23
Di ga tung Jisas kaia hone Pailat.
(Matiu 27:11-14; Mak 15:2-5; Jon 18:29-37)
Io, di bakut tano kis hulungan di ga taman tut, di gom lamus Jisas ukaia hone Pailat. Ma di ga tur leh be di na tung ie. Di ga tange, “Mem nes leh ikin ra tunana be ila lamlamus harara no numem huntunana ira Iudeia. I malok bileng be da kul takis ter ta ira numem ut na harkurai, ma i tange be aie iat tike king, no Mesaia.
Io kaie, Pailat ga tiri ie, “Augo no king ta di ira Iudeia?”
Jisas ga balu ie, “A num nianga iat!” Io, Pailat ga hinawase no tamat na matanabar ma ira tamat ta ira pris be, “Aiou paile nes tupas leh tike nirara be da tung ikin ra turadi me.”
Iesene di ga manga hahait ie di gom tangtange, “Ila hatawat ra purpuruan ma no nuno harausur ta ira tamtaman kira Iudeia. Iga haburuana me Galili ma kakarek ite hanawat ukira bileng.”
Pailat ga tule leise Jisas ukaia hone Herot.
Ma be Pailat ga hadade ikin iga tiri ie be aie me Galili be pata. Luk 3:1Be iga palai be aie mekaia tano katano Herot i harkurai ter tana, iga tule ie ukaia hone Herot kinong Herot bileng ga kiskis kaia Ierusalem ta ikino pana bung.
Ma ing be ne Herot ga nes Jisas, iga manga laro kinong baak iat um iga sipsip be na nes ie. Ma igate ser leh ari linge utana, kaie igom manga sip be na nes Jisas ing na gil tike dades na gingilaan na kinarup. Iga tiri Jisas ma ra haleng na tiniri sene be Jisas pai gale balu ie. 10 Ira tamat ta ira pris ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga tur ter kaia ma di ga tungtung ie ma ra dades na nianga. 11 Herot ma ira nuno umri di ga hasakit saasa tana. Io kaie, di gom hasigam ie ma tike bilai na sigasige di gom tule pukus ie ukaia hone Pailat. 12 Ma tur leh um ta ikino bung Pailat ma ne Herot dur ga harwis. Ma sene be nalalie dur ga manga harngangar.
Pailat ga kure Jisas haruat ta ira sinisip ta ira matanabar.
(Matiu 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39—19:16)
13 Io, Pailat ga tato hulungan ira tamat ta ira pris ma ari mes na lilie ma ira matanabar. 14 Iga tange ta di, “Mu te lamus ikin ra turadi ukira ho iou ma mu tung ie be i lamus harara ira matanabar. Iou te tiri murmur ie ra matmataan ta mu ma iou paile nes leh ta sasana haruat ta ira numu hartutung ter tana. 15 Ma ne Herot bileng, paile nes leh ta sasana tana kaie ige tule pukus ie ukira ho dait. Mu nes baak! Paile gil tike sana linge be na mat pane. 16 Io kaie, iou ni hapadano ie ma ni pales ise ie.” 17  * Ari tuarena pakpakat di bul halala buturkus 17. I tange horek: Taitus ira Nian na Sinakit Pailat git halangalanga ise uta di tikenong di ga hiis kawase ie naramon tano hala na harpadano.
18 Sene be no tamat na matanabar bakut di ga kakongane be, “Nu ubu bing ise ie! Nu pales leise ne Barabas uta mem!” 19 (Io, Barabas um, di ga bul halala ie tano hala na harpadano kinong iga harubu bingibing ma dong ing di ga kure ira Iudeia.)
20 Io, Pailat ga sip be na pales ise Jisas, kaie igom haianga habaling ira matanabar. 21 Sene be di ga kakongane be, “Da tut ter ie tano ula kabai! Da tut ter ie tano ula kabai!”
22 Tano aitul a pana iga tange habaling ta di, “Urah? Ikin ra turadi te gil ra mangana sasana so? Iou paile nes leh ta sasana i haruat be na mat pane. Io kaie, iou ni hapadano ie, iou nige pales ise ie.”
23 Iesene di ga kakongane nalu a haleng na pana be da tut ie ra ula kabai. Io, di ga sunang Pailat be na haut. 24 Io kaie, Pailat gom kure Jisas haruat di ga sip. 25 Iga hasur leise no tunana nong di ga bul halala ie tano hala na harpadano, aie nong ira matanabar di ga sasaring utana. Ikino tunana nong ga harubu bingibing ma dong ing di ga kure ira Iudeia. Ma ne Pailat ga ter leise Jisas ta ira nuno umri be di na gil tana haruat ma ira sinisip ta ira matanabar.
Di ga tut Jisas tano ula kabai.
(Matiu 27:33-44; Mak 15:22-32; Jon 19:17-24)
26 Io, be di ga lamlamus hanane Jisas, di ga saret leh Saimon me Sairin nong ga lala huat metua ra mes na taman. Di ga hapupusak ie ma no kabai ma di ga sunang ie be na kapkap hanane ie menamur tane Jisas. 27 Ma a tamat na matanabar sakit di ga murmur hanane ie. Ma nalamin ta di ari haine ing di ga susuah hanane ie. 28-29  Luk 21:23Jisas ga talingane di gom tange ta di, “Mu ira haine me Ierusalem, waak mu suah iou. Mu na suah iat mu ma ira nati mu kinong tike pana bung na hanawat be mu na tange, ‘Na tahut ta di ira hintu ma ta di ing pa dile kakaho be harasus!’ 30  Hos 10:8; Ninanaas 6:16Taitus ikino pana bung di na tange ta ira uladih be, “Mu bus mem!” ’ 31 Ing be ira turadi di gil kakarek ra linge ura tuntun no dahe paile masa, di na manga tun hagae no dahe i masa.”
32 Ma di ga lamus leh bileng airuo holmatau tikai ma ne Jisas ura hiniruo. 33 Ma ing be di ga hanawat ter tano katano di ga kilam ie be ‘No Ula Turungan’, di ga tut Jisas ter tano ula kabai kaia tikai ma ira iruo holmatau, tikenong tano kata na lumana ma tikenong tano kesa na lumana. 34  Ais 53:12; Sam 22:18 Ma ne Jisas ga tange, “Mama, nu lik luban leise ira nudi sasana kinong pa dile palai be a mangana linge so kike di gilgil.” Ma di ga papaus ma ra satu ura nunure leh be nesi na kap leh garum ta ira kinasine.
35  Sam 22:7-8Ma ira matanabar di ga tur ter di ga ngokngok tana. Ma ira lilie di ga hasakit tana di gom tange, “Iga halon ira mes. Ing be aie no Mesaia iat gar tane God nong God gate gilamis ie, io, waak ie na halon habaling ie!”
36  Sam 69:21Ma ira umri bileng di ga hanawat di gom hasakit tana. Ma di ga ter ra wain tana ura minamo. 37 Ma di ga tange tana, “Ing be augo no king gar na Iudeia, nu halon habaling ugo.”
38 Ma ira nianga di ga pakat di ga bul ie menalu tano ula kabai. Ma iga tange horek: “Ikin no king gar na Iudeia.”
39 Ma tikenong ta kike ra iruo holmatau nong ga taba ter ga ise ra sana nianga ter tana horek: “Augo no Mesaia, nah? Kaia, nu halon habaling ugo! Ma nu halon mir bileng!”
40 No mes balik ga bor ie horek: “Hohaam, paule burte God? No nudahat harpadano tike mangaan mon. 41 Iesene tike linge i mes harsakit. No nuder harpadano i haruat ma ira nuder tintalen iesene ikin ra turadi paile gil tike sasana.”
42 Io, iga tange, “Jisas, nu lik leh iou tano pana bung be nu hanawat ma no num kingdom.”
43 Ne Jisas ga tange tana, “Tutuno sakit, katiak nu kis tikai ma iou kaia ra bilai na katano sakit.”
Jisas ga mat.
(Matiu 27:45-56; Mak 15:33-41)
44-45  Luk 8:2-3Ma tano sangahul ma iruo na pana bung ra tingana kasasa no kasasa ga mun, ma a kadado ga kaser no hanuo bakut tuk ter ra itul a pana bung ra matarahien. Ma no tamat na mol tuma naramon tano hala na lotu tamat ga tamadiris hairuo. 46 Jisas ga kakongane nalu horek: “Mama, iou ter ise no tanuagu ta ira iruo lumam.” Ma ing be iga tange ter horek, iga pataam no mansunguno.
47 Ma no tamat na umri ta tike matana ubane ga nes kakarek ra linge. Iga pirlet God igom tange, “Tutuno sakit, a ut na takados ikin ra turadi.” 48 Ma ari matanabar di gate hanawat hulungan ura nesnes ikin ra linge. Ma be di gate nes ter hobi di ga tur leh ura hinana. Ma di ga paspaser hanane ira bangbango di ma ra tapunuk. 49 Iesene di bakut ing di ga nunure ter ie di ga tur ter tapa dahine ma di ga nesnes kakarek ra linge. Ma nalamin ta di, ira haine ing di gate mur hawat Jisas merasi Galili.
Di ga hatur no palatamai ne Jisas tano midi.
(Matiu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50-51 Ma iga mon tike turadi, no hinsana ne Iosep. Ma aie me Arimatia, tike taman ta di ira Iudeia. A bilai ma a ut na takados ie ma iga kiskis kawase no kingdom tane God. Ma aie tikenong ta di ira kaunsil iesene pai gale haut ma ira nudi lilik ma no linge di ga gil ie. 52 Io, iga hana tupas Pailat igom saring leh no palatamai ne Jisas. 53 Io, iga kap leh ie metuma ra ula kabai igom hirisane ie ura pulpulus ie ma tike lawas na ponponiana mol. Io, iga bul halala ie ta tike midi nong di ga gil ngasiaan ter ie tano papara hot. Ma pa di gale hainoh baak tikenong naramon tana. 54 Ma ikino bung a Bung Liman ie, no bung be ira Iudeia di la tangtaguro pane no Bung na Sinangeh. Ma no Bung na Sinangeh gate hutate um.
55 Ma ira haine ing duhat ga hanawat tikai ma ne Jisas merasi Galili duhat ga mur Iosep ma duhat ga nes no midi. Ma duhat ga nes bileng hohaam ing di ga hainoh ie hobi. 56  KBk 20:10; Lo 5:14Io, duhat ga baling u nataman ma duhat ga tagura waiwai ing i huhur tahut. Iesene duhat ga sangeh tano Bung na Sinangeh haruat ma no harkurai tane Moses.

23:7 Luk 3:1

*23:17 Ari tuarena pakpakat di bul halala buturkus 17. I tange horek: Taitus ira Nian na Sinakit Pailat git halangalanga ise uta di tikenong di ga hiis kawase ie naramon tano hala na harpadano.

23:28-29 Luk 21:23

23:30 Hos 10:8; Ninanaas 6:16

23:34 Ais 53:12; Sam 22:18

23:35 Sam 22:7-8

23:36 Sam 69:21

23:44-45 Luk 8:2-3

23:56 KBk 20:10; Lo 5:14