14
Ira tamat tano lotu di ga silsilihe tike ngas ura ububu bing Jisas.
(Matiu 26:1-5; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Airuo bung te mon um kanaia tano Nian na Sinakit ma no nian na Beret Pai Lale Laalet. Ma ira tamat na pris ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga silsilihe tike bilai na ngas na harakumkumaan ura palpalim kawase Jisas waing di nage ubu bing ie. Iesene di ga tange, “Dait pai nale gil hobi kaia tano nian. Ira turadi di nahula tut na purpuruan ma dait.”
Tike haine ga hurange bus Jisas ma ra waiwai.
(Matiu 26:6-13; Jon 12:1-8)
Luk 7:37-38Io, Jisas ga kis ter Betani ma be iga iaiaan naramon tano hala tane Saimon, nong baak ga sam sana minaset ter tano palatamaine, tike haine ga hanawat. Ma no haine ga kap hawat tike mangana bilai na gingop na taho. Ma di ga gil ie ma ra hot na tiris. Ma naramon tana ari waiwai ura salsalap, di kilam ie be ‘nart.’ Ma no hunhuraan tana ga manga bilai sakit ma a tabi matana. Iga parok no pala taho gom hurange no waiwai tano ulu ne Jisas. Ari ta ira turadi ing di ga kis ter kaia di ga ngurungur ma di ga tange harbasiane ta di, “Ura biha tutuno iat be i hasurum bia no waiwai. Di gorte suhurane no waiwai ura kapkap ta barbarat ing i haruat ma ra kunkulaan tikenong gor kap ta ira nuno pinapalim tike tinohon. Io, ma ira barbarat um di gorte ter ta ira maris.” Ma di ga ianga ngalngaluan ter tana.
Io, Jisas ga tange ta di, “Mu waak leise ie. Pata mon ta burwana be mu na kis na gil ie. No linge ite gil ter ie tagu i manga bilai sakit. Lo 15:11Ira maris di na kis tikai ma mu hatikai, ma i tale be mu na harahut di ta ira pana bung be mu sip. Ma sene be iou pa nile kis hatikai ma mu. Jon 19:40No haine te gil no linge nong i petlaar be na gil ie. Ite hurange bus no tamaigu ma ikin ra bilai na waiwai kakarek ura tangtagure iou utano bung da bus iou namur. Mu na hadado baak! Da hinawas tano tahut na hininaawas ta ira taman bakut tano ula hanuo. Ma be da gil hobi, io, no linge no haine te gil ter ie da hinawas bileng utana, ura halilik ter ira turadi utana.”
Iudas ga haut ura terter leise Jisas.
(Matiu 26:14-16; Luk 22:3-6)
10 Ma ne Iudas Iskariot, tikenong ta ira sangahul ma iruo na bulu na harausur, ga hana tupas ira tamat na pris gom hinawase di be na ter leise Jisas ta di. 11 Di ga laro ing di ga hadade ie, di gom kukubus be di na ter ta barbarat tana. Io, iga sisilih tike bilai na ngas ura terter leise Jisas ta di.
Jisas ga en no Nian na Sinakit tikai ma ira nuno bulu na harausur.
(Matiu 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)
12  KBk 12:6Tano luaina bung tano nian na Beret Pai Lale Laalet, ira Iudeia di git ububu bing bileng ira not no sipsip di nage en ura liklik kawase no bung na Sinakit. Taitus ikinong ra bung ira bulu na harausur tane Jisas di ga tiri ie, “U sip be mem na tagure no Nian na Sinakit ha?”
13 Io, iga tule airuo ta ira nuno bulu na harausur ma iga tange ta dur, “Mur na hana lala tano tamat na taman, ma tike tunana i kapkap hanane tike poona taho na harsomane mur kaia. Mur na mur ie. 14 Tano hala nong no tunana na hana lala kaia, mur na tange tano tunana nong a nuno tus no hala be, ‘No tena harausur i ura nunure be i ham no katano tano hala nong aie ma mem ira nuno bulu na harausur, mem na en no Nian na Sinakit kaia?’ 15 Io, ina tange hamanis tike katano ta mur, ruma nalu tano hala nong di te tagure ter ie. Mur na tagure ira adait nian kaia.”
16 Io, ira iruo bulu na harausur dur ga hana leh dur gom hana lala tano tamat na taman. Dur ga nes bakut leh ira linge hoke Jisas ga tange ta dur. Io, dur ga tagure no adi Nian na Sinakit.
17 Be igate matmatarahien Jisas ga hanawat tikai ma ira nuno sangahul ma iruo. 18  Sam 41:9Ma be di ga kis ter kaia ma di gom iaiaan, Jisas ga tange ta di, “Mu hadado baak! Tikenong nalamin ta mu kakarek i iaiaan tikai ma iou na tur talur iou ma ina ter leise iou.”
19 Io, di ga tapunuk kaie tiketike at ta di gom tange tane Jisas be, “Aiou lik be pata be iou, naka?”
20 Io, Jisas ga balu di, “Tikenong at mon ta mu ira sangahul ma iruo. Nong i hasuguh no ana beret naramon tano dis tikai ma iou, aie iat mon. 21 Nong a Turadi ie na hana ter tano nuno minat hoke iat mon ira tangetus di gate pakat ter utana. Sene be maris ta ikino tunana nong na tur talur ma ina ter leise Nong a Turadi ie! Igor tahut tana be pa di gorle kaho ie, kinong na kap tike tamat na harpadano.”
Jisas ga hamanis tano beret ma no wain ura halilik di tano nuno minat nong na hatutuno no sigar kunubus metuma hone God.
(Matiu 26:26-30; Luk 22:14-20; 1 Korin 11:23-25)
22 Be di ga iaiaan Jisas ga kap leh tike katano beret, iga tanga tahut tane God tana ma igom pidik ie. Io, iga palau ira nuno bulu na harausur ma ie ma iga tange ta di, “Mu kap leh ie. Ikin no tamaigu.”
23  Namur iga kap leh no gingop na wain gom tanga tahut tane God tana ma iga ter ie ta di. Io, di bakut di ga mamo tana. 24  KBk 24:8; Sek 9:11; Jer 31:31-34; 1 Korin 10:16; Hibru 9:20Io, Jisas ga tange ta di, “Ikin no degu iou ni ter leise bia ie uta ira haleng ura hatutuno no kunubus metuma hone God. 25 Mu hadado baak! Iou pa nile mame habaling ta wain tuk tano pana bung tano kingdom tane God ing ni mamo tikai baling ma mu.”
26 Ma be di gate inge ter tike ninge di ga hanasur mekaia utuma ra uladih Olip.
Jisas ga tange hatutuno be Pita na harus leise ie.
(Matiu 26:31-35; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
27 Jisas ga tange ta di, “Mu bakut mu na hilo sukun iou hoke no tangetus gate pakat ter ta ira nianga tane God. Ma ne God ga tange be,
‘Aiou ni ubu bing no ut na balaura sipsip,
ma ira sipsip di na hilo harbasie.’ ”
28  Matiu 28:16; Mak 16:7Ma ne Jisas ga tange habaling be, “Kike i tutuno, iesene iou ni lon huat baling ma iou ni lie ta mu utusu Galili.”
29 Iesene Pita ga tange tana, “A tutuno be di bakut dak di na hilo sukun ugo, iesene be iou at pata.”
30 Jisas ga balu ie, “Hadado baak! katiak at ra bung, be paile airuo na kareka baak, nu harus ise iou aitul a pana.”
31  Jon 11:16Iesene Pita ga balu pukus ie ma ra dades ma igom tange, “A linge bia ing be ni mat tikai ma ugo. Iou pa nile harus leise iat ugo.” Ma ira mes, di ga tange hobi bileng.
Jisas ga manga tapunuk igom sasaring tuma Getsemani.
(Matiu 26:36-46; Luk 22:39-46)
32  Jon 18:1Di ga hana ter tike taman di kilam ie be Getsemani, ma ne Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur be, “Mu na kis ter kira ma iou ni sasaring.” 33 Io, iga lamus leh ne Pita, Jemes ma ne Jon, duhat gom saate ie. Ikino pana bung iga kilingane ra tamat na tapunuk ma iga manga sugurukrukua bileng. 34  Jon 12:27Io, iga tange ta duhat, “No nugu kudulena nilon i manga tirih sakit kakarek iou ge kilingane be iou ura minat. Mohot kis kira ma mohot na naanaas.”
35 Jisas ga hana hakakari dahine gom san tudu ter napu tano pu. Ma iga sasaring be pai nale kap ikin ra ngunngutaan be ing kanaia ta mes na ngas. 36  Mak 10:38; Jon 6:38Iga sasaring horek: “O Mama, ira linge bakut i tale ugo be nu petlaar. Kap leise ikin ra tirih mekira ho iou nong i ura hinana tupas iou. Ma sene be waak u gil ing iou sip. Nu gil at ing u sip.”
37 Iga hana tapukus baling ter ta ira nuno aitul a bulu na harausur ma iga nes duhat be duhat ga kumkubabo. Ma ne Jisas ga tange tane Pita, “Aiou marmaris be u kumkubabo. Paile tale be u gor nanaas te mon baak ta dahine? 38 I tahut be mohot na naanaas ma mohot na saasaring waing mohot pai nale puko be ta harwalar na tupas mohot. Ira tinga mohot i kanan ter um ura tutur bat ira harwalar, sene be a turadi tuno mon mohot, kaie inage dades ta mohot.”
39 Iga hana leh baling gom sasaring hoke nalalie. 40 Be iga hana tapukus baling iga nes tupas habaling duhat be duhat ga kumkubabo, kinong duhat ga manga sumsumela. Ma duhat pai gale nunure be aso um duhat na tange tana.
41 Be iga hana tapukus baling tano aitul a pana, iga me tange ta duhat, “Aiou marmaris be kanaia iat baak mohot kumkubabo ma mohot tatahun ter. Ite haruat um! Nes baak! No pana bung te hanawat be da ter leise Nong a Turadi ie ta ira luma di ira ut na sana. 42 Mohot tut ma dait na hana. Nes um! No tunana nong na ter leise iou ikike tuoi i hanana huat!”
Iudas ga ter leise Jisas ta ira tamat tano lotu.
(Matiu 26:47-56; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
43 Kike at mon be iga iangianga, Iudas, tikenong ta ira nuno sangahul ma iruo na bulu na harausur, ga salo huat. A tamat na matanabar ga hanawat tikai ma ie ma di ga kapkap hanane ra sele ma ra kapsil. Kakarek ra matanabar at ira tamat na pris, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ma ira tamat ta ira huntunana di ga tule leise di. 44 Io, no tunana nong ga tur talur Jisas, nong i ura terter leise ie, igate tange ter ta di horek: “No tunana iou ni haianga leh ie ma ni mum ie, aie at mon. Mu na palim kawase ie, io, mu na lie timaan leh tana be i nahula hilo.”
45 Kaie at mon ne Iudas ga hanawat ter tane Jisas. Iga haianga leh ie horek: “Tena harausur!” Ma iga haatne ie ma ra harmum. 46 Io, ira turadi di ga palim kawase ie. 47 Ma tikenong ta di ing iga tur tikai ter ma ne Jisas ga sasel leh no nuno sele na hinarubu igom kato kutus leise tike talingana no tultule tano tamat ta ira pris. 48 Io, Jisas ga tange ta di, “Hoke balik be iou tike holmatau kaie mu ge kap hawat ira sele ma ra kapsil ura palpalim kawase iou? Pata be tike holmatau iou! 49  Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20Taitus ira bungbung iou git kiskis tikai ma mu ing iou git harausur tano tamat na hala na lotu ma pa mu gale palim kawase iou. Iesene, kakarek ra linge i hananawat ura hatutuno ira nianga tane God ing di ga pakat.”
50 Ma ira nuno bulu na harausur bakut di ga hilo sukun ie.
51 Ma tike marawan ga murmur hanane Jisas ma iga kakaser sene te mon ma tike mol. Ira matanabar di ga walar be di na palim kawase ie. 52 Ma sene be iga hamalim kapis ter um no nuno mol kaia ta di igom hilo bia leh ma ra tawaturia.
No kaunsil ta ira tamat tano lotu di ga kure Jisas.
(Matiu 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)
53 Io, di ga lamus ter Jisas tano tamat ta ira pris. Ma ira tamat na pris, ma ira tamat ta ira huntunana, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, di bakut, di ga hanawat hulungan ter kaia. 54 Pita ga murmur hanane iat Jisas, ma iga taptapa hanana iat, tuk be di gom hana lala tano hare tano ngasiana no tamat ta ira pris. Pita ga kis kaia gom retret eh tikai ma ira ut na harbalaurai uta ikino katano.
55 Ira tamat na pris ma ira kaunsil di ga silsilihe ta mangana nianga ura tangtange hagae Jisas waing di nage ubu bing ie, ma sene pa di gale nes leh tari. 56 A haleng di ga ter ira nudi nianga na harakale, ma sene ira nudi nianga ga mes harbasie.
57 Hokakarek, ari turadi di ga tut ma di ga harakale ter tane Jisas horek: 58  Jon 2:19-21“Mem ga hadade iga tange horek: ‘Aiou ni dure ikin ra hala na lotu nong ira turadi mon di ga gil ie, ma ta itul a bung mon iou ni gil habaling tikenong. Ikinin, a turadi pai nale gil ie.’ ” 59 Sene be ira nudi hininaawas at bileng ga mes harbasie.
60 Io, no tamat ta ira pris ga taman tut ra matmataan ta di igom tange tane Jisas, “Aiou karup be paule balu di! Nu tange hohaam ta karek ra mangana hininaawas di tung ter ugo me?”
61 Iesene Jisas pai gale babalu, iga tur kunkun ter at mon.
Io, no tamat ta ira pris ga tiri habaling ie, “Augo no Mesaia, no Natine God, be pata?”
62 “Aiou at mon,” Jisas ga tange. “Ma mu na nes Nong a Turadi ie ma ina kis ter tano tamat na kinkinis kaia tano kata na lumane God no Dadeswana, ma ina hana sur ta ira bahuto metuma ra mawe.”
63 No tamat ta ira pris ga diris ira kinasine at ma igom tange, “Dait paile supi habaling um ta turadi ura hininaawas utana.” 64  WkP 24:16; Jon 19:7Io, iga tange ta di, “Mu te hadade ter i tange hagae God be dur haruat mon. Mu lik hohaam?”
Di bakut di ga tange be Jisas te rara ma i haruat be na mat. 65 Io, ari ta di ga iamiabis Jisas. Di ga kubus bat ira matana, io, di ga tutut ie ma ira luma di ma di gom tangtange tana, “Nu kilam tus!” Ma ira ut na harbalaurai di ga lamus leh ie di gom ubu ie.
Pita ga harus leise Jisas.
(Matiu 26:69-75; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)
66 Be Pita ga kis ter kaia tano hare, tikenong ta ira tultule na haine tano tamat ta ira pris ga hanawat hutate tane Pita. 67 Be iga nes leh Pita ma kanaia ga retret eh, iga nes dit ie ma igom tange tana, “Augo bileng, u git tiktikai ma ikinong me Nasaret, ne Jisas.”
68 Pita balik ga harus igom tange, “Aiou paile palai at uta kike ra linge u tangtange!” Io, iga hana leh ukaia ra matanangas huat.
69 Be no tultule na haine ga nes leh ie kaia, iga tange ta dong ing di ga tutur hanana kaia be, “Tikenong ta di ikino tunana.” 70 Iesene Pita ga harus baling.
Namur dahine dong ing di ga tutur hutate hana tana, di ga tange, “I palai be augo tikenong ta di kinong augo metusu Galili.”
71 Pita ga tange ta di, “Aiou sasalim ma ra tutuno be iou paile nunure ikino turadi mu tangtange ie! Be iou harakale, io, iou sip be God na hapadano iou!”
72 Kaie at mon no kareka ga ianga no airuo na pana. Io, Pita ga lik leh ira nianga Jisas gate tange ter tana. Igate tange ter tana horek: “Be paile airuo na kareka baak nu harus ise iou aitul a pana.” Be Pita ga nes hobi, iga manga suah.

14:3 Luk 7:37-38

14:7 Lo 15:11

14:8 Jon 19:40

14:12 KBk 12:6

14:18 Sam 41:9

14:24 KBk 24:8; Sek 9:11; Jer 31:31-34; 1 Korin 10:16; Hibru 9:20

14:28 Matiu 28:16; Mak 16:7

14:31 Jon 11:16

14:32 Jon 18:1

14:34 Jon 12:27

14:36 Mak 10:38; Jon 6:38

14:49 Luk 19:47; 21:37; Jon 18:20

14:58 Jon 2:19-21

14:64 WkP 24:16; Jon 19:7