13
Pol ga ianga na harakatom be na manga hapadano dong ing di kis baak tano sasana.
Matiu 18:16; 1 Timoti 5:19Karek um no aitul a pana ni me kol mu. Iou ni gil hobi haruat ma ing ira nianga tane God di ga pakat i tange be, “Da kap airuo be aitul a hininaawas palai ura hatutuno no linge.” Tano nugu airuo na harkol iou gate ter ra harakatom tupas mu. Ma kakarek iou kis tapa ta mu iou ura hakatom habaling mu horek: ing ni tapukus ukaia ho mu pa ni me hook dong ing di ga gil ra sana tintalen nalalie, ma pa nile hook bileng di ira mes. Ma iou ni ngan hobi kinong mu sip be ni hatutuno be Krais mon nong i haianga mu mekira naramon tagu. Paile tabales ing i papalim kaia nalamin ta mu. Pata. I dades nalamin ta mu. Pilipai 2:7-8A tutuno, di ga tut ie tano ula kabai ing pata a nuno ta dades. Iesene i lon tano dades tane God. Hobi bileng, naramon tane Krais pata numem ta dades. Iesene mem lon tikai ma ie kinong mem hatur kawase no dades tane God. Ma mem na hatur kawase ikino dades ing mem na me papalim ta mu.
1 Korin 11:28I tahut be mu na nes mur habaling mu ura nunure be mu kis ter ta ira linge dait nurnur ine. Kaia, mu walar mu. Hohaam, pa mu le nes kilam be Krais Jisas i kis naramon ta mu? Iesene be mu puko balik tano numu walawalar i hamanis be Krais paile kis naramon ta mu. Ma iou nurnur ter be mu na nes kilam be mem, mem paile puko tano walwalar. Mem sasaring tupas God be pa mu nale gil ta sasana. Mem paile sasaring hobi ura hamanis be mem te tur dades tano walawalar. Pata. Mem sasaring hobi waing mu nage gil ing i takados, ma a linge bia be i nanaas ter be mem te puko. Iesene mem paile tale be mem na gil ta linge ura suksukuane no tutuno. Pata. Mem tur utano tutuno. Mem laro ing mu dades iesene pata numem ta dades. Ma mem sasaring utuma nalu be mu na hanawat takados baling. 10  2 Korin 10:8Ma ikin no burwana be iou pakpakat kakarek ra linge ing iou kis tapa baak ta mu, kinong ing iou ni hana tupas mu iou malok be ni ter ra dades na harpadano ter ta mu haruat ma no nugu kinkinis na gil harkurai. No Watong ga ter ikino kinkinis na harkurai tagu be nige hadades mu, ma pata be ura gilgil hagae mu.
11 Bar hinsaagu tane Krais, iou ura hapatam um no nugu pakpakat. I tahut be mu na gil hatakadosne habaling mu ma mu na bala leh ira nugu nianga na harharagat. Mu na tur tikai mon ma tike kudulena lilik ma mu na kis ma ra malum. Ma no God nong ila terter ra harmarsai ma ra malum na kis tikai ma mu.
12 Mu na haatne harbasiane leh mu ma mu na gagawane harbasiane mu ma ra tahut na tintalen.
13 Ma ira matanabar tus tane God bakut di haatne leh mu bileng.
14 Iou sasaring be no Watong Jisas Krais na marse mu bakut, ma be God na sip mu bakut, ma be mu na tiktikai ma no Halhaaliena Tanuo.

13:1 Matiu 18:16; 1 Timoti 5:19

13:4 Pilipai 2:7-8

13:5 1 Korin 11:28

13:10 2 Korin 10:8