3
Pol ga haragat di ura sinsaring uta duhat.
Bar hinsaa mehet tane Krais, ura hapatam ira nianga mehet ura tangtange horek ta mu: mu na sasaring uta mehet be no hininaawas tano Watong nage hana hoke iga hana nalamin ta mu. Io, mu na sasaring be inage hana harbasie haiah ma be ira turadi di na ru ie. Ma mu na sasaring bileng be God nage halangalanga sukun mehet ta ira mangana sana turadi kinong ira turadi bakut, pata nudi ta nurnur. Ma sene be no Watong na gil haruatne ira nuno nianga, kaie inage hadades mu ma ina balaure bat mu tano Ut na Sana. 2 Korin 7:16; Galesia 5:10Mu kis ter tano Watong kaie mehet balaraan ter ta mu be mu la gilgil haruatne ira numehet dades na nianga ma be mu na gilgil haitne hobi ta ira kaba bungbung. Ma mehet sasaring be no Watong na hapalaine ira numu lilik be mu na nes kilam be God i manga sip mu hobi. Ma mehet sasaring bileng be na harahut mu ura tuntunur dades haruat ma no tuntunur dades tane Krais.
Pol ga hakatom ari be pa di nale lon haruat ma ira malmalungana turadi.
Rom 16:17Bar hinsaa mehet tane Krais, mehet ter ra dades na nianga ta mu tano hinsana no nudait Watong Jisas Krais horek: mu na hana talur ira malmalungana hinsaa dait. Pa dile mur ira numehet kaba harausur ing mehet ga ter ta di. Pilipai 3:17Io, ma mu iat mu nunure be i takados be mu na lon hoke mehet ga lon nalamin ta mu hobi. Mehet pai gale malmalungo kaia nalamin ta mu. 1 Tesolonaika 2:9Mehet pai gale en bia mon ra nian ta tikenong. Pata. Mehet ga kul iat ira amehet nian. Ira kaba bungbung, ra kasasa be ra bung, mehet git manga papalim uta ira numehet sunupi ma mehet git kilingane ra ngunungut ta kike ra pinapalim waing mehet pai nale kap ter ra tirih ta tikenong. 1 Korin 9:4; 1 Tesolonaika 1:6Ma mu lik be mehet ga lon hobi kinong paile takados ta mehet be mehet kap ta nian mekaia ho mu? Pata. Igor takados ta mehet be mehet na gil hobi iesene mehet pai gale gil kinong mehet ga sip be mehet na hamanis ra bilai na hapupuo naramon ta ira numehet nilon be mu na mur ie. 10 Io, ma ing be mehet ga kis tikai ter ma mu, mehet git tangtange hadades ta mu horek: “Ing be tikenong pai nale papalim, waak i iaiaan.”
11  1 Timoti 5:13Ma mehet tange hobi kinong mehet te hadade be a mon malmalungana turadi nalamin ta mu ing pa di lale paapalim, iesene di la hamalamales ira mes ta ira nudi pinapalim. 12  1 Tesolonaika 4:11Io, ta kakarek ra mangana turadi mehet tange hadades ma mehet haragat di tano hinsana no Watong Jisas Krais be di na kis timaan ma di na papalim ura adi iat. 13  Galesia 6:9Iesene mu ira hinsaa mehet, waak mu malmalungo ura gilgil ira tahut ter ta ira mes.
14 Ma ing be tikenong pai nale taram kakarek ra numehet nianga ta ikin ra pakpakat, io, mu na nes kilam timaan ie. Pa mu nale manga lon tikai ma ie waing inage kilingane ra hirhir. 15  1 Tesolonaika 5:14Ma sene waak mu sungute ie hoke tikenong be mu malentakuane ie. Pata. Mu na hakatom ie kinong a hinsaa mu ie naramon tane Krais.
Pol ga hatahun ura pakpakat ma no lumana iat ma iga haatne leh ira turadi.
16 Io, ma mehet sasaring be no Watong iat, aie no burwana tano malum, be na ter ie ta mu ta ira kaba bungbung ma ta ira numu kaba ngas bileng. Ma mehet sasaring be no Watong na kis tikai ma mu bakut.
17 Io, kakarek um, iou Pol, iou pakat ma no lumagu tus iat ikin ra hauhawatna katano ta ikin ra pakpakat tupas mu be ni haatne mu. Ma iou hakilang ira nugu kaba pakpakat bakut hobi. Ma ira nugu mangana pakpakat i nanaas hokakarek.
18 No harmarsai tano nudait Watong Jisas Krais na kis ta mu bakut.

3:4 2 Korin 7:16; Galesia 5:10

3:6 Rom 16:17

3:7 Pilipai 3:17

3:8 1 Tesolonaika 2:9

3:9 1 Korin 9:4; 1 Tesolonaika 1:6

3:11 1 Timoti 5:13

3:12 1 Tesolonaika 4:11

3:13 Galesia 6:9

3:15 1 Tesolonaika 5:14