27
Di ga lamus Jisas ukaia hone Pailat.
(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)
Be igate malane um dong ra tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana, di ga wowor tikai, ma di ga haut ura ububu bing Jisas. Ma di ga kubus ira lumana, di gom lamus ter ie tane Pailat, no tamat na turadi me Rom.
Iudas ga tapunuk ma iga kukut.
(Apostolo 1:18-19)
Ma be Iudas, nong ga tur talur Jisas, ga nes be di gate tule bingbing ie, iga manga marmaris. Io, iga ter pukus ira aitul a sangahul na siliwa ter ta ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana. Ma iga tange ta di, “Aiou te gil tike sasana kinong iou te ter leise tikenong ing paile gil ta nirara be na hiruo.”
Ma di ga tange tana, “Mem na biha balik? Augo iat!”
Apostolo 1:18-19; Matiu 26:14-15Io, Iudas ga ise ter ira barbarat naramon tano tamat na hala na lotu, igom hana leh. Io, iga hana, igom a kukut.
Ira pris di ga kap leh ira siliwa, di gom tange, “Paile haruat ma ira harkurai tane Moses be dait na bul kakarek ra barbarat tano bunbulaan kira ra tamat na hala na lotu, kinong a matana hiniruo kike.” Iesene tike katano pu, a nuno no ut na gil gingop ma ra pu kanaia. Ma be di ga wor tikai leh, di ga kap leh ira barbarat ma di ga kul ie ura busbus ira minat me tapa. Io kaie, tuk ter iat baak katiak, di kilam ikinong ra katano be, ‘Katano gar na Hiniruo.’ Sek 11:12-13Io, ikin ga hatutuno no nianga no tangetus Ieremia ga tange be, “Di ga kap leh ra aitul a sangahul na siliwa, no matana nong Israel gate kubus ter tana. 10 Kaie, be di ga palai tano katano pu, a nuno no ut na gil gingop ma ra pu, di ga kap leh no barbarat, di gom kul ie hoke no Watong gate tange hamanis be ni gil hobi.”
Di ga tung Jisas kaia hone Pailat.
(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)
11 Io, Jisas ga tur tano matmataan tano tamat na turadi me Rom, ma no tamat na turadi ga tiri ie be, “Augo, augo no king ta di ra Iudeia?”
Jisas ga balu ie, “A num nianga iat!”
12  Ais 53:7Ma be ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana, di ga tung ie, pai gale babalu. 13 Ma ne Pailat ga tange tana be, “Haleng kike ra linge di tangtange ter tam. Hohaam be u hadade bia ter iat mon?” 14 Iesene be Jisas pai gale babalu iat ta dahine uta ira linge di ga tung ie urie, kaie no tamat na turadi ga karup gom ngangao.
Pailat ga kure Jisas haruat ta ira sinisip ta ira matanabar.
(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)
15 Nudi tintalen ira Iudeia be ta ira kaba Nian na Sinakit bakut, no tamat na turadi me Rom git hasur uta di ira matanabar tike turadi mekaia ra hala na harpadano. Aie mon nong ira matanabar di ga sip ie. 16 Ma ta ikino pana bung, tike turadi, no hinsana ne Barabas, nong di ga hiis kawase naramon tano hala na harpadano. Ma ira matanabar di ga nunure timaan ter ie ta ira nuno tintalen. 17 Io, be dong ra matanabar di ga hanawat hulungan, Pailat ga tiri di be, “Mu sip be ni waak leise ter nesi ukaia ho mu—Barabas, be Jisas nong di kilam be Krais?” 18  Jon 11:47-48; 12:19Iga tiri hokike kinong iga nunure ter be di ga lilik saasa ter tane Jisas, kaie di gom ter leise ie tana.
19 Ma be Pailat ga kis ter tano nuno kinkinis na harkurai, no nuno haine ga tula nianga ukaia ho ie. Ma igom tange be, “Ikin ra turadi paile gil tike nirara. Waak u gil tike linge tana kinong ra bung i ubal iou tike tamat na barbarien ura utana.”
20 Iesene ira tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana, di ga sunang ira matanabar be di na saring leh ne Barabas be na langalanga ma be Jisas iat na hiruo.
21 Ma no tamat na turadi me Rom ga tiri di be, “Nesi ta dur kakarek, mu sip be ni hasur ter ie ta mu?”
Di ga balu ie, “Barabas!”
22 Io, Pailat ga tiri di be, “Ma ni bihane um Jisas nong di kilam ie be Krais?”
Ma di bakut, di ga balu ie, “Da tut ie ra ula kabai!”
23 Ma ne Pailat ga tiri di be, “Mu tange hobi urah? A mangana nirara so ite gil ter?”
Iesene di ga manga kakongane balik, di gom tange, “Da tut ie ra ula kabai!”
24  Lo 21:6-9Ma ing Pailat ga nes be ira linge pai gale hilo timaan tuoi um ma a purpuruan ga ura hinanawat, io, iga kap leh ra taho, igom taptapir ra matmataan ta ira matanabar. Ma igom tange ta di be, “Aiou langalanga utano minat ta ikin ra turadi. A numu linge um!”
25  Apostolo 5:28Ma ira turadi bakut, di ga balu ie, di gom tange, “Waak ter ira tirih utano nuno minat na kisi mem ma dong ra numem bulumenamur bileng!”
26 Io, Pailat ga hasur leise ter ne Barabas ter ta di. Iesene iga tule ter Jisas ta ira nuno umri, di gom dangat ie ma di gom waak leise ter ie di nage tut ie tano ula kabai.
Ira umri di ga manga hasakit tane Jisas.
(Mak 15:16-20; Jon 19:2-3)
27  Io, ira umri tano tamat na turadi me Rom, di ga lamus leh Jisas ukaia tike katano tano but na ngasiane Pailat, di gom tato hulungan no kudulena matana ubane bakut. 28  Luk 23:11Di ga kap leise ira kinasine ma di gom hasigam ie ma tike dardarana mol i haruat hoke ira gar na watong. 29 Io, di ga hirisane tikane ira tigatige hoke tike balaparik, di gom hakukuho no uluno ma ie. Di gom hapapalim ter no kata na lumana ma tike buko, di gom saga bukunkek menalalie tana, ma di gom hasakit tana horek: “Mem urur tam, king gar na Iudeia!” 30  Ais 50:6Ma di ga iabis ie, di gom kap leh no buko, ma di gom laulawat no uluno. 31 Namur be ira umri di gate hasakit ter tana, di ga kap leise no dardarana mol tana, di gom hasigam habaling ie ma ira kinasine iat. Io, di ga lamus hasur um ie ura tutut ie tano ula kabai.
Di ga tut Jisas tano ula kabai.
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
32  Io, be di ga hananasur leh, di ga harsomane tike tunana me Sairin, a hinsana ne Saimon. Ma di ga sunang ie be na kap leh balik no kabai. 33 Ma di ga hanahut utuma tano katano di kilam ie be Golgota (no pipilaina be, no taman na ula turungan.) 34  Sam 69:21Di ga tuluse ra wain tane Jisas be na mamo. Ikino wain di gate hul hurusane pakur ter ma ra malmalena linge ura bingbing ngunngutaan. Iesene be Jisas ga namiane ie, iga malok be na mame. 35  Sam 22:18Ma be di gate tut ter ie tano ula kabai, di ga papaus ma ra satu ura nunure leh be nesi na kap leh garum ta ira kinasine Jisas. 36 Ma di ga kis ter um, di gom balaure ter ie. 37 Ma ira nianga bileng di ga tung ie me, di ga pakat ma di ga bul tano nuno kabai metuma nalu tano uluno. Ma iga tange horek: “Jisas ikin, no king gar na Iudeia.” 38  Ais 53:12Ma di ga tut ter bileng airuo holmatau ter ra iruo mes na kabai, tikenong tano nuno kata ma tikenong tano nuno kesa. 39-40  Sam 22:7; 109:25 Matiu 26:61; Jon 2:19Ma dong ing di ga hanana sakit ie kaia di ga laulawaa ul ter tane Jisas ma di ga tangtange hagae ie horek: “Augo ing u ga tange be nu dure no tamat na hala na lotu ma nu gil habaling mon ie ta itul a bung. Io, nu halon habaling ugo! Ma ing be no Natine God ugo, nu hanasur mekaia ra ula kabai!”
41 Ma di ira tamat na pris, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, ma ira tamat ta ira huntunana, di ga hasakit bileng tana hobi. 42 Ma di gom tange horek: “Iga halon ira mes, ma sene paile tale be na halon habaling iat ie. Be no king gar na Israel ie, i tahut be na hanasur iat kakarek mekaia ra ula kabai waing dait nage nurnur tana. 43  Sam 22:8Iga tange be ila so ter no nuno nurnur tane God! Io, be ing i tutuno ma be God i sip ie, i bilai be God na halon ie kakarek, kinong iga tange be aie no Natine God.” 44 Ma ira iruo holmatau ing di ga tut ter ta ira iruo kabai hutate tana, dur bileng, dur ga tange hagae ie hobi.
Jisas ga mat.
(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)
45 Ira katano bakut ga kadado hatahun leh ra sangahul ma iruo na pana bung ra tingana kasasa tuk ter ra aitul la pana bung ra matarahien. 46  Sam 22:1Ma ra itul a pana bung um ra matarahien Jisas ga kakongane ma igom tange, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Ma no pipilaina be, “No nugu God, no nugu God, urah be u te hana sukun iou?”
47 Ma be ari ing di ga tur ter hutate kaia di ga hadade ie, di gom tange, “Ite tato ne Elaija.” 48  Sam 69:21Kaie iat mon tikenong ta di ga hilo, igom hahung tike gurgurun tes ma ra wain, igom suk ter ie tike sila dahe, io, iga songore haut ie be Jisas nage dup ie. 49 Iesene ira mes di ga tange be, “Tur baak, dait na nes baak be Elaija na hanawat ura haalon ie.”
50 Ma be Jisas ga manga kakongane baling, io, iga waak leise no nuno nilon, igom mat um.
51  KBk 26:31-33; Hibru 10:19-20Io, no tamat na mol, nong di git balo kutus ter no tamat na hala na lotu ma ie, ga tamadiris hairuo, hatahun leh metuma nalu utusu muk napu. Ma igom gunagune no pu ma ira hot gom tamapidik. 52 Ira midi na bul minat ga tamapapos ma a haleng ut na takados ing di gate mat, di ga tut hut baling tikai ma ira palatamai di. 53 Di ga hana talur ira midi, io, namur be Jisas ga tut hut baling, di ga hana lala utuma Ierusalem no halhaaliena taman, ma di gom harapuasa ter ta ari haleng na turadi.
54 Ma tike tamat na umri ta tike matana ubane, aie tikai ma ra ri, di ga balaure ter Jisas. Ma be di ga nes no kunakuner ma ira linge bileng ga hanawat, di ga manga burut, di gom tange, “Tutuno sakit a natine God at ie!”
55  Luk 8:2-3Ma a haleng na haine di ga tur ter tapa dahine ma di ga ngokngok ta ira linge ing iga hananawat. Ma di kike, ing di ga mur Jisas metuma Galili, di gom balaure ie ta ira nuno sunupi. 56 Nalamin ta di kike ne Maria nong me Magadalen, ma ne Maria no makai tane Jemes ma ne Iosep, ma no makai ta dur ira iruo natine Sebedi.
Di ga hatur no palatamaine Jisas tano midi.
(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42)
57 Be igate matmatarahien tuoi um, tike watong me Arimatia, no hinsana ne Iosep, ga hanawat. Aie bileng igate bulu na harausur tane Jisas. 58  Lo 21:22-23Ma iga hana tupas Pailat, igom saring leh no palatamaine Jisas. Io, Pailat ga hartule be da ter leise ie tana. 59 Iosep ga kap leh no palatamaine Jisas, igom hirisane tike lawas na sigar ponponiana mol tana ura pulpulus ie. 60  Ais 53:9Io, iga bul halala ie tano nuno sigar midi. Ikino midi igate gil ngasiaan ter ie tano papara hot. Namur iga pulukane bat no matana hot ma tike tamat na hot, ma igom hana leh um. 61 Ma ne Maria nong me Magadalen, dur ma no maurana, dur ga kis ter kaia tike palpal tano midi.
Di ga balaure timaan no midi be tikenong pai nale kuman no tamaine Jisas.
62 Ma tano bung menamur, a Bung Taguro ie, no Bung na Sinangeh, ira tamat na pris ma ira Parisi di ga hana tupas Pailat. 63  Matiu 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21Ma di ga tange tana, “Numem tamat, mem lik kawase ter ikino ut na harabota ing baak iga lon ter, ga tange be aitul a bung na sakit ma ina tut hut baling. 64 Io, mem sip be nu hartule be da balaure timaan no matanangas tano midi tuk ter be ta itul a bung na sakit. Dong ra nuno bulu na harausur di nahula kuman leh no palatamaine, ma di nahula tange ta ira matanabar be ite lon huat baling. Be di na harakale hobi, na manga sana balik um ta ing Jisas ga tange be na tut hut baling.”
65 Ma ne Pailat ga balu di, “Kaia. Mu lamus leh tari ta dong ra umri di nage balaure timaan no matanangas tano midi haruat iat mu lik ter hobi.” 66 Io, di ga hana leh, di gom balaure timaan no midi hokarek. Di ga bul no binaro tano matanangas na hot tano midi ma di ga waak ter ira umri be di na harbalaurai ter um kaia.

27:5 Apostolo 1:18-19; Matiu 26:14-15

27:9 Sek 11:12-13

27:12 Ais 53:7

27:18 Jon 11:47-48; 12:19

27:24 Lo 21:6-9

27:25 Apostolo 5:28

27:28 Luk 23:11

27:30 Ais 50:6

27:34 Sam 69:21

27:35 Sam 22:18

27:38 Ais 53:12

27:39-40 Sam 22:7; 109:25

27:39-40 Matiu 26:61; Jon 2:19

27:43 Sam 22:8

27:46 Sam 22:1

27:48 Sam 69:21

27:51 KBk 26:31-33; Hibru 10:19-20

27:55 Luk 8:2-3

27:58 Lo 21:22-23

27:60 Ais 53:9

27:63 Matiu 12:40; 16:21; Mak 9:31; 10:33-34; Luk 9:22; 18:31-33; Jon 2:19-21