12
No nianga harharuat uta ira ut na balaura lalong.
(Matiu 21:33-46; Luk 20:9-19)
Ais 5:1-2 Io, Jisas ga hatahun nianga ta di ma ra nianga harharuat ma iga tange, “Tike turadi ga so tike lalong na puspusna wain. Iga tumat luhutane ie ma ra bala ma iga kil tike naan i haruat ura papaas ruap no puspusna wain. Iga tumat bileng tike hunghung na hot utuma nalu ura nesnes mur no lalong na puspusna wain. Be iga gil ter kike iga waak ter no lalong ta dong ing di ga kukule ie be di na balaure ie ma igom hana leh baak tano nuno hinana. Be iga mader ira puspusna wain iga tule nuno tike tultule utusu ho ira ut na balaura lalong be na kap leh tari puspusna wain ta di. Sene be di ga palim kawase ie, di gom hadakdak ie, io, di ga tule pukus bia ise ter ie. Namur iga tule habaling tike mes na tultule utusu ho di. Ma di ga lawat no uluno, di gom hamalahuan bileng ie. Iga tule habaling at bileng tike mes ma ikinin di ga ubu bing ie. Ma ari haleng bileng iga tule habaling. Ari di ga hadakdak ma ari di ga ubu bing. Io, tikenong kanaia be na tule, a natine ie nong ga manga sip ie. Iga tule um ie menamur ta di bakut, kinong iga tange be, ‘Di na ru no natigu.’ Sene be ira ut na balaura lalong di ga tange harbasiane ta di be, ‘Ikino turadi te hanawat nong na rumahal. Kaia, dait ge ubu bing ie waing dait nage tinane ikin ra lalong.’ Hibru 13:12 Io, di ga palim kawase ie, di ga ubu bing ie, di gom ise hasur ie metuma naramon tano lalong na puspusna wain.”
Jisas um ga tange ta di horek: “Aiou ni hinawase mu ta ira linge ing no turadi a nuno no lalong na gil. No turadi na hanawat ma ina ubu bing hagae kike ra ut na balaura lalong, io, na ter no lalong na puspusna wain ta ari mes. 10  Sam 118:22-23I tahut be mu na lik leh no nianga tane God di ga pakat ie i tange horek,
‘No hot nong ira ut na pakila hala di ga malok leise ie kinong di ga lik be a linge bia ie,
i nanaas ter be aie balik um no dades na burwana tano hala bakut.
11 No Watong at ga gil hokakarek
ma i manga bilai sakit be dait na nes ie.’ ”
12 Io, ira tamat tano lotu, di ga walar be di na palim kawase Jisas, kinong di ga nunure be iga iangianga harharuat at mon uta di. Iesene di ga burte no tamat na matanabar, io, di ga hana sukun ie.
Di ga tiri Jisas be i takados be di na kul takis be pata.
(Matiu 22:15-22; Luk 20:20-26)
13  Mak 3:6Io, namur, di ga tule ari ta ira Parisi ma ari ing di la murmur Herot no king ukaia hone Jisas be di na hakuni ie ta ira nuno nianga. 14 Be di ga hanawat ter tana, di ga tange tana, “Tena harausur, mem nunure be a tutuno na turadi ugo. Pau lale tutur sene ma tikenong kinong pau lale songsong leh be a mangana turadi so tikenong. U la hausur tutuno iat tano lilik tane God i sip be da mur. Io, hinawase mem, I takados be dait na kul ter no takis ta dong ing di kure dait be pata? 15 Dait na kul no takis be dait pai nale kul ie?”
Iesene Jisas ga palai tano nudi nianga harabota, io, igom tange ta di, “Mu sip be mu na hakuni iou urah? Mu kap baak tike siliwa ukira nige nes ie.”
16 Io, di ga kap hawat no siliwa gom tiri um di, “A hapupuo ta nesi ikin ma a hinsa nesi ikin?”
“Tano king,” di ga balu ie.
17  Rom 13:7Io, Jisas ga tange ta di, “Mu na ter tano king ira linge iat tano king, ma mu na ter tane God ira linge iat tane God.” Ma di ga karup ta ira nianga iga tange.
Di ga tiri Jisas uta dong ing di te mat, be di na lon huat baling be pata.
(Matiu 22:23-33; Luk 20:27-40)
18-19  Apostolo 23:8 Lo 25:5Ari Sadiusi ing di la liklik be nong i mat pai nale tut hut baling, di ga hanawat ter tane Jisas, di gom tiri ie be, “Tena harausur, Moses ga pakat ter ura nudait horek, be tike tunana pata a nuno ta bulu i mat ma i mat sukun no nuno haine, no tasine na tole leh no makoso. Io, dur na hatawat ta nati dur ma dur na kilam ter ta di no hinsana no tesne nong ite mat. 20 Io, a liman ma iruo na hatatesne. No luaina ga tole tike haine ma iga mat sukun ie ma pai gale mon nati dur baak. 21 No airuo na tesne ga tole no makoso, ma sene be aie bileng ga mat ma pai gale mon ta nati dur. No aitul a tesne ga ngan bileng hobi. 22 Io, ira liman ma iruo na hatatesne bakut ing di ga tole ter no haine, di bakut ga mat, ma pai gale mon nati di. Namur bileng um no haine ga mat. 23 Be ira minat di na lon huat baling tano bung na tuntunut hut, ta nesi tuno iat um no haine? Kinong di bakut ira liman ma iruo di ga tole ter ie.”
24 Jisas ga balu di horek: “Mu manga rara kinong pa mu le palai ta ira nianga tane God ing di ga pakat ma pa mu le nunure bileng no dades tane God. 25 Be ira minat di na lon huat baling pa di nale hartola. Di na haruat ma ira angelo tuma ra ula mawe. 26  KBk 3:2,6Iesene, kakarek ni hinawase mu be dong ing di te mat, di na tut hut baling be pata. I tahut be mu na lik leh kike naramon tike pakpakat tane Moses ing no dahe ga lulungo. Mu na lik timaan kakarek be God ga tange ra so tane Moses. A tutuno be kakarek ra hintubu dait di gate mat, iesene God ga tange be, ‘Aiou no God tane Abraham, no God tane Aisak, ma no God tane Iakop.’ 27 Pata be a God nudi ira minat, sene be a God nudi ira lilona. Paile takados ira numu lilik.”
No harkurai i lie ta ira harkurai bakut.
(Matiu 22:34-40; Luk 10:25-28)
28  Luk 10:25-28Tikenong ta ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ga hanawat ma iga hadade di ga hargor. Be iga nes horek be Jisas gate balu timaan di, iga tiri ie, “Garim no harkurai ta ira harkurai bakut tane God i manga lie?”
29  Lo 6:4-5Jisas ga balu ie igom tange, “No harkurai nong i lie ta di bakut i horek: ‘Hadado Israel, no Watong no nudait God, aie sene mon no Watong. 30  Nu sip no Watong no num God ma no katim bakut, no num nilon bakut, no num lilik bakut, ma no num dades bakut.’ 31  WkP 19:18Nong i iruo ma ie i horek: ‘Nu marse tikenong hoke u marse habaling at ugo.’ Pata baling tike harkurai paile tamat ta karek ra iruo.”
32 Io, no tena harausur ta ira harkurai tane Moses ga tange tane Jisas, “Tena harausur, a tutuno ing u tange be pata bileng um tike God, aie sene mon. 33  Lo 4:35; 1Sml 15:22; Hos 6:6 Ma be tikenong na sip God ma no katna bakut, no nuno lilik bakut, ma no nuno baso bakut, ma ina marse bileng no mes hoke ila marmarse iat ie, kike i manga tahut ta ira nudait hartabar utuma hone God.”
34 Ma be Jisas ga nes be igate babalu timaan igom tange tana, “Paule manga tapa tano kingdom tane God.”
Menamur ta kike pata baling tikenong pai gale balaraan be na tiri ie tari tiniri.
I ngan tutuno iat hohaam be no Mesaia na bulumenamur tane Dawit?
(Matiu 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Be Jisas ga hausur di naramon tano tamat na hala na lotu, iga tange, “Hohaam tuno iat be ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, di ga tange be no Mesaia aie na bulumenamur tane Dawit? 36  Sam 110:1Mu nes baak! No Halhaaliena Tanuo ga ter ira lilik tane Dawit kaie at Dawit gom tange be,
‘No Watong ga tange tano nugu Watong:
“Nu kap no tamat na kinkinis kira tano kata na lumagu,
tuk iou ni bul hanapu ira num hiruo menapu ta ira lapara kakim!” ’
37 Io, i nanaas be menalalie sakit Dawit iat ga kilam no Mesaia be ‘Nugu Watong.’ Kaie, i palai be ikino Mesaia a bulumenamur ie tane Dawit ma aie no Watong bileng.”
Ma no tamat na matanabar di ga laro ing di ga hadade ie.
Jisas ga hakatom di be di na harbalaurai ta ira tena harausur ta ira harkurai.
(Matiu 23:1-36; Luk 20:45-47)
38 Ma be ing Jisas ga hausur di, iga tange, “Mu harbalaurai ta ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Di sip be ira kinasi di na manga taheuheu sur, ma di sip bileng be da haatne leh di ta ira katano ing di la hananawat hulungan kaia. 39 Di sip bileng be di na kis ta ira kinkinis gar na tamat naramon ta ira nudi hala na lotu ma ta ira burana rau ta ira gil nian. 40 Di la karkarit leh ira linge bakut ta ira makoso, ma di la harababo ma ira nudi lawas na sinsaring. God na manga hapadano di.”
No tamat na hartabar tano maris na makoso.
(Luk 21:1-4)
41 Io, Jisas ga kis ter naramon tano tamat na hala na lotu nudi ira Iudeia. Iga kis ter tano mes na palpal tano katano di la bulbul ira hartabar kaia igom nesnes ira matanabar di ga bulbul ira nudi barbarat tano bunbulaan. Ma a haleng watong di ga ise ra tamat na barbarat. 42 Iesene tike maris na makoso na haine ga hanawat gom bul halala airuo not no peni ing ira matana i manga hansik. 43  2 Korin 8:12Jisas ga tato hawat ira nuno bulu na harausur igom tange ta di, “Mu nes baak! Ikin ra maris na makoso te bul ra tamat ta di bakut utuma tano bunbulaan. 44 Di bakut, di ter metuma ta ira nudi bunbulaan ing i manga haleng kaia, iesene ikin ra maris te ter hakudulena bakut ise ing na lon me.”

12:1 Ais 5:1-2

12:8 Hibru 13:12

12:10 Sam 118:22-23

12:13 Mak 3:6

12:17 Rom 13:7

12:18-19 Apostolo 23:8

12:18-19 Lo 25:5

12:26 KBk 3:2,6

12:28 Luk 10:25-28

12:29 Lo 6:4-5

12:31 WkP 19:18

12:33 Lo 4:35; 1Sml 15:22; Hos 6:6

12:36 Sam 110:1

12:43 2 Korin 8:12