9
Pol ga haragat ira Korin be di na manga lasen ura terter no tamat na hartabar.
1-2  2 Korin 8:1-7Ma iou paile supi ter be ni pakpakat ter ta mu uta ikin ra pinapalim na harharahut tupas ira matanabar tus tane God tusu Iudeia, kinong iou nunure no mamahien ta ira tinga mu ura terter ra harharahut. Taitus ira nugu nianga ma ira Masedonia iou la letlet mu ta ikin ra linge. Tur leh iat tano tinohon te sakit, iou git hininawase di be mu tusu Akaia, mu taguro ter ura hartabar. Ma no mamahien tano numu lon hobi ite haragat ra haleng ta di be di na papalim bileng. Iesene iou ura tultule kakarek ra itul a tasi dait ura hamanis be no numem tintalen ura letlet mu uta ikin ra linge, paile nianga bia mon ie. Ma iou tule duhat bileng be mu nage taguro ter hoke iou ga tange. Hokakarek, be ing tari me Masedonia di na hanawat tikai ma iou ma be di na nes be pa mu le taguro, mem na hirhir be mem te so no numem lilik ter ta mu. Iesene tutuno sakit, mu na manga hirhir balik um! Io kaie, iou lik be mu supi ter be iou ni tule ira itul a tasi dait be duhat na huna kol hanalalie mu ma be duhat na huna tagure hanalalie no numu tamat na hartabar nong mu gate huna kukubus ter utana. Io kaie, na taguro ter no numu tamat na hartabar ma pa mu nagele supi be mu na ter ie ma ra bala ngungut.
Snd 11:24-25Ma i tahut be mu na lilik ta ikin be nesi tikenong i soso ra dahine, na kil ra dahine. Ma nesi tikenong i soso ra haleng, na kil ra haleng. Tiketike iat na ter ing ite lik metuma naramon tano nuno nilon be na ter. Waak be na ter ma ra bala ngungut ma be tari na sunang ie, kinong God i sip nong i hartabar ma ra larolaro. 8-9  Sam 112:9Ma ne God i tale be na manga tabar mu ma no nuno tamat na harmarsai ta ira haleng na mangana linge waing mu nage manga haruat ta ira kaba linge bakut ta ira kaba bungbung. Ma ina tabar mu hobi waing mu nage manga huei ta ira kaba bilai na gingilaan bakut hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Ikin ra turadi ila terter ra haleng na hartabar ter ta ira maris hoke tikenong i manga soso.
No nuno takados na kinkinis na hanana hathatikai.”
10  Ais 55:10Ma nong ila terter ira pat na dahe ter ta ira ut na sinso ma ira nian ura enen, aie bileng na ter ma ina hapuar ira numu pat na dahe ura sinso ma ina hatamat ira puspusno ira numu taktakadoswana lon. 11  2 Korin 1:11; 4:15Ma ina hawatong mu ta ira kaba linge waing mu nage manga tamtabar haitne ira mes. Ma ira turadi di na tanga tahut tupas God ta ira numu hartabar di kap mekira ho mem. 12 Hokakarek, a tutuno be ikin ra pinapalim na harharahut ing mu gil i banot ira sunupi ta ira matanabar tus tane God. Iesene pata be ikinong sene mon. Hoke tike pup na taho i tabureng ter ta ira haleng, kaie di tangtanga tahut tupas God. 13 Ikin ra pinapalim na harharahut nong mu gil ie, na hamanis hapalaine be a mangana turadi so mu, kaie ira haleng di nage pirlet God. Di na pirlet God kinong mu taram ira linge i haruat ma no tahut na hininaawas tane Krais, ikino tahut na hininaawas nong mu la tangtange be mu murmur ie. Ma di na pirlet God bileng kinong mu manga lasen ura terter ra tamat na hartabar ter ta di ma ta ira mes bileng. 14 Di na sangahe leh mu ter ta ira kati di ma di na sasaring uta mu kinong God te tabar mu ma ra harmarsai i manga sakit. 15 Da tanga tahut tupas God tano nuno hartabar nong i manga bilai ta ing paile tale be dait na ianga utana.

9:1-2 2 Korin 8:1-7

9:6 Snd 11:24-25

9:8-9 Sam 112:9

9:10 Ais 55:10

9:11 2 Korin 1:11; 4:15