14
Jisas sene mon nong na papos no ngas tupas God.
“Waak be ira tinga mu i tapunuk, iesene mu na nurnur tane God. Ma mu na nurnur bileng tagu. Tuma naramon tano ngasiane Mama a haleng katano kanaia. Be ing pai nagele mon tari iou gorte hinawase mu kinong iou ni hana ukaia ura tangtagure ta katano ura numu. Jon 12:26Ma be iou te hana ma iou te tagure ter numu ta katano, ni tapukus baling, ni me kap leh mu utuma ho iou waing mu na kis bileng tano katano iou kis ter kaia. Mu nunure ter no ngas utuma tano katano iou ni hana ukaia.”
Tomas ga tange tana be, “Watong, mem paile nunure be nu hana uha, io kaie, mem na nunure leh no ngas ukaia hohaam?”
Jon 11:25; Rom 5:1-2Jisas ga babalu horek: “Aiou no ngas, iou no tutuno, ma iou no nilon. Pata tikenong paile hanawat ter tane Mama be ing paile huna hana ter tagu. Jon 8:19Be ing mu nage nunure tutuno iou, mu gorte nunure bileng Mama. Ma tur leh um ta ikin ra pana bung mu na nunure ie ma ina palai be mu te nes ie.”
Jisas ma no nuno Mama dur tikenong mon.
Io, Pilip ga tange tana be, “Hamanis Mama ta mem. Ikinong mon nong mem supi ter ie.”
Jon 12:45; Kolose 1:15; Hibru 1:3Ma ne Jisas ga babalu horek: “Maris, Pilip! Iou te lon lawas tikai ma mu, iesene paule nunure iat baak iou? Nesi tikenong te nes iou ite nes ne Mama. Ho bibiha balik be u saring iou be ni hamanis Mama ta mu? 10  Jon 12:49U nurnur be iou kis tane Mama, ma be Mama i kis tagu. Naka? Ira nianga iou tange ta pa mu le nugu mon. Pata. Mama nong i lolon tagu, aie nong i gilgil no nuno pinapalim. 11  Jon 10:38I tahut be mu na nurnur tagu ing iou tange be iou kis tane Mama, ma ne Mama i kis tagu. Be pata, mu na nurnur kinong mu te nes ira dades na gingilaan na kinarup. 12  Mak 16:19-20Mu hadado baak! Nesi tikenong i nurnur ter tagu na gil ira linge iou gil. Ma ina gil ira linge ing i tamat ta ing iou gil kinong iou ni hana utuma hone Mama. 13  Matiu 7:7; Jon 15:16Ma aso ing mu na saring tano hinsagu, iou ni gil waing no Natine na hapuasne no minamar tano Tamana. 14 Be ing mu na saring iou uta so tano hinsagu, io, iou ni gil ie.
God na tule hasur no Halhaaliena Tanuo ura harharahut.
15  Jon 15:10; 1 Jon 5:3“Be ing mu sip iou, io, na palai, kinong ira nugu harkurai mu na taram. 16  Jon 14:26; 15:26; Jon 16:7Ma iou ni saring Mama ma ina ter tike mes na Ut na Harharahut ta mu be na kis hatikai ma mu. 17  Jon 16:13Aie no Tanuo. Ila hapuasne ira tutuno tane God. No ula hanuo paile haruat be na haut leh ie kinong no ula hanuo pai lale nesnes ie ma pai lale nunure ie. Iesene mu nunure ter ie kinong i lolon ma mu, ma ina kis ta mu. 18 Iou pa nile waak ter mu hora tintana. Pata. Iou ni hanawat ter ta mu. 19 Hutate um ma no ula hanuo pai nale nes habaling iou, iesene mu na nes iou. Ma iou, iou ni lon, kaie mu bileng, mu na lon. 20  Jon 17:21-23Taitus ikinong ra bung mu na nunure um be iou kis tane Mama, mu kis tagu, ma iou kis ta mu. 21 Nesi tikenong i hatur kawase ter ira nugu harkurai ma i taram di, io, aie nong i sip ter iou. Ma nesi nong i sip ter iou, Mama na sip ie, ma iou bileng, iou ni sip ie ma ni hapuasne iou tana.”
22 Io, Iudas (pata be Iudas Iskariot) ga tiri ie be, “Watong, urah balik kaie uge sip be nu hapuasne ugo ta mem ma pata be ukatika tano ula hanuo?”
23 Ma ne Jisas ga balu ie horek: “Nesi nong i sip ter iou i taram ira nugu nianga. Ma ne Mama na sip ie ma mir na hana tupas ie ma mir na lon tikai ma ie. 24  Jon 7:16No turadi nong paile sip iou paile taram ira nugu nianga. Ma karek ra nianga mu hadade pata be a nugu. Pata. A nianga iat tane Mama nong ga tule iou.
25 “Aiou te tange leise ter kike ra linge ing iou kis tikai ter baak ma mu. 26 Iesene no Ut na Harharahut, no Halhaaliena Tanuo, nong Mama na tule ie tano hinsagu na me hausur mu ta ira linge bakut. Ma ina halilik bileng mu ta ing iou te tange leise ter ta mu. 27 A malum kaie iou waak kapis ter ma mu. No nugu malum tus ikin iou ter ie ta mu. Iou paile ter ie ta mu hoke no ula hanuo la gilgil. Io, waak be ira tinga mu i tapunuk ma waak mu ra bunurut.
28  Jon 20:17“Mu ga hadade ing iou ga tange horek: ‘Iou ni hana leh ma ni tapukus baling ter ta mu.’ Be mu nage sip tuno ter iou, mu gor laro tano nugu hinana ni gil ie utuma hone Mama kinong Mama i tamat tagu. 29  Jon 13:19Ma iou te hinawase hanalalie mu kakarek uta ikin ra linge waing mu nage nurnur ing na ngan tuno um hobi. 30-31 Iou pa nile ianga lawas um ma mu kinong no lilie ta ikin ra ula hanuo ikana katika tuei. Pata ta ginginine kira tagu, iesene iou gilgil haruatne ing Mama te pir ter iou ine waing no ula hanuo nage nunure be iou sip ter Mama.
“Mu tut, dait nage hana leh.

14:3 Jon 12:26

14:6 Jon 11:25; Rom 5:1-2

14:7 Jon 8:19

14:9 Jon 12:45; Kolose 1:15; Hibru 1:3

14:10 Jon 12:49

14:11 Jon 10:38

14:12 Mak 16:19-20

14:13 Matiu 7:7; Jon 15:16

14:15 Jon 15:10; 1 Jon 5:3

14:16 Jon 14:26; 15:26; Jon 16:7

14:17 Jon 16:13

14:20 Jon 17:21-23

14:24 Jon 7:16

14:28 Jon 20:17

14:29 Jon 13:19