13
Dait na lon hohaam harbasie ta dait.
I tahut be ira numu harmarsai harbasie ta mu ira hatahinsaana naramon tane Krais na tur ter iat hobi. Rom 12:13; Stt 18:1-8; 19:1-3Waak mu luban ura balbala leh ira wasire ta ira ngasia mu. Ari di ga bala leh ari wasire ma pa di gale nunure be di ga balbala leh ira angelo. Na tahut be mu na lik leh dong ing di kis ra hala na harpadano, hoke be mu bileng mu kis tikai ter ma di. Ma ina tahut be mu na lik leh dong ing di haragawai ta di kinong a turadi mon mu hoke di ma i tale be da haragawai bileng ta mu.
Epesas 5:5Na tahut be ira turadi bakut di na ru no tintalen na tinolen. Tikenong na noh tikai ma no laalena iat. Waak i noh tikai ma tike mes kinong God na kure hagae dong ing di noh tikai ma tikenong paile nuno.
Lo 31:6,8; Jos 1:5Mu na langalanga sukun ikinong ra tintalen ura sip barbarat. Na tahut be mu na lik be ira linge mu hatur kawase i haruat mon. Ura biha, kinong God ga tange horek: “Aiou pa nile hana sukun ugo ma iou pa nile waak kapis ugo.” Sam 118:6Io kaie, dait na balaraan ura tangtange be,
“No Watong, aie no nugu ut na harharahut,
kaie iou pa nile burut.
Paile tale tutuno iat be tikenong na gil tike linge tagu.”
Dait na hana tupas God naramon tano hartabar tane Jisas sene mon.
1 Korin 4:16Na tahut be mu na lik leh ira numu lilie menalalie ing di ga hinawase mu tano nianga tane God. Mu na lilik timaan uta ira nudi mangana nilon tuk ter be di ga mat. Ma mu na mur ira nudi mangana nurnur. Ira tintalen tane Jisas Krais pai lale kikios. Pata. Nalalie ma katiak ma namur bileng i haruat sene iat mon.
Rom 14:17Waak mu bala leh tari be di na lamus hasisingen mu ma ira nudi matahu nianga ing i mes ta ira nianga tane God. Na harahut mu be God na hadades mu tuma naramon ta ira numu nilon ma no nuno harmarsai nong na tabar bia mon mu ma ie. Iesene be ing mu mur ira harkurai uta ira mangana nian pai nale harahut mu. Pata. Kike ra harkurai pai gale harahut dong ing di git murmur di. 10 A nudait mon tike hator na ter hartabar tupas God. Ma dong ing di papalim naramon tano hala na lotu ta ira Israel, pa dile tale be di na ian kaia ra nudait hator na ter hartabar.
11  WkP 16:27No tamat na pris ta di ira Israel, ila kapkap ira dena ira wawaguei utuma naramon tano Halhaaliena Katano Sakit. Ma kike ra de, a hartabar ura kapkap leise ira sana tintalen. Iesene di la tuntun kike ra palatamaine ira wawaguei kaia tike katano i kis sisingen ta ira matanabar. 12  Jon 19:17Io kaie, Jisas bileng hobi. Iga mat sisingen nataman tano taman ura bulbul hasisingen ira matanabar sukun ira nudi sasana ma no dena iat. 13-14  Hibru 12:2 Hibru 11:10,16; 12:22Io kaie, dait na hana tupas ie sukun kike ra matanabar na Israel tikai ma ira nudi harkurai. Di ga nes hamalentak Jisas kinong iga mat hobi. Ma ing dait hana tupas ie di na nes hamalentak bileng dait hobi. Iesene na tahut be dait na hana tupas iat ie kinong pata ta tike taman kira napu uta dait nong na tur hatikai. Pata. Dait sip be dait na lala tano taman nong na hanawat namur ma dait kis kawase ikino taman.
15  Sam 50:14,23Io kaie, naramon tane Jisas i tahut be dait na pirlet hatikane God hoke no nudait hartabar tupas ie. Dait na pirlet ie horek: dait na hinawas palai be dait ira nuno. 16  Pilipai 4:18Ma waak dait luban ura gilgil ira bilai na harharahut ta ira mes kinong kakarek ra mangana hartabar tupas God i halaro ie.
17  1 Tesolonaika 5:12Na tahut be mu na taram ira numu lilie ma be mu na bul hanapu mu ta di. Urah, kinong di balaure timaan mu. Ma di balaure mu hobi kinong namur di na hinawas palai ra matmataan tane God uta ira nudi pinapalim nalamin ta mu. Io, mu na taram di waing ira nudi pinapalim nalamin ta mu na halaro di, ma pata be na hatirih ira nudi nilon. Ing be di na kap ra tirih hobi, pai nale harahut mu.
Ira sinsaring tupas God uta ira nuno harharahut i hapatam no pakpakat.
18  Apostolo 24:16; 2 Korin 1:12Na tahut be mu na sasaring uta mem kinong mem paile kilingane be mem ira sana mangana turadi. Pata. Mem la sipsip be na takados harsakit ira numem nilon. 19 Ma iou haragat mu be mu na manga sasaring be God na tule pukus haiane iou tupas mu.
20  Jer 32:40; Ese 37:26; 1 Pita 2:25Iou sasaring tupas God nong ila terter ra malum. Aie nong ga hatut habaling Jisas no nudait Watong sukun ra minat. Ma ne Jisas aie nong i balaure dait hoke tikenong i balaure ira sipsip. Jisas nong ga mat hoke tike hartabar tupas God. Ma no nuno minat ga gil no kunubus nong i tur hatikai. Io kaie, God ga tale be na hatut ie hobi. 21 Ma iou sasaring be ikino nudait God na hatatol mu ma ira bilai na linge mu supi ter ura gilgil haruatne no nuno sinisip. Iou sasaring be ina papalim naramon ta dait tiketike, naramon iat tano pinapalim tane Jisas Krais, be dait nage tale ura halaro ie. Ma ne Jisas Krais aie nong dait na let ie hathatikai. Amen.
22 Bar hinsaagu tane Krais, iou haragat mu be mu na hadade kakarek ra nianga ma ra tintalen na kinkinis matien. I tale be ikin ra kumkum na pakpakat mon tupas mu na habalaraan mu.
23 Iou hinawase hapalaine mu be di te halangalanga ise Timoti, no tasi dait, sukun ra hala na harpadano. Ma ing be na hana tupas haiane iou, ni tikai ma ie ma ni me nes mu.
24 Na tahut be mu na haatne leh ira numu lilie ma ira matanabar bakut tane God. Di me Itali di haatne leh mu.
25 Iou sasaring be no harmarsai tane God na kis ta mu bakut.

13:2 Rom 12:13; Stt 18:1-8; 19:1-3

13:4 Epesas 5:5

13:5 Lo 31:6,8; Jos 1:5

13:6 Sam 118:6

13:7 1 Korin 4:16

13:9 Rom 14:17

13:11 WkP 16:27

13:12 Jon 19:17

13:13-14 Hibru 12:2

13:13-14 Hibru 11:10,16; 12:22

13:15 Sam 50:14,23

13:16 Pilipai 4:18

13:17 1 Tesolonaika 5:12

13:18 Apostolo 24:16; 2 Korin 1:12

13:20 Jer 32:40; Ese 37:26; 1 Pita 2:25