17
Jisas ga sasaring be no nuno Mama na hapuasne no minamar tane.
Be Jisas ga tange leise ter kakarek iga nanaas utuma ra mawe igom sasaring horek: “Mama, no pana bung te hanawat. Hapuasne no minamar tano Natim waing no Natim nage hapuasne no num minamar. Nu gil at mon hoke u ga ter ra dades tana be na harkurai menalu ta ira turadi bakut waing na ter no nilon hathatikai ta di bakut ing u te ter di tana. 1 Jon 5:20Ma ikin no nilon hathatikai, be di na nunure ugo, augo no kapawena God tutuno, ma be di na nunure bileng Jisas Krais nong u te tule ie ukira. Jon 4:34Iou te hapuasne no num minamar kira tano ula hanuo ing iou hapatam ira pinapalim u ga ter be ni me gil. Jon 1:1Io, Mama, karek augo iat nu hapuasne no nugu minamar, ikino minamar iou ga hatur kawase ter ie tikai ma augo nalalie ing iga pata baak ta ula hanuo.
Jisas ga sasaring uta ira nuno bulu na harausur.
“Aiou te hapuasne ter ugo ta di ing u ga ter ise di tagu, kaie pa dile tano ula hanuo. A num di ma u ga ter di tagu ma di te taram ira num nianga. Karek di te nunure um be ira linge bakut u te ter tagu i hanawat metuma ho ugo. Di te nunure um kinong ira nianga u ga ter tagu iou ga ter ta di ma di ga kap usurane leh. Di gabe nunure tuno ter at be iou ga hanasur metuma ho ugo ma di gom nurnur be u ga tule iou. Ma iou, iou sasaring uta di. Iou paile sasaring utano ula hanuo. Iesene iou sasaring uta di ing u te ter tagu kinong a num di. 10 Ira mes na linge bakut tikai ma di a num, ma ira num, a nugu. Ma di te hapuasne ira nugu minamar. 11 Aiou te ura hinana talur um ikin ra ula hanuo utuma ho ugo. Iesene di iat baak karek ra ula hanuo. Halhaaliena Mama, hiis bat di ma no dades tano hinsam, no hinsam nong u ga ter ie tagu, waing di nage tikenong mon hoke der mon tikenong. 12  Jon 6:39; 13:18Be iou ga kis tikai ter ma di iou ga hiis bat di ma no dades ta ikino hinsang u ga ter ie tagu. Iou ga balaure ter di ma pata ta nong ta di te panim leh, iesene nong sene iat mon nong ga murmur hanane no ngas na hiniruo, aie kaie ite panim leh waing ira num nianga di ga pakat na hanawat tutuno.
13 “Dahine um ma ni hanahut ukaia ho ugo, iesene iou tange karek ra linge ing iou baak karek tano ula hanuo. Ma iou tangtange kakarek waing di na bukas ma no nugu gungunuama ta ira nudi nilon hoke i bukas ter tagu. 14 Iou te ter ira num nianga ta di ma no ula hanuo te malentakuane di kinong pa dile mekira tano ula hanuo, hoke iat mon bileng iou pata be mekira tano ula hanuo. 15  Matiu 6:13; 2 Tesalonaika 3:3Iou paile saring ugo be nu kap leh di sukun no ula hanuo. Pata. Iou saring ugo be nu hiis bat leh di talur no Ut na Sana. 16 Pa dile mekira tano ula hanuo hoke iat mon iou paile mekira tana. 17 Bul hasisingen di be di nage halhaalien. Hapalaine ira num tutuno ta di. Ira num nianga i tutuno. 18  Jon 20:21Iou te tule ter di tano ula hanuo hoke u ga tule ter iou tano ula hanuo. 19 Iou bul hasisingen habaling iou be nige halhaalien uta di waing di na halhaalien ing di na nunure ira num tutuno.
20-21 “Iesene iou paile sasaring uta di sene mon. Pata. Iou sasaring bileng uta di kike ing di na hadade no hininaawas ta kin ra iabar ma di na nurnur tagu, waing di bakut di na tikenong mon. Mama, iou sasaring be di na kis ta der ma di na tikenong mon, hoke augo, u kis tagu, ma iou, iou kis tam, waing no ula hanuo na nurnur be u ga tule iou. 22  Apostolo 4:32No minamar nong u ga ter ie tagu iou te ter bileng ie ta di be di na tikenong mon hoke der tikenong mon. 23 Di na tikenong mon hobi kinong u kis tagu ma iou ni kis ta di. Io kaie, iou sasaring be na ngan hobi waing di na tike kapawena tuno waing no ula hanuo na nunure be u ga tule iou ma be u te sip di hoke u te sip iou hobi.
24 “Mama, iou sip di ing u te ter di tagu be di na kis tikai ma iou tano katano iou ni kis kaia. Iou sip hobi waing di na nes no nugu minamar, no minamar nong u te ter ie tagu kinong u ga sip iou menalalie tano hakhakisi tano ula hanuo.
25 “Takadosna Mama, no ula hanuo paile nunure ugo iesene aiou nunure ugo ma di ira num di nunure be u ga tule iou. 26 Iou te hapalaine ter ugo ta di. Ma iou ni hapalaine habaling di utam waing no num sinisip utagu na kis ta di ma be iou bileng, aiou ni kis ta di.”

17:3 1 Jon 5:20

17:4 Jon 4:34

17:5 Jon 1:1

17:12 Jon 6:39; 13:18

17:15 Matiu 6:13; 2 Tesalonaika 3:3

17:18 Jon 20:21

17:22 Apostolo 4:32