11
Jisas ga hatut Lasarus sukun ra minat.
Luk 10:38-39Io, tike turadi a hinsana ne Lasarus ga maset. Aie me Betani no taman tane ningor sahine, Mata ma ne Maria. Jon 12:3Ikin ra Maria nong ga burange bus no Watong ma no waiwai, igom salap hamasa ira kakine ma no hine. Ma ne Lasarus mon, no hainine, nong ga noh ter ma ra minaset. Io, dur sahine ga tula nianga ukaia hone Jisas horek: “No Watong, nong u la sip ter ie i maset.”
Jon 9:3Ma be Jisas ga ser ikin, ga tange, “Ikin ra minaset pai nale bing ie. Pata. Iesene ite hanawat hokarek be ira matanabar di na raun no hinsane God waing no minamar tano Natine God na hanawat puasa.”
Ma ne Jisas ga sip Mata dur ma no sahine, ma ne Lasarus. Iesene be Jisas ga ser be Lasarus ga maset, Jisas ga kisi leh iat baak ra iruo bung baling kaia tano taman ga kiskis kaia. Namur um ga tange ta ira nuno bulu na harausur, “Dait go hana baling u Iudeia.”
Ma ira bulu na harausur di ga tange, “Tena harausur, naharise mon baak ira Iudeia di ga ura gulgulum ugo. Ma nu hana baling ukaia urah?”
Jisas ga balu di horek: “Dait nunure be a sangahul ma iruo ira pana bung naramon tike bung na kasasa. Io, nesi tikenong i hanana ra kasasa pai nale puko kinong i nanaas ter ma no lulungo ta ikin ra ula hanuo. 10 Iesene, tikenong i hanana ra bung na puko, kinong pata ta lulungo tana.” 11 Be igate tange ter hobi Jisas ga hinawase di be, “Lasarus no nudait harwis te kubabo. Ma iou ura hinana ukaia waing ni ge hangun ie.”
12 Kaie, ira nuno bulu na harausur di gom tange, “No Watong, be kanaia i kumkubabo na langalanga baling.” 13 Jisas ga haianga di tano minat tane Lasarus iesene ira nuno bulu na harausur di ga lik be iga tangtange be Lasarus ga kubabo ter mon.
14 Io, Jisas ga hinawase hapalaine um di be, “Lasarus te mat. 15 Iesene iou laro uta mu be iou pai gale kis tikai ma ie. Ma iou pai gale hana waing mu nage nurnur. Ma dait um utuma ho ie.”
16  Mak 14:31Kaie, Tomas (nong di la kilkilam bileng ie be no Kasang) ga tange ta ira bulu na harausur, “Dait go hana bileng, dait nage mat tikai ma ie.”
17 Be Jisas ga hanawat iga ser leh be di gate hatur Lasarus ra midi aihet na bung nalalie. 18 Ma Betani i tapa haruat ma ra itul a kilomita mon metuma Ierusalem. 19 Kaie a haleng na Iudeia di gate hanawat ura hangoingoi Mata dur sahine ma ne Maria tano minat tano haini dur.
20 Be Mata ga ser um be Jisas ike ga hananawat iga hana leh ura kokot leh ie. Iesene Maria ga kis ter at kaia ra hala. 21 Mata ga tange um tane Jisas, “Watong, be nuge kis ter kira no hainigu pai gorle mat. 22 Ma iou nunure ter be ing nu saring God uta so kakarek, karek iat mon God na ter tam.”
23 Jisas ga tange tana, “No hainim na tut hut baling.”
24  Jon 6:40Mata ga tange tana, “Aiou nunure ter be ina tut hut bileng tano bung na tuntunut hut baling ta ira minat tano hauhawatna pana bung ta ikin ra ula hanuo.”
25 Jisas ga tange tana, “Iou iat, iou no burwana no tuntunut hut baling ma no nilon. Nesi nong i mat, iesene ite nurnur tagu, na lon. 26 Ma nesi nong i lolon ma i nurnur ter tagu pata tutuno iat pai nale mat hatikai. U nurnur ta ikin?”
27  Jon 6:69Mata ga haut gom tange tana, “Watong, iou te nurnur be augo no Mesaia, no Natine God nong di ga tangtange be na hanawat ukira tano ula hanuo.”
28 Namur ta ing igate tange ter hokarek, iga baling gom a tato hasisingen leh Maria, no sahine, ma iga tange tana, “No tena harausur te hanawat ma i tirtiri tam.” 29 Be Maria ga hadade hokike iga tut sur haiah igom hana utusu hone Jisas. 30 Ma ne Jisas pai gale hanawat baak kaia tano taman. Ma iga kis ter at tano katano Mata ga hana tupas ie kaia. 31 Ira Iudeia ing di ga kis tikai ter ma ne Maria ura hangoingoi ie kaia ra hala, di ga nes ie ma igate tut sur haiah, io, di ga mur ie. Di ga lik be iga hanana ura sunuah tusu tano midi.
32 Ma ne Maria ga hanawat ter tano katano Jisas ga kis ter kaia. Be iga nes ie iga tudu napu ta ira iruo kakine Jisas gom suah ter tana horek: “Watong, be nuge kis ter kira no hainigu pai gorle mat.”
33 Be Jisas ga nes Maria ma iga susuah tikai ma ira Iudeia ing di ga saate hawat ie, iga purpuruan ma iga manga tirih no tingana. 34 Jisas ga tiri di, “Mu hatur ie ha?”
Di ga balu ie, “Watong, hilo, nuge nes!” 35 A lur na matane Jisas ga sel. 36 Io, be di ga nes ikin, ira Iudeia di ga tange harbasie ta di be, “Nes baak! Iga manga sip ter iat ne Lasarus.”
37  Jon 9:6Iesene ari di ga tange be, “Ikin ra turadi mon nong ga hananaas ira iruo matana no pulo. Kaie, i tale be gor halangalanga mon bileng Lasarus ma ne Lasarus pai gorle mat.”
38 No tingane Jisas baling ga manga tirih gom hana ukaia tano midi. A matana hot ie ma di ga bul bat ter no matana ma tike hot. 39 Jisas ga tange, “Mu kap ise ter no hot!”
Mata, no hainine no minat, ga tange, “Watong, ite mapus um kike kinong aihet na bung menalalie ga mat.”
40 Jisas ga tange tana, “Hohaam, iou pai gale hinawase ter baak ugo be nu nes no dades tane God ing be nu nurnur ter? Maso! Io, i tahut be nu lik leh ie!”
41 Io, di ga kap ise ter no hot. Jisas ga tadeng ma iga tange, “Aiou tanga tahut tam, Mama, kinong u te hadade iou. 42 Iou nunure ter be u la tartaram iou, iesene iou tange kakarek uta di karek ra matanabar, be di nage nurnur be u ga tule iou.” 43 Namur ta ing igate tange leise ter kike, Jisas ga tato nalu horek: “Lasarus, hanasur!” 44  No minat ga hanasur. Ma di ga hiis ter ira iruo lumana ma ira iruo kakine ma ra lawas na katano mol, ma no matmataan tana di ga pulus ter ie ma tike mol bileng. Jisas ga tange ta di, “Mu pales ise kike ra mol na minat inage hana.”
Ira lilie ta ira Iudeia di ga harpingit ura ububu bing Jisas.
(Matiu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)
45  Jon 7:31Io kaie, a haleng ta ira Iudeia ing di ga hanawat ukaia hone Maria di ga me nes ing ne Jisas ga gil, di gom nurnur tana. 46  Luk 16:31Iesene ari ta di, di ga hana leh utusu hodi ra Parisi, di gom hinawase di uta ing Jisas gate gil. 47 Io, ira Parisi ma ira tamat na pris, di ga gil tike kis hulungan di gom tange, “Ai! Hohaam, paile tale tuno iat be dait na gil tike linge? Ikin ra turadi i gilgil ra haleng dades na hakilang. 48 Be ing dait na hook ter at mon ie hobi, ira matanabar bakut di na nurnur tana. Ma ira Rom di na hanawat ma di na hagae no nudait hala na lotu tamat ma no nudait huntunana.”
49 Io, tikenong ta di ira Parisi a hinsana ne Kepas nong ga lilie ta ira pris ta ikinong ra pana bung ga tange, “Pa mu le nunure ta linge! 50 Pa mu le palai be utano numu tahtahut i bilai be ta tike turadi mon na mat uta ira matanabar ma waak um be no huntunana bakut na hiruo.” 51 Pai gale tange hobi tano nuno lilik mon. Pata. Iesene, aie no lilie ta ira pris ta ikinong ra pana bung, kaie, God gom kure no nuno nianga be na ianga na tangetus utane Jisas be na mat utano huntunana Israel. 52  Jon 10:16Ma pata be uta dong sene mon no huntunana Israel, iesene be na mat bileng uta di ira natine God kanaia di kis harbasie ter waing na lamus tikane di ma di na tikenong mon. 53  Jon 5:18Io, tur leh um ta ikino bung di git harpingit ura ububu bing Jisas. 54 Kaie, Jisas pai gomle hanana palai um kaia ta ira Iudeia, iesene iga hana leh balik utusu tike katano hutate ra katano bia, ma iga hana ter tike taman a hinsana Epraem. Ma aie ma dong ra nuno bulu na harausur di ga kis kaia.
55 Io, no pana bung utano Nian na Sinakit gate hutate um ma a haleng matanabar ta ira tamtaman tapa di ga hanawat utuma Ierusalem ura gilgil haruatne ira harkurai tane Moses be di nage gamgamatien ra matmataan tane God menalalie ta ikino nian. 56 Di ga naanaas hanana tane Jisas, ma be di ga tur hulungan ter kaia ra hala na lotu tamat di ga hartiritiri ta di be, “Mu lik hohaam? I nanaas be pai nale hanawat at um ukira tano nian, naka?” 57 Ma ira tamat na pris ma ira Parisi di gate ter nianga ter be ing nesi tikenong na nunure leh be Jisas ikana ha na hinawas waing di nage palim kawase ie.

11:1 Luk 10:38-39

11:2 Jon 12:3

11:4 Jon 9:3

11:16 Mak 14:31

11:24 Jon 6:40

11:27 Jon 6:69

11:37 Jon 9:6

11:45 Jon 7:31

11:46 Luk 16:31

11:52 Jon 10:16

11:53 Jon 5:18