3
No Bung na Sinangeh i ura harahut ira turadi.
(Matiu 12:9-14; Luk 6:6-11)
Namur Jisas ga hana baling ukaia ra hala na lotu ta di ira Iudeia ing tike turadi a luma mat ie ga kis ter kaia. Ari di ga kis ter bileng kaia ing di ga sip be di na tung Jisas. Io kaie, di gom nesnes ie be na haralon tano Bung na Sinangeh be pata. Io, Jisas ga tange tano luma mat, “Tut nalu ma nu hana ukira nalamin.” Luk 14:3Ma ne Jisas ga tange ta di, “Aso ira harkurai tane Moses i tange be da gil ra Bung na Sinangeh? Be da harahut be da harangungut? Be da halon tikenong be da bing tikenong?” Iesene di ga kis kunkun.
Be Jisas ga nesnes di, iga ngalngaluan ter ta di, ma iga manga tapunuk kinong di ga hadades ira tinga di. Io, iga tange tano turadi horek: “Tuluse no lumam.” Iga tuluse no lumana, io, iga tahut baling. Matiu 22:15-16Io, ira Parisi di ga sur leh haiah tano hala na lotu ta di ira Iudeia ma di ga wowor ma dong ing di git tutur ma ne Herot be di na ubu bing Jisas hohaam.
A tamat na matanabar sakit di git murmur Jisas.
7-8 Io, Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga hana leh ukaia tano tamat na taho kis Galili. Ma a tamat na matanabar sakit di ga mur ie. Di ga hanawat metuma ta ira katano Galili, Iudeia, Idumaia, ma no katano menamur tano tike palpal tano taho Ioridan. Ma di ga hanawat bileng ta ira taman Ierusalem, Tair, ma ne Saidon. Di kakarek ra matanabar di ga hanawat kinong di ga hadade ira linge bakut Jisas ga gilgil. Be iga manga haleng sakit ira matanabar Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur, “Mu na tagure tike mon ukira ho iou waing di nahula sibit iou.” 10  Matiu 14:36A burwana igom tange hobi kinong igate halon ra haleng, ma dong ing di ga maset di ga harselsel ukaia nalalie ura singsigire Jisas. 11  Luk 4:41Ma ari turadi, ira sana tanuo ga sasoh ta di. Ma be di ga nes Jisas, di git tuntudu menalalie tana ma ira sana tanuo di git kakongane be, “Augo no Natine God.” 12  Mak 1:34Iesene Jisas ga hakatom ter ira sana tanuo horek: “Pa mu nale hinawase ta tikenong be nesi iou.”
Jisas ga gilamis ira apostolo.
(Matiu 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Namur Jisas ga hanahut utuma ra uladih ma iga tato leh di ing iga sip di. Ma di ga hana tupas ie. 14-15 Ma iga gilamis leh ira sangahul ma iruo igom kilam di be apostolo. Io, iga gilamis di be di na kis tikai ma ie ma ina tule harbasiane di ura harpir, ma be di na hatur kawase ra dades ura hasur ira sana tanuo.
16-17  Jon 1:42 Luk 9:54Io, iga gilamis kike ra sangahul ma iruo: Saimon (nong Jisas ga kilam ie be Pita), ma ne Jemes dur tesne ma ne Jon ira iruo natine Sebedi (iga pas tike mes na hinsa dur Buanerges, ing a pipilaina be “Ira turadi ho ira parparara.”) 18-19 Ma iga gilamis habaling Andru, Pilip, Batalomiu, Matiu, Tomas, Jemes no natine Alpias, ma ne Tadius. Ma tikai ma di, ne Saimon nong di ga kilam ie be no Selot, * I nanaas be di ga kilam ie hobi kinong aie tikenong ta dong ing di git sipsip be Israel na tur sene sukun Rom waing Rom pai nale kure di. ma ne Iudas Iskariot nong na ter leise Jisas.
Jisas ga hamanis be pai gale tule hasur leise ira sana tanuo ma no dades tane Satan.
(Matiu 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Be Jisas ga hana lala tike hala a tamat na matanabar di ga hana haruat kaia kaie Jisas ma ira nuno bulu na harausur pa di gale haruat at be di na ian. 21 Ma be ira hinsaa ne Jisas di ga hadade hobi, io, di ga marse ie, di gom tange be, “I biha? Ite ba. Naka?” Ma di ga hana ura hanawan leh ie.
22  Matiu 9:34; 10:25Ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga hanasur metuma Ierusalem. Ma di ga tangtange, “Belsebul te sasoh tane Jisas. Ma ne Jisas i haruat ura tultule hasur leise ira sana tanuo kinong ikino watong ta di ira sana tanuo te ter ra dades tana kaie ige gilgil hobi.”
23 Io, Jisas ga tato leh di ma iga haianga di ma ira nianga harharuat horek. “Satan paile haruat tuno iat ura tultule hasur leise habaling ie. 24 Be tike huntunana paile tur tikai pai nale tur dades. 25 Be tike hatatamana paile tur tikai pai nale kis timaan. 26 Ing be no huntunana tane Satan gor harubu baling ta di, igor puko ma igor pataam. 27 Pata ta tikenong na lala tano ngasiana no ut na baso ma ina kuman ta linge, ing be paile huna kubus kawase ie. Ma namur um, na kukuman naramon tano nuno hala.
28 “Mu na hadado baak! God na lik luban leise ira sana tintalen ta ira matanabar ma be di na tange hagae nesi ta tikenong, na lik luban leise ikinong bileng. 29 Iesene nong i tange hagae no Halhaaliena Tanuo, God pai nale lik luban leise ikino tintalen. Iesene ikino sana tintalen na kis hatikai ter ma pai nale pataam.” 30 Jisas ga tange hobi kinong di ira tena harausur di ga tangtange, “A sana tanuo te sasoh tana.”
Ira hinsaane Jisas tutuno
(Matiu 12:46-50; Luk 8:19-21)
31  Mak 6:3; Jon 2:12; Apostolo 1:14Namur no makai tane Jisas ma ira tasine di ga hanawat ma di ga tutur hanana nataman. Di ga tule halala tikenong be na lamus leh ie. 32 Ma ari ta di ta ira haleng na matanabar di ga tange tana, “No num makai ma ira tasim rek nataman.”
33 Io, Jisas ga tange, “Aiou ni hinawase mu be nesi no nugu makai ma ira tasigu.” 34 Namur iga nes dong ing di ga kis luhutane ter ie igom tange, “Di kakarek ira nugu makai ma ira tasigu. 35 Be nesi tikenong ila murmur no sinisip tane God, ikinong a tasigu ie, a hainigu ie, be a nugu makai ie.”

3:4 Luk 14:3

3:6 Matiu 22:15-16

3:10 Matiu 14:36

3:11 Luk 4:41

3:12 Mak 1:34

3:16-17 Jon 1:42

3:16-17 Luk 9:54

*3:18-19 I nanaas be di ga kilam ie hobi kinong aie tikenong ta dong ing di git sipsip be Israel na tur sene sukun Rom waing Rom pai nale kure di.

3:22 Matiu 9:34; 10:25

3:31 Mak 6:3; Jon 2:12; Apostolo 1:14