19
Pailat ga kure Jisas haruat ta ira sinisip ta ira matanabar.
(Matiu 27:27-31; Mak 15:16-20)
Io, Pailat ga lamus Jisas gom a hartule be da hadakdak ie. Luk 23:11Dong ra umri di ga hirisane tikane ra tigatige hoke tike balaparik, di gom hakukuho no uluno ma ie. Ma di ga hasigam ie ma tike dardarana mol i haruat hoke ira gar na watong. Io, di ga hanana tultul ie, di gom tangtange be, “Mem urur tam no king gar ta ira Iudeia!” Ma di ga paspaser batbat ie.
Io, tike pana baling Pailat ga hanasur igom tange ta ira Iudeia horek: “Mu hadado! Iou ni lamus hasur ter um ie ta mu ura hamanis be iou paile silihe tupas leh ta burwana be nige gil harkurai tana.” Io, Jisas ga hanasur tikai ma no balaparik na tigatige di ga hakukuho ter no uluno ma ie ma no dardarana mol di ga hasigam ie ma ie. Ne Pailat ga tange ta di be, “Io, i rek um no turadi.”
Ing at mon ira tamat na pris ma ira nudi umri di ga nes Jisas, di ga kakongane be, “Tange be da tut ter ie ra ula kabai!”
Iesene Pailat balik ga balu di be, “Mu iat, mu lamus leh ie ma mu na tut ter ie ra ula kabai. Ma iou iat, iou paile silihe tupas leh ta burwana be nige gil harkurai tana.”
Ma ira Iudeia di ga singsingit be, “Numem tike harkurai kanaia. Ma ikino harkurai i tange be na mat at kinong iga kilam ie be aie no Natine God.”
8-9  Matiu 27:12Be Pailat ga hadade hobi iga manga burut um, kaie igom lala tano but na ngasiana ma iga tiri Jisas horek: “Augo meha?”
Ma ne Jisas pai gale babalu. 10 Io kaie, Pailat gom tange, “U malok be nu haianga iou, nah? Paule nunure be iou hatur kawase ter ra dades ura halangalanga ise ugo ma ura tutut ter bileng ugo ra ula kabai?”
11  Jon 10:18; Apostolo 2:23; Rom 13:1Ne Jisas ga balu ie horek: “Pau gorte hatur kawase ra dades be ing pai nagele hanawat ter tam metuma nalu. Io kaie, nong te ter ise ter iou tam ite gil ra sasana i tamat tano num.”
12  Luk 23:2; Apostolo 17:7Tur leh um mekaia katika Pailat ga walwalar be na halangalanga ise Jisas. Iesene ira Iudeia di ga kakongane horek: “Be ing nu halangalanga ise ikin ra turadi paule tike harwis tano numu tamat na king sakit ta mu ira Rom. Nesi tikenong i kilam habaling at ie be aie tike king, io, aie no ebar tano numu kapawena tamat na king sakit ta mu ira Rom.”
13 Ing Pailat ga hadade hobi iga lamus hasur Jisas ma igom kis tano nuno kinkinis na gil harkurai tano katano di kilam ie be, ‘No Hare na Hot.’ (Ma no hinsana tano nianga gar na Iudeia be ‘Gabata.’) 14  Ma iga hutate ra tingana kasasa kike ta ikino bung, no bung na tinaguro utano Nian na Sinakit. Io, Pailat um ga tange ta ira Iudeia horek: “I irek um no numu king.”
15 Iesene di ga kakongane be, “Lamus ise ie! Lamus ise ie! Tange be da tut ter ie ra ula kabai!”
Io, Pailat ga tiri, “Mu sip be ni tut ter no numu king ra ula kabai?”
Ma ira tamat na pris di ga babalu horek: “No numem king sene at mon ikino numu kapawena tamat na king sakit rua Rom!” 16 Io, Pailat um ga ter ise ter Jisas ta di waing dage tut ter ie ra ula kabai.
Di ga tut ter Jisas tano ula kabai.
(Matiu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Io kaie, ira umri di ga kure leh Jisas. 17 Jisas ga pusak leh no nuno kabai gom hana leh tikai ma ie utuma tano katano hono ula turungan (di kilam ie be Golgota tano nianga gar na Iudeia). 18  Ma di ga me tut ter Jisas tano ula kabai kaia, tikai ma ira iruo mes na turadi bileng. Dur kike ta ira iruo palpal tana, ma ne Jisas nalamin.
19 Tano hartule tane Pailat di gate tagure ter tike katano nianga i tange horek: “Jisas nong me Nasaret, no king gar na Iudeia.” Ma di ga bul ikinong tano nuno kabai. 20 Di ga pakat ikin ra katano nianga tano nianga gar na Iudeia, tano nianga gar na Rom, ma tano nianga gar na Grik bileng. Ma a haleng ira Iudeia di ga was ie kinong di ga tut ter Jisas tano ula kabai tike katano hutate Ierusalem. 21 Ira tamat na pris ma ira Iudeia di ga tange tane Pailat be, “Waak u pakat ie be, ‘No king gar na Iudeia.’ Iesene nu pakat be ikin ra turadi ga kilam habaling ie be aie no king gar na Iudeia.”
22 Ne Pailat ga balu di horek: “Aso ing iou te pakat i kis ter hobi.”
23 Be ira umri me Rom di gate tut ter Jisas tano ula kabai di ga kap leh ira kinasine, di gom bul harbasiane ter ra ihet na tinibe. Ma tike tinibe ura gar tikenong ta di. Ma di ga kap leh bileng no kinasine nong me naramon nong di ga gil ie ma tike katano mol mon ma pata ta dudungut tana. 24  Sam 22:18Io, di ga tange harbasiane ta di horek: “Waak dait dirdiris ie. Iesene dait ge papaus ma ra satu be nesi na kap leh ie.” Iga ngan hokakarek ura hatutuno ira nianga tane God di ga pakat horek:
“Di ga harpalau ma ira kinasigu
ma di ga papaus ma ra satu utano nugu mol.”
Io, hokakarek kaie ira umri di ga gil hobi.
25  Matiu 27:55-56Ma hutate tano kabai tane Jisas karek ra haine di ga tur ter kaia: no etnana, no sahine no etnana, Maria no haine tane Kalopas, ma ne Maria nong me Magadalen. 26  Jon 13:23Ne Jisas ga nes no etnana kaia. Iga nes bileng no bulu na harausur nong iga sip ter ie ma dur ga tur ter kaia hutate tana, kaie igom tange tano etnana hokarek: “Awei ra haine, nes baak. No natim um kin.” 27 Ma iga tange tano bulu na harausur be, “A etnam balik um kinin ra haine.” Tur leh um ta ikino bung no bulu na harausur ga lamus leh um no haine be na kis tano nuno hala gom balaure ie.
Jisas ga mat.
(Matiu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28  Sam 22:15Namur um, ura hatutuno ira nianga tane God ing di ga pakat, Jisas ga tange be, “Iou te sip maru,” kinong iga nunure be ira nuno pinapalim bakut igate pataam. 29  Sam 69:21Iga mon tike mangana gingop na wain kanaia, kaie di gom hasuguh leh tike gurgurun tes kaia tana. Io, di ga suk ie tike sila hisop ma di ga songore haut ie utuma tano hone Jisas. 30 Io, ing Jisas gate dup ter kike ra wain iga tange horek: “No nugu pinapalim te pataam.” Io, iga sian tudu ma igom waak leise ter um no nuno nilon.
31  Lo 21:22-23Ra Bung Liman kike no bung na tinaguro utano bung menamur no Bung na Sinangeh. Ma ikino Bung na Sinangeh gor tike tamat na bung ie. Ira Iudeia pa di gale sip be ira palatamai duhat no kaba minat be duhat na tabataba ter tuma ta ira ula kabai tano Bung na Sinangeh, kaie di gom saring Pailat be da waret ira kaki duhat ma dage kap hasur leise ira palatamai duhat. 32 Io, ira umri di ga me waret ira kakine no luaina tunana nong di ga tut ter ie ra ula kabai tikai ma ne Jisas ma nong bileng tano mes na tunana. 33 Be di ga hanawat ter tane Jisas di ga nes be igate mat, io kaie, pa di gomle waret ira kakine. 34 Iesene tikenong ta ira umri ga sie no binabatine Jisas ma tike rumus, ma kaie iat mon a de ma ra taho ga sel sur. 35  Jon 21:24(Io, iou no tunana nong iou ga nes kike, iou te hinawas ine ma no nugu hininaawas i tutuno. Iou nunure be iou tangtange no tutuno ma iou hininaawas utana waing mu bileng, mu na nurnur.) 36  KBk 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20Karek ra linge ga hanawat ura hatutuno ira nianga tane God di ga pakat horek: “Pata tikenong ta ira surno ga tawaret.” 37  Sek 12:10; Ninanaas 1:7Ma iga ngan bileng hobi ura hatutuno bileng tike mes na katano nianga tane God di ga pakat ie horek: “Di na nanaas ter ta nong di ga sie ie.”
Di ga hatur no palatamaine Jisas tano midi.
(Matiu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Io, namur ta kakarek ra linge, Iosep me Arimatia ga hanawat. Ma iga tike bulu na harausur tane Jisas bileng. Iesene iga kis kumaan ter hobi kinong iga burte ira Iudeia. Iga hanawat igom saring Pailat utano palatamaine Jisas. Be Pailat ga haut, Iosep ga hana gom a kap leh no palatamaine Jisas. 39  Jon 3:1-2Ma ne Nikodimas, nong ga huna hanawat ter baak tane Jisas ra bung, ga saate ie. Ma ne Nikodimas ga kap hawat airuo mangana waiwai ing di ga hul hurusane pakur ma iga tirih haruat ma aitul a sangahul na kilo. 40 Dur ga kap leh no palatamaine Jisas ma dur ga hirisane bat ie ma ra subana lawas na katano mol tikai ma ira waiwai. Ira tintalen gar na Iudeia hokike ing di la ura haratur. 41 Ma tano katano di ga tut ter Jisas tano ula kabai kaia iga mon tike matana dahe. Ma naramon tano matana dahe iga mon tike sigar midi ma pa di gale hatur baak tikenong tana. 42 Io, ikino bung no bung menalalie tano Bung na Sinangeh, kaie dur gom hatur no palatamai ne Jisas kaia kinong ikino midi ga kis hutate ter mon.

19:2 Luk 23:11

19:8-9 Matiu 27:12

19:11 Jon 10:18; Apostolo 2:23; Rom 13:1

19:12 Luk 23:2; Apostolo 17:7

19:24 Sam 22:18

19:25 Matiu 27:55-56

19:26 Jon 13:23

19:28 Sam 22:15

19:29 Sam 69:21

19:31 Lo 21:22-23

19:35 Jon 21:24

19:36 KBk 12:46; Nam 9:12; Sam 34:20

19:37 Sek 12:10; Ninanaas 1:7

19:39 Jon 3:1-2