5
Timoti na pir ira matanabar na lotu hoke be di ira hinsaana.
Waak u ngaluane tike nongtamat ta tike sasana. Iesene pir mon ie hoke be a tamam ie, ma ira marawan hoke be a tasim di. Nu pir ira hatong hoke no etnam. Ma ira poona haine ma ira bulahine nu pir di ma ra gamgamatien na tintalen hoke ira hainim.
Ira makoso tutuno sene mon no lotu na balaure.
Nu ru ira makoso na haine ing di makoso tutuno. Iesene be tike makoso a mon natine be a mon tubuno, io, i tahut be kike ra tubuno ma ira natine di na huna gil baak ira nudi bilai na tintalen nalamin ta ira nudi hatatamana iat. I tahut be di na balu ra harharahut ta ira tama di ma ira etna di hobi. Ma di na gil hobi kinong ikin ra mangana tintalen na halaro God. No makoso tutuno nong aie sene, pata tikenong ura balbalaure ie, io, ikino makoso te kis nanahe ma ra nurnur tane God ma i sasaring hatikai ta ira kaba bungbung, ra kasasa ma ra bung bileng be God na harahut ie ta ira nuno sunupi. Ma sene be tike makoso i sip be na halaro mon no palatamaine, io, a tutuno be i lon ter baak iesene ite mat. Io, nu tange hadades ter karek ra linge bileng ta ira matanabar na lotu be di na taram, kaie tikenong pai nale tale be na kilam di be a mon sasana ta di. Ma sene be tikenong pai nale balaure no nuno hatatamana iat ma ira hinsaana bileng, io, ite hana talur ira tutuno tane God nong dait nurnur ine. Ma i manga sana ta di ing pa dile nurnur.
9-10 I tahut be da bul halala tike makoso ta di ira kaba makoso tutuno ing be a mangana makoso horek: be a liman ma tike na sangahul na tinohon ira nuno ma be ite sakit bileng, be tike mon no nuno tunana, be ira matanabar di nunure be ite gil ira bilai na harharahut, be igate halon bulu, be ite bala leh ira wasire, be ite gis kaki di ira matanabar tane God, be ite harahut dong ing di mon tirih, ma be ite gil bakut ira haleng na mangana bilai na harharahut.
11 Iesene waak u bul halala ira makoso ing paile tamat ira nudi tinohon baak. Urah, kinong ing be di na kilingane ira mangana sinisip ta ira palatamai idi, pa di nale manga lilik utane Krais, ma di na sip be di na tola baling. 12 Ma be di gil hobi di tur ra harkurai kinong di te kutus ira nudi luaina kukubus tane Krais. 13  2 Tesalonaika 3:11Ma pata be ikinong sene mon. Ing di harkol harbasie ta ira hala, di hasurum bia ira nudi pana bung. Ma no linge i sana ta ikinong be di harpines ma di gogooto ura tangtange ira sana nianga uta ira linge gar na mes. 14  1 Korin 7:9Io kaie, ta ira makoso ing paile tamat ira nudi tinohon, io, iou sip be di na tola baling, be di na hapuar bulu, be di na gil timaan hala, ma be pa di nale ter mahuo ta ira nudait ebar ura tangtange hagae dait. 15 Io, iou tange hobi kinong ari te tamapas leh ter tane Satan. 16 Be tike ut na nurnur na haine i balaura makoso, io, i tahut be na gilgil hobi ta di. Paile tahut be no lotu na pusak no tirih na harbalaurai ta tike mangana makoso hobi. No lotu na harahut dong ing di makoso tutuno.
Da kul ma da kure ma da tibe ira tena harbalaurai ta ira lotu hohaam.
17 Ira tena harbalaurai tano lotu ing di manga harahut timaan no lotu ma no nudi kinkinis na lilie, io, da hatamat no nudi kunkulaan. Ma ikin i manga tutuno ta dong ing di manga nanget ura harpir ma ura hausur ira matanabar. 18  1 Korin 9:9; Matiu 10:10Ma ikin i palai kinong ira pakpakat tane God i tange be, “Waak u hiis no hono no bulumakau ing be i papasuane leise ira pala wit.” Ma tike nianga i tange, “I takados be da kul ing i papalim.”
19  2 Korin 13:1Iesene be airuo be aitul duhat na kilam tike tena harbalaurai tano lotu be ite gil ta sasana, ma duhat na haut tikai, io, nu haut leh no nuduhat nianga. Ma ing be tikenong mon i kilam tike tena harbalaurai tano lotu be ite gil ta sasana, waak u haut leh no nuno nianga. 20  Epesas 5:11Ma di ira tena harbalaurai um ing di gil ra sasana, nu bor di ra matmataan ta di bakut waing di ira mes bileng di nage burut. 21 Ra matmataan tane God ma ne Krais Jisas tikai ma ira angelo ing igate gilamis di, iou ter ikin ra tamat na dades na nianga tam horek: nu palim hadikdikit karek ra nianga ma nu mur tike ngas sene mon ta ira mangana turadi bakut. Waak u kure hagae tari ma nu tur ma tari.
22 Waak u raurawaan ura bul lumam ta tike turadi be na hanawat tike lilie. Nuhula ter burwana maraas leh ta ira nuno sasana. Ma sene be augo, nu gamgamatien. 23 Pa nule mama taho sene mon iesene nu kap ta da wain ura harahut no tingam ma ira num minaset. 24 Ira sana tintalen tari i manga kis palai. Ma tano pana bung be dong ing di te gil kike ra sasana di na tur ra harkurai, io, ira nudi sana tintalen te huna harapuasa kaia ra harkurai. Ma sene ira sasana ta ira mes balik na hanawat palai namur. 25 Io, i hobi bileng ta ira bilai na tintalen. Ira bilai na tintalen i kis palai. Ma ira bilai na tintalen ing pa dile kis palai paile tale be kike ra bilai na tintalen na susuhai.

5:13 2 Tesalonaika 3:11

5:14 1 Korin 7:9

5:18 1 Korin 9:9; Matiu 10:10

5:19 2 Korin 13:1

5:20 Epesas 5:11