8
Pol ga haragat ira Korin be di na tagure ter no nudi hartabar na barbarat tupas di ira Iudeia.
Rom 15:26; 2 Korin 9:1-2Io, bar hinsaagu tane Krais, mem ura hapalaine mu utano harmarsai nong God te tabar ira matanabar na lotu ta ira tamtaman kira Masedonia ma ie. A tutuno be a tamat na harubaal ga manga kabit di iesene di ga hung ma ra gungunuama kaie di gom manga lasen sakit ura hartabar, ma a linge bia be a maris di. Iou hinawas palai be di ga hartabar haruat ta ing i tale be di na gil hobi, ma sene be di ga hartabar tamat balik ta ing di ga haruat be di gor ter. Tano nudi sinisip iat di ga manga saring mem be mem na bala leh di be di bileng di nage lala ta ikin ra pinapalim na harharahut tupas ira matanabar tus tane God tusu Iudeia. Di ga nes kilam be a linge ura halaro di be di na lala ta ikin ra pinapalim. Ma pa di gale gil hoke mem ga lik ter hobi. Pata. Di ga huna ter balik ira nudi nilon ter tano Watong ma namur um ta mem kinong God ga sip be di na gil hobi. Io kaie, mem ga halilik Taitus be na tur tikai ma mu ura hadukduk ikin ra gingilaan na harmarsai, kinong aie nong ga haburuana leh ie menalalie. 1 Korin 16:1-2A tutuno mu manga hung ma ira linge bakut. Mu hatur kawase ra tamat na nurnur, ra gingilaan na hininaawas, ma ira minminanes. I manga mamahien ira tinga mu ura harharahut ma i tamat ira numu sinisip tupas mem. Hoke mu tatalen ter hobi, i tahut be mu na manga lasen bileng ta ikin ra pinapalim na harmarsai.
Iou paile ter ra dades na harkurai ta mu ing iou tange hobi. Pata. Iou sip be ni hapupuo no numu harmarsai ma di ira mes ing di manga mamahien ter hobi, waing nige nunure be no numu harmarsai i tutuno be pata. Matiu 8:20; Pilipai 2:6-7Mu nunure ter no harmarsai tano nudait Watong Jisas Krais. Iga hatur kawase ra kinkinis na watong iesene iga kap leh no kinkinis na maris uta mu waing mu nage kap leh no kinkinis na watong metuma naramon tano nuno kinkinis na maris.
10-11 I nanaas ter tano nugu lilik be i tahut ta mu be kakarek um mu na hapatam ikin ra pinapalim nong mu gate haburuana ter tano tinohon ite pataam. A tutuno be mu ira luaina ura haburuana ikin ra hartabar, iesene mu ira luaina bileng ura sipsip be mu na gil hobi. Iga manga mamahien ira numu sinisip be mu na gil ie. Ma hobi bileng, i tahut be mu na hapatam ie haruat ma ing i tale be mu na gil. 12  Mak 12:43-44Hokakarek, be ing tikenong i kanan ter ura hartabar, God na bala leh no nuno hartabar haruat ta ing i tale be no turadi na ter. God pai nale lilik uta ira linge no turadi paile tale be na ter.
13 Iou paile sip be ni gil hamaman ira nilon ta di ira mes, ma mu na kap leh ira tirih. Pata. Iou sip be mu bakut, ira numu mangana kinkinis na haruat. 14-15  KBk 16:18Taitus ikin ra pana bung ira numu tamat na bunbulaan na banot ira nudi sunupi waing ira nudi bunbulaan balik, be ing na hanawat tamat, na banot ira numu sunupi. Ing dait na ngan hobi, na haruat ira nudait kinkinis, hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange,
“Tikenong ga kap ra haleng, no nuno kinakap pai gale sakit no nuno sunupi,
ma aie nong ga kap ra dahine, pai gale mon sunupi.”
Pol ga tule Taitus ma duhat utusu Korin be duhat na harahut tano bilai na harbalaurai tano nudi hartabar.
16 Ma iou tanga tahut tupas God nong ite hamamahien no tingane Taitus uta mu hoke i mamahien no tingagu bileng hobi. 17 A tutuno be Taitus ga haut leh no numem sinsaring tupas ie, iesene i mamahien no tingana bileng uta mu, kaie ige sip be na hana tupas mu. Na hana ter ta mu kinong aie iat i sip hobi. 18 Ma mem ura tultule tikane ie ma ikino tasi dait nong tano nuno pinapalim tano tahut na hininaawas ite kap ra tamat na hinsang nalamin ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman bakut. 19 Ma pata be ikinong sene mon. Ira matanabar na lotu ta ari tamtaman di ga tibe ie be na hana tikai ma mem ing mem kapkap hanane ikin ra hartabar na harmarsai. Mem balbalaure ikin ra hartabar waing da let no Watong iat, ma be mem nage hamanis no mamahien ta ira tinga mem ura terter ra harharahut. 20 Mem balaure timaan ie be nahula tale tikenong be na tange hagae mem tano numem mangana harbalaurai ta ikin ra tamat na hartabar. 21 Mem sip be mem na gil tike mangana ngas ing i takados. Ma pata be i takados tano ninanaas tano Watong sene mon. Mem sip be na takados bileng ra matmataan ta ira matanabar.
22 Ma mem tule no tasi dait tikai ma dur. Mem gate walar haitne ie ta ira mangana linge ma mem te nes kilam no mamahien tano nuno nilon ura harharahut. Iesene kakarek um i manga mamahien no tingana ura harharahut kinong ite so no nuno lilik ter ta mu. 23 Taitus um, aie no nugu harwis nong i tur tikai ma iou tano pinapalim ing mir gil nalamin ta mu. Kike ira iruo tasi dait um, dur airuo tultule ta ira matanabar na lotu ta ari taman. Ma no nudur pinapalim i hatawat ra latlaat tupas Krais. 24  2 Korin 7:13-14Io kaie, i tahut be mu na hamanis no tutuno tano numu harmarsai ukaia ter ta duhat. Ma mu na hamanis ta duhat bileng no burwana mem ge pirlet mu. I tahut be mu na ngan hobi waing ira matanabar na lotu ta ira tamtaman di nage palai timaan ta mu.

8:1 Rom 15:26; 2 Korin 9:1-2

8:7 1 Korin 16:1-2

8:9 Matiu 8:20; Pilipai 2:6-7

8:12 Mak 12:43-44

8:14-15 KBk 16:18

8:24 2 Korin 7:13-14