10
Pol ga balu dong ing di ga bul hanapu ie.
1-2  1 Korin 2:3 1 Korin 4:21Iou Pol, ing di tange be a matien na turadi iou ing iou kis tikai ma mu ma sene di tange bileng be a ut na paspasai iou ing iou kis tapa, iou ura sarsaring mu tike linge. Hoke tike matien na turadi i hanapu habaling ie hoke Krais ga tatalen hobi, iou ura sarsaring mu be pa mu nale sunang iou be ni tatalen hoke tike ut na paspasai ing iou ni hanawat. A tutuno iou nunure ter be i manga tale iou be ni paspasai nalamin ta mu ma i nanaas be iou ni manga balaraan hobi uta di ari ing di lik be mem la tatalen ter hoke no ula hanuo i lon hobi. Iesene iou saring mu be pa mu nale sunang iou be ni me gil hobi. A tutuno mem la lon ter ta ikin ra ula hanuo iesene mem pai lale harubu hoke no ula hanuo ila gilgil hobi. Epesas 6:13-17Ira linge na hinarubu ing mem la harubu me, paile haruat ma ira linge di la harubu mekira tano ula hanuo. Ira numem linge na hinarubu a mon dades ine metuma hone God ura durdure hagae no balo di balo bat mem ma ie. Mem la durdure hagae ira mangana lilik na latlaat ing i ura tutur bat ira turadi be di nahula nunure God. Mem la hihis kawase ira numem lilik bakut, waing kike ra lilik nage taram Krais. Ma mem taguro ter ura hapadano ira tintalen na takmaluk bakut. Iesene mem na kis kawase mu tuk ter be mu na hamanis be mu taram ta ira linge bakut.
Mu nes bia mon iou. Pa mu le nes kilam tutuno iou. Ing be tikenong i nunure ter be aie tane Krais, i tahut be na manga lilik baling be mem bileng mem gar tane Krais ho ie. 2 Korin 13:10Hobi bileng, be ing iou manga latlaat dahine tano tamat na kinkinis God ga ter ie ta mem ura hadades timaan mu, ma pata be mem na hagae mu, io, iou pa nile hirhir ta ikin. Waak mu lik be iou ura haburut mu ma ira nugu pakpakat tupas mu. 10 (Iou tange hobi kinong di tange be, “Ira nuno pakpakat i tirih ma i dades iesene be dait nes ie, a maluruana ie, ma ira nuno nianga a linge bia mon.”) 11 I tahut be tike mangana turadi hobi na lilik timaan be aso ing mem tange ta ira numem pakpakat ing mem kis tapa ta mu, io, mem na gil hobi bileng be mem kis tikai ma mu.
12 Mem paile iangor be mem na hapupuo mem ma tari ing di tange be di bilai. Paile tale be mem na tange be mem haruat ma di. Ing di hapupuo di ma di baling ma di nes kilam habaling di ma ira nudi nilon iat, pata ta minanes ta di. 13  Rom 12:3Iesene uta mem, ira numem latlaat paile lake no pangpaang tano pinapalim nong God te kubus ter ta mem. Pata. Mem na latlaat sene mon uta ira linge ruma nalamin tano numem pangpaang. Ma mu bileng ruma naramon ta ikino pangpaang. 14 Hokakarek, mem paile lake ira numem pangpaang tano pinapalim. Ing be mem pai gorle hana tupas mu nalalie, mem gor lake um ira numem pangpaang kakarek. Iesene pata, kinong mem ira luaina ura hinana ma no tahut na hininaawas tane Krais tuk kira ho mu. 15 Ma mem paile let habaling mem uta ira pinapalim gar na mes, kaie mem paile lake ira numem punpuo. Mem kis nanahe ma ra nurnur be mu na patpatuan timaan ta ira linge mu nurnur ine, kaie ira numem pinapalim nalamin ta mu nage tamat hanana. 16 Ma mem kis nanahe ma ra nurnur be na ngan hobi waing mem nage petlaar ura harpir ma no tahut na hininaawas ta ira katano rua menamur ta mu. Mem sip be mem na gil hobi kinong mem paile sip be mem na let habaling mem uta ira pinapalim ing ira mes di gil naramon ta ira nudi katano. 17  1 Korin 1:31Iesene, “nesi nong i ura latlaat, i tahut be na let no Watong.” 18  1 Korin 4:4Dait na gil hobi kinong no Watong pai nale nes kilam tikenong be i bilai ing be ikino turadi mon na tange habaling utana be i bilai. Pata. Iesene ikino turadi nong no Watong i tange be i bilai, io, ikino turadi i bilai.

10:1-2 1 Korin 2:3

10:1-2 1 Korin 4:21

10:4 Epesas 6:13-17

10:8 2 Korin 13:10

10:13 Rom 12:3

10:17 1 Korin 1:31

10:18 1 Korin 4:4