13
Jisas ga gis ira kaki di ira nuno bulu na harausur.
No Nian na Sinakit gate hutate um ma ne Jisas ga nunure be no pana bung igate hanawat ura utana be na hana sukun ikin ra ula hanuo ura utuma tano Tamana. Iga sip ter ira nuno tus ing di karek ra ula hanuo metua leh tuk ter tano hauhawatne tano nuno nilon.
Luk 22:3; Jon 13:27Ma ne Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga iaiaan tikai ra bung um ta ikino bung. Ma ne Satan gate halilik ter Iudas Iskariot no natine Saimon be na ter leise ter Jisas. Jon 3:35; 16:28Iesene Jisas ga nunure ter be no Tamana gate ter ise ira dades bakut tana ma be igate hanawat metuma hone God ma hutate be na tapukus baling utuma hone God. Kaie, igom tut sukun no nian, ga kap leise ari ta ira kinasine, igom taltalin ma tike subana mol. Io, iga hurange ari taho ter tike tamat na dis, igom tur leh ura gisgis ira kaki di ira nuno bulu na harausur, ma iga salsalap hamasa di ma no subana mol iga taltalin ter ma ie. Iga hanawat ter tane Saimon Pita ma ne Pita ga tiri ie, “Watong, hohaam u ura gisgis ira kakigu?”
Jisas ga balu ie be, “Paule nunure kilam be iou gilgil ra so kakarek, iesene na palai um tam namur.”
Pita ga tange be, “Pata. Pa nule gis tuno iat ira kakigu!”
Jisas ga balu ie horek: “Be ing iou pa nile gis ugo, pa nule kis tikai iat um ma iou.”
Saimon Pita ga tange tana be, “Watong, waak sene mon ira kakigu, iesene gis bileng ira lumagu ma no ulugu bileng!”
10  Jon 15:3; 6:64,70-71Jisas ga balu ie horek: “Nesi ta nong te susu ter na gis sene leh mon um ira kakine kinong no tamaine bakut i gamgamatien. Ma mu gamgamatien ter iesene pata be mu bakut.” 11 Io, iga nunure ter be nesi nong na ter ise ter ie, kaie igom tange be pata be di bakut di gamgamatien ter.
12 Ing igate gis hawat ter ira kaki di iga sige leh ira kinasine ma iga kis baling tano nuno katano. Iga tiri di be, “Mu palai ter ta ikin iou te gil ter ie ta mu? 13 Ing mu la haianga iou mu la tangtange be ‘Tena harausur’ ma ‘Watong’. Ma mu tange no tutuno kinong iou kike. 14  Matiu 20:28; Luk 22:27Ing be iou no numu tena harausur ma no numu Watong iou te gis ter ira kaki mu, io, i tahut be mu bileng, mu na gis harbasiane ira kaki mu. 15  Pilipai 2:5; Kolose 3:13; 1 Pita 2:21Io, iou te huna gil ter hobi waing mu bileng, mu na gil mur ing iou te gil ter ta mu. 16  Matiu 10:24Mu hadado baak! No subulo paile tamat tano nuno watong. Ma nong i tartaram paile tamat ta nong i hartule. 17 I palai be mu te nunure um kakarek ra linge, io kaie, no haridan na kis ta mu ing be mu na gil ie. 18  Sam 41:9Iou paile iangianga uta mu bakut. Iou nunure ter dong ing iou te gilamis leh di. Iesene ikin na hanawat ura hatutuno ira nianga tane God ing di ga pakat horek: ‘No tunana nong mir en tikane ira agu beret ma ie ite tut na hinarubu ma iou.’ 19  Jon 14:29; 16:4Aiou hininawase hanalalie mu ta kakarek, karek at baak paile hanawat. Iou tange hokike waing mu na nurnur be iou, aiou iat mon ikino nong iou tangtange be nesi iou, ing be ikino linge na hanawat tutuno. 20  Matiu 10:40Mu hadado baak! Nesi ta nong i bala leh tikenong ing iou tule, i bala leh iou. Ma nesi tikenong i bala leh iou, i bala leh bileng nong ga tule iou.”
Jisas ga tange hanalalie be tikenong nalamin ta di na ter ise ter ie.
21 Be Jisas gate tange leise ter kakarek iga purpuruan no tingana ma igom tange hapuasne horek: “Mu hadado baak! Taitus nong ta mu na ter leise ter iou.”
22 Ira nuno bulu na harausur di ga harnasnaas baling ta di. Di ga ngangao harbasie be nesi tuno iat ta di ikinong iga tangtange ie. 23 Ma tikenong ta di, no bulu na harausur nong Jisas ga sip ter ie, ga kis hutate ter Jisas. 24 Kaie, Saimon Pita ga teh ikino bulu na harausur ma iga tange tana, “Tiri ie be nesi ikinong i tangtange ie.”
25 Io, no bulu na harausur gom ioh ter tane Jisas ma iga tiri ie be, “Watong, nesi ie?”
26 Jisas ga balu ie horek: “Aie nong iou ni ter ikin ra katano beret tana namur ta ing iou te hasuguh ter ie tano dis.” Io, be igate hasuguh ter no katano beret iga ter ie tane Iudas no natine Saimon Iskariot. 27  Jon 13:2Ing at mon Iudas ga palim leh no katano beret, Satan ga lala tana. Io, Jisas ga tange tana, “No linge u ura gilgil ie, gil haiane ie.” 28 Iesene pata tikenong kaia tano nian pai gale palai be Jisas ga tange ter hobi tana urah. 29 No burwana be Iudas git balbalaure ira barbarat kaie di gom lik be Jisas ga tangtange tana be na kul ta linge di ga supi ter tano Nian na Sinakit be na tabar dak ira maris ma ta linge. 30 Ing iat mon Iudas ga palim leh no katano beret iga sur leh. Ma igate bung kike.
No sigar harkurai na harmarsai harbasie.
31  Jon 12:23Io kaie, be Iudas gate hana leh Jisas ga tange horek: “Kakarek no minamar tano Nong a Turadi ie te tur leh be na hanawat puasa. Ma no minamar tane God bileng, Nong a Turadi ie te hatahun be na hapuasne ie. 32  Jon 17:5Ma ing be na hapuasne no minamar tane God, io, God kaia baling at tana na hapuasne no minamar tano Natine. 33  Jon 7:33-34Kaba natigu, iou ni kis tikai ter mon ma mu ta da hansik na pana bung baak. Mu na sisilih tagu, ma hoke iat mon iou ga hinawase ira Iudeia, kakarek iou hinawase bileng um mu be no katano iou ni hana ukaia, pa mu le tale be mu na hana ukaia. 34  Jon 15:12,17; 1 Jon 3:23; 2 Jon 5A sigar harkurai ikin iou terter ie ta mu ma aie horek. Mu na marmarse harbasiane mu. Hoke iat mon iou te marse mu hobi, io, i tahut be mu na marse harbasiane mu. 35 Be ing mu na marmarse harbasiane mu, io, ira turadi bakut di na nunure be mu ira nugu bulu na harausur.”
Jisas ga tange hanalalie be Pita na harus ise ie.
36 Saimon Pita ga tiri ie be, “Watong, nu hana uha?”
Jisas ga babalu horek: “No katano ni hana ukaia paile tale be nu mur iou ukaia kakarek, iesene nu mur um namur.”
37 Pita ga tiri ie, “Watong, ura biha kaie iou paile tale be ni mur ugo kakarek? Aiou taguro be ni mat ura utam.”
38 Kaie, Jisas ga balu ie horek: “U te taguro tutuno iat be nu mat ura utagu? Hadado baak! No kareka pai nale ianga baak ma u te huna harus ise ter iou ta itul a pana.

13:2 Luk 22:3; Jon 13:27

13:3 Jon 3:35; 16:28

13:10 Jon 15:3; 6:64,70-71

13:14 Matiu 20:28; Luk 22:27

13:15 Pilipai 2:5; Kolose 3:13; 1 Pita 2:21

13:16 Matiu 10:24

13:18 Sam 41:9

13:19 Jon 14:29; 16:4

13:20 Matiu 10:40

13:27 Jon 13:2

13:31 Jon 12:23

13:32 Jon 17:5

13:33 Jon 7:33-34

13:34 Jon 15:12,17; 1 Jon 3:23; 2 Jon 5