11
Di ira ut na nurnur di ga lon hohaam.
2 Korin 5:7A mangana linge so no nurnur? Aie horek. Ing tikenong i nurnur, i nunure tutuno ter be na hatur kawase ira linge i nanahe urie. Ma ikino turadi i manga palai ter bileng be kakarek ra linge i tutuno ma sene be paile nes baak. Ira turadi menalalie di ga nurnur hobi, kaie God gom hinawas palai be a bilai di. Stt 1:1; Sam 33:6; Jon 1:3Dait nurnur, kaie dait ge palai be God ga hakisi ira humangana linge bakut ma no nuno nianga. Io kaie, i palai be God ga papalim ma ikinong paile tale be dait na nes ura hakhakisi ira linge dait la nesnes.
Stt 4:3-10Io, ma ne Abel ga nurnur, kaie igom tabar God ma no hartabar i bilai ta nong tane Kain. Ma ne God ga hinawas palai be i bilai ira nuno hartabar, kaie Abel ga hatur kawase ra hininaawas be a takadoswana turadi ie, kinong ga nurnur. A tutuno be Abel gate mat, iesene no nuno nurnur kanaia i hausur baak dait.
Stt 5:21-24Io, ma ne Enok ga nurnur, kaie God gom kap haut leh ie sukun ikin ra nilon ma pai gale mat. Pai gale tale be tikenong na nes leh ie kinong God gate kap haut leh ie. Menalalie ta ing God ga kap haut leh ie, iga hinawas palai be a bilai na turadi ie nong ga halaro God. Io kaie, God gom kap haut leh um ie. Io, ma ing be tikenong paile nurnur, paile tale be na halaro God, kinong ira turadi di supi ter ra nurnur. Io kaie, nesi tikenong i ura hinana tupas God i tahut be na nurnur be no nudait God kanaia, ma be ila halaro di ma ra kunkulaan ing di sisilih utana.
Stt 6:13-22; 7:1Io, ma ne God ga hakatom Noa uta ira linge pa di gale nes baak. Noa ga nurnur, kaie igom ru God ma iga gil tike mon ura haalon no nuno hatatamana. No nuno pinapalim ma ra nurnur ga hapuasne be ira matanabar tano ula hanuo di te sana um. Ma ne God ga haut be Noa i takados kinong igate nurnur.
Stt 12:1-5Io, ma ne God ga tato Abraham be na hana ukaia tike katano nong God na tabar ie me namur. Abraham ga nurnur, kaie igom taram. A tutuno be pai gale nunure be i hanana uha, iesene iga hana iat mon. Stt 35:12Iga nurnur, kaie igom kiskis kaia tano katano be God ga kukubus be na ter ie tana. Iga kiskis kaia hoke tike wasire ila kiskis tano katano paile nuno ie. Iga kis ta ira mangana palpalih. A tutuno be God ga kukubus ter tane Aisak ma ne Iakop bileng be na tabar dur ma ikino katano iat, iesene dur ga lon bileng hobi ta kike ra palpalih. 10 Abraham ga lon hobi kinong iga kis kawase no taman nong na tur lawas ma pai nale panim leh. Ma ikino taman nong God ga bul no nuno lilik utana be na gil ie hohaam ma iga gil iat bileng ie hobi. 11  Stt 18:11-14; 21:2; Rom 4:19Abraham ga nurnur, kaie God gom bala ter ie be na hatawat tike bulu, ma a linge bia be igate nongtamat um ma ne Sara bileng gate hintu. God ga bala ter ie hobi kinong Abraham ga so no nuno lilik tana be na gil haruat ta ing iga kukubus ter tana hobi. 12  Stt 15:5; 22:17Io kaie, a haleng sakit ira bulumenamur di ga tahuat ta ikinong ra tunana, ma ikino tunana, no nuno dades ura gilgil hobi igate pataam um hoke ira minat. Ma kike ra nuno bulumenamur di haleng sakit hoke ira tiding tuma ra mawe. Ma paile tale be tikenong na was petlaar di hoke tikenong paile tale bileng be na was ira iono tano waseser.
13  Stt 23:4; 1Sto 29:15; Sam 39:12; 1 Pita 2:11Kike ra turadi bakut di ga nurnur tuk ter be di ga mat. Pa di gale hatur kawase ira linge God ga kukubus ter ta di urie. Pata. Di ga nes kilam be kike ra linge i manga tapa baak. Ma di ga laro pane kike ra linge be na hanawat um namur. Di ga hinawas palai be a wasire mon di ta ikin ra ula hanuo ma paile nudi taman tutuno ie. 14 Be tari matanabar di tange ta linge hobi, i hamanis be di sisilih ta tike katano ura nudi iat. 15 Pa di gale lilik uta ikino katano di ga tut leh mekaia. Ing be di gor lilik hobi di gor tale be di na tapukus baling. 16 Iesene be pata. Di ga sip be di na hana ter tike katano nong i bilai ta ikinong di ga tut leh mekaia. Di ga sip no katano tuma ra mawe. Io kaie, God pai gale hirhir be di na tange be aie no nudi God, kinong ite tagure ter tike taman ura nudi. 17-18  Stt 21:12; 22:1-14Abraham ga nurnur, kaie igom ter Aisak hoke tike hartabar di la tuntun tupas God ta ikino bung God ga walar ie hobi. Abraham, aie nong God ga gil no nuno kunubus ter tana. Iesene aie iat nong ga ura kutkut bing no nuno bulukasa hoke tike hartabar tupas God. Iesene God gate tange tana be, “Ira num bulumenamur di na tahuat tane Aisak iat.” 19  Rom 4:17Abraham ga lik be God i tale be na hatut ira minat. Ma ing Abraham ga hatur kawase habaling Aisak, i hoke be iga kap leh ie sukun ra minat.
20  Stt 27:27-29,39-40Io, ma ne Aisak ga nurnur, kaie igom haidane Iakop ma ne Esau uta ira linge ing na hanawat namur.
21  Stt 47:31—48:20Io, ma ne Iakop ga ura minat. Iga nurnur, kaie igom haidane dur ira iruo bulu tane Iosep. Iga suator tano nuno buko igom lotu tupas God.
22  Stt 50:24-25; KBk 13:19Io, ma hutate be Iosep na mat. Iga nurnur, kaie igom tange ta di ra Israel be i tutuno be di na hana sukun Isip. Ma iga hinawase di be di na gil hohaam ta ira surno ing na mat.
23  KBk 1:22; 2:2Io, ma no makai tane Moses ma no nuno mama, dur ga nurnur, kaie dur gom sie ie aitul a teka namur ta ing di ga kaho ie. Dur ga nes kilam ie be a melmel na bulu ie ma paile haruat ma ira mes. Ma pa dur gale burte bileng no harkurai tano king kaia Isip, kaie dur gom sie ie.
24 Io, ma ne Moses ga nurnur, kaie ing iga tamat um iga malok be da tange be a natine ie no hinasik tano tamat na lilie kaia Isip. 25 Iga sip be na kilingane ra ngunngutaan tikai ma ira matanabar tane God ma pata be na bala leh ira sana tintalen be na halaro ie ra kumkum na pana bung mon. 26 Moses ga kilingane ra dades na kinkinis ura utano Mesaia ma iga lik be ikino mangana kinkinis i manga bilai ta ira kinkinis na watong kaia Isip. Ma iga lilik hobi kinong iga sip be na kap no nuno kunkulaan nong na hanawat namur. 27 Iga nurnur, kaie igom hana sukun Isip. Pai gale burte no ngalngaluan tano king mekaia. Pata. Iga tur dades kinong i ngan hoke be igate nes God nong pa di lale nesnes ie. 28  KBk 12:21-30Iga nurnur, kaie igom taram God horek: iga gil no Nian na Sinakit ma iga tange ta ira matanabar be di na sapur ira matanahala ma ra de. Ma iga gil hobi waing no angelo nong ga ura bingbing ira luaina not no bulu pai nale hagae ira Israel.
29  KBk 14:21-31Io, ma ira matanabar na Israel di ga nurnur, kaie di gom balos no Tes Dardaraan, hoke be tike masmasana katano ie. Be ira Isip di ga walar hobi, di ga kango. 30  Jos 6:12-21Ira matanabar di ga nurnur, kaie ira balo tano taman Ieriko ga tamadure saasa namur be di gate hana luhutane ie ra liman ma iruo na bung. 31  Jos 2:1-21; 6:21-25; Jemes 2:25Rahap no ut na hilawa ga nurnur, kaie pa di gomle ubu bing ie tikai ma di ing di piam God, kinong iga bala halala ira ut na munmunhuat.
32  Het 6:11—8:32; 4:6—5:31; 13:2—16:31; 11:1—12:7; 1Sml 16:1—1Kng 2:11Iou ni tange habaling um ra so? No pana bung paile lawas be ni hinawase mu utane Gidion, Barak, Samison, Iepita, Dawit, Samuel, ma ira tangetus bileng. 33  Dan 6:1-2Kike ra turadi di ga nurnur, kaie di gom umri laar leh ira matanabar ta ira mes na katano. Di ga gil ira tintalen takados. Di ga hatur kawase ira linge ta ari kunubus God ga gil ter ta di. Pa di gale hiruo ta ira ho di ira laion. 34  Dan 3:23-27Pa di gale hiruo tano dades na eh. Pa di gale hiruo ta ira sele na hinarubu. Pa di gale dades ma sene di ga kap ra dades. Di ga harubu dades, di gom paas hasur ira haleng na umri ta ira mes na tamtaman. 35  1Kng 17:17-24; 2Kng 4:25-37Airuo haine dur ga hatur kawase habaling ira nudur bulu sukun ra minat. Ari mes na turadi di ga malok be da halangalanga ise di, kaie di gom mat ta ira hinaragawai ing iga hana tupas di. Di ga sip hobi waing di nage tut hut sukun ra minat. Di ga nurnur be ikinong i bilai tano nilon kira napu. 36  1Kng 22:26-27; 2Sto 18:25-26; Jer 20:2; 37:15; 38:6Ari di ga hasakit ta di ma di ga dangat bileng di. Ari mes di ga kubus kawase di ma ra dades na kunubus ma di ga halala di tano hala na harpadano. 37  2Sto 24:21Di ga gulum ari ma ra hot ma tari di ga kato kutus di. Ma ari mes di ga kato bing di ma ra sele na hinarubu. Di ga maris. Di ga sige mon ira pala sipsip ma ira pala me. Di ga hangungut di ma di ga haragawai ta di. 38 Ira matanabar tano ula hanuo pa dile haruat ma kakarek ra turadi. Pata. Karek ra turadi di manga bilai sakit ta ira matanabar tano ula hanuo. Di ga hana hurbit ta ira katano bia ma ira uladih. Di ga lon ta ira matana hot ma ta ira lulur. 39-40 Di ga nurnur, kaie God gom hinawas palai uta di bakut be a bilai di. Iesene pata ta tikenong ta di ga hatur kawase ing God ga kukubus ter ta di urie, kinong God gate tagure ter tike ngas uta dait nong i bilai ta nong menalalie. God pai gale sip be na hatahutne hababane di sene mon talur dait, kaie igom tagure ikino ngas waing inage hatahutne hababane di ma dait bileng.

11:1 2 Korin 5:7

11:3 Stt 1:1; Sam 33:6; Jon 1:3

11:4 Stt 4:3-10

11:5 Stt 5:21-24

11:7 Stt 6:13-22; 7:1

11:8 Stt 12:1-5

11:9 Stt 35:12

11:11 Stt 18:11-14; 21:2; Rom 4:19

11:12 Stt 15:5; 22:17

11:13 Stt 23:4; 1Sto 29:15; Sam 39:12; 1 Pita 2:11

11:17-18 Stt 21:12; 22:1-14

11:19 Rom 4:17

11:20 Stt 27:27-29,39-40

11:21 Stt 47:31—48:20

11:22 Stt 50:24-25; KBk 13:19

11:23 KBk 1:22; 2:2

11:28 KBk 12:21-30

11:29 KBk 14:21-31

11:30 Jos 6:12-21

11:31 Jos 2:1-21; 6:21-25; Jemes 2:25

11:32 Het 6:11—8:32; 4:6—5:31; 13:2—16:31; 11:1—12:7; 1Sml 16:1—1Kng 2:11

11:33 Dan 6:1-2

11:34 Dan 3:23-27

11:35 1Kng 17:17-24; 2Kng 4:25-37

11:36 1Kng 22:26-27; 2Sto 18:25-26; Jer 20:2; 37:15; 38:6

11:37 2Sto 24:21