lumana no hinasik igom tato, “Hinasik, tut nalu!” 55 Io, iga lon baling ma kaie iat mon iga taman tut. Ma ne Jisas ga tange ta di be di na ter ta linge tana inage en. 56 No nuno mama ma no makai tano hinasik dur ga karup iesene Jisas ga hakatom dur be waak dur hinawase tikenong ta kakarek ra linge.

8:1-2 Matiu 27:55-56; Mak 15:40-41; Luk 23:49

*8:1-2 Di ga kilam ie hobi kinong aie metuma Magadala.

8:10 Ais 6:9-10

8:16 Matiu 5:15; Luk 11:33

8:17 Matiu 10:26; Luk 12:2

8:18 Matiu 25:29; Luk 19:26

8:48 Luk 7:50