4
No nianga harharuat utano ut na sinso.
(Matiu 13:1-9; Luk 8:4-8)
Mak 3:7-9; Luk 5:1-3Ma namur Jisas ga tur habaling leh ura hausur kaia ra gagene no tamat na taho kis Galili. Ma a haleng na matanabar sakit di ga hananawat kaia, kaie Jisas gom kis hut tike mon kaia na taho. Ma ira matanabar di ga kis tano gagena taho. Matiu 13:34; Mak 4:33-34 Jisas ga hausur di ma ra nianga harharuat uta ira haleng na linge. Ma be iga harausur iga tange horek.
“Mu hadado. Tike ut na sinso ga hana be na so ira nuno pat na dahe. Be iga isise harbasiane ira pat na dahe ari ga puko ter tano ngas ma ira mon di ga en bakut leise. Ari patna bileng ga puko ter ra ula hothot ing paile haleng ira pu kaia. Di ga kubur haiah kinong paile haleng ra pu. Be no kasasa ga taman tut huat ga rang bing di kinong ira bolbol ta di pai gale manga hanasur. Ari patna bileng ga puko ter nalamin ta ira kuikui ma iga lul burung di kaie pa di gomle huei. Ari patna bileng ga puko ter ta ira bilai na pu. Di ga tamat ma di ga huei. Ari ga huei aititul a sangahul na patna, ari limliman ma tike na sangahul na patna, ma ari maarmaar.”
Io, Jisas um ga tange, “Be ing u haruat ura hadade kilam ikin, nu taram ie.”
A burwana be Jisas git tangtange ira nianga harharuat.
(Matiu 13:10-17; Luk 8:9-10)
10 Namur Jisas ga hana talur ira haleng na matanabar. Ma ari ing di git murmur ie ma ira sangahul ma iruo di ga kis tikai ter ma ie. Ma di ga tiri ie uta ira nianga harharuat. 11 Ma ne Jisas ga balu di, “Aiou te hapuasne ta mu utano kingdom tane God. Iga susuhai nalalie, sene iou te hapalaine um ie ta mu. Iesene ta dong ing pa dile kis ta ikino harbalaurai tane God, iou ianga ma ra nianga harharuat. 12  Ais 6:9-10; Apostolo 28:26-27Io kaie,
‘Di na nes
ma pa di nale nes kilam,
di na hadado
ma pa di nale hadade kilam;
di nahula lilik pukus,
ma ne God na lik luban leise ira nudi sana tintalen.’ ”
Jisas ga hapalaine no nianga harharuat utano ut na sinso.
(Matiu 13:18-23; Luk 8:11-15)
13 Ma ne Jisas ga tange ta di, “I palai be pa mu le palai ta ikin ra nianga harharuat. Be ing iou paile hapalaine mu, pa mu nale palai tari nianga harharuat baling. 14 No ut na sinso i so no nianga. 15 Ari matanabar di haruat ma ira pat na dahe ing i puko ter tano ngas. Be di hadade no nianga, Satan i hanawat ma i kap leise no nianga ta di. 16 Ma ari di haruat ma ira pat na dahe ing i puko ter ra ula hothot. Be di hadade leh no nianga, di kap haiane leh mon ie ma ra gungunuama. 17 Iesene be no nianga paile darong, pa di nale tur lawas. Ing be ira harubaal na ubal di ma di kap ngunungut kinong di gate kap no hininaawas, di na puko haiah leh. 18-19  Matiu 19:23-24Ma ari di haruat ho ira pat na dahe ing i puko ter nalamin ta ira kuikui. Di hadade ira nianga iesene di ngaangel uta ikin ra nilon ma di manga sip ra kinkinis na watong ma ira mes na linge. Karek ra linge na burung no hininaawas ma pai nale tahuat timaan. 20 Ma ari di haruat ma ira pat na dahe ing i puko ter ta ira bilai na pu. Ing di hadade no nianga di kap usurane ie. Io, di na tahuat timaan hora pat na dahe ing di huei aititul a sangahul na patna, a limliman ma tike na sangahul na patna, ma ari maarmaar.”
Aso no burwana be Jisas ga sip be di na hadade kilam ira nuno nianga.
(Luk 8:16-18)
21  Matiu 5:15; Luk 11:33Io, Jisas ga tange habaling ta di, “Pata tikenong pai lale kapkap halala tike laam be na bul ie menapu tike kas be tike hator. Na bul ie nalu waing na hapalaine ikino katano. 22  Matiu 10:26; Luk 12:2Hokike iat mon, be ta so i kis mun ter, i kis mun ter waing na hanawat puasa namur. Ma be aso i kakaser ter, i kis ter hobi be mu na palai ine namur. 23 Be ing u haruat ura hadade kilam ikin, nu taram ie.”
24  Matiu 7:2Ma iga tange habaling ta di, “Lik timaan ing mu te hadade ter. God na balu pukus habaling ter tam haruat iat hoke u te hadade kilam ing iou tange. Ma ina hadades bileng ie. 25  Matiu 13:12; 25:29; Luk 19:26Nesi nong i palai ta ira nugu nianga, God na manga hapalaine ter tana. Ma be nesi nong tada palpalai kanaia tana, God na kap leise bakut iat tana.”
No nianga harharuat uta ira pat na dahe nong i kubur huat.
26 Io, Jisas ga tange habaling, “No kingdom tane God i horek. Tike turadi ga ise harbasiane ira pat na dahe tano pu. 27-28 Be ing ila kumkubabo ra bung ma ila tangtangahun ra malane ira pat na dahe iat di la te kubur ter. Ma aie iat paile nunure be di kubur hohaam kinong no pu iat ila hakubur ira pat na dahe. Luaina na kubur huat, io, na mon konomine, ma namur na matuko. 29  Jol 3:13; Ninanaas 14:15Be ite matuko ira pat na dahe no turadi na haburuana ura katkato kinong no nuno pana bung ura katkato ite haruat.”
No nianga harharuat utano pat na dahe i manga hansik.
(Matiu 13:31-32,34; Luk 13:18-19)
30 Io, Jisas ga tange habaling horek: “Da hapupuo no kingdom tane God ma ra so? Ma da ianga harharuat utana hohaam? Io, ni hinawase mu. 31 No kingdom tane God i haruat ma tike pat na dahe no turadi i so ie. Ma i manga hansik sakit ta ira pat na dahe tano ula hanuo bakut. 32 Namur be ing ite kubur na tamat ta ira humangana dahe na nian dait la sooso. Ira singarna no dahe a tamat sakit ma i ududuh timaan kaie ira mon di gil ira nudi pawas kaia.”
33 Io, Jisas ga pir di ma ra haleng na nianga harharuat ho ikin, inage haruat be di na hadade kilam. 34 Iga pir ira matanabar ma ra nianga harharuat sene mon. Iesene be ing Jisas sene um ma ira nuno bulu na harausur, iga hapalaine ira mangana linge bakut ta di.
Jisas ga tigel no tamat na kih.
(Matiu 8:23-27; Luk 8:22-25)
35  Ikino bung be igate matmatarahien Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur, “Dait na balos utua tike palpal tano tamat na taho kis.” 36 Io, ma di ga hana sukun no tamat na matanabar ma di gom kawas leh tano tamat na mon nong Jisas gate kis ter tana ma di gom balos. Ari mes na mon bileng ga saate di. 37 Tike tamat na kih ga hanawat ma ira paananoh di ga tamapit lala ter tano mon gom hahung ie. 38 Ma ne Jisas at mon kanaia ga kumkubabo namur tano mon ma iga ulaleng ter at. Ira bulu na harausur di ga hangun ie ma di ga tange, “Tena harausur, paule manga lilik be dait na ruh?”
39 Io, Jisas ga taman tut gom tigel hadades no kih ma ira paananoh ma iga tange, “Noh matien!” Io, no kih ga mat ma no taho ga manga malile harsakit. 40 Ma ne Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur, “Mu burut urah? Pata iat baak numu ta nurnur?”
41 Di ga manga burut sakit di gom hartiritiri baling ta di, “Nesi ikin? No kih ma ira paananoh at bileng, dur taram ie!”

4:1 Mak 3:7-9; Luk 5:1-3

4:2 Matiu 13:34; Mak 4:33-34

4:12 Ais 6:9-10; Apostolo 28:26-27

4:18-19 Matiu 19:23-24

4:21 Matiu 5:15; Luk 11:33

4:22 Matiu 10:26; Luk 12:2

4:24 Matiu 7:2

4:25 Matiu 13:12; 25:29; Luk 19:26

4:29 Jol 3:13; Ninanaas 14:15