14
144,000 na matanabar tano Not no Sipsip.
Io, ma iou ga nanaas, ma iou ga nes no Not no Sipsip ga tur ter tano uladih Saion. Ma 144,000 na matanabar ga tur tikai ter ma ie. Ma di gate pakat ter no hinsana ma no hinsana no nuno Mama ta ira punare di. Ninanaas 1:15; 19:6Ma iou ga hadade a ingana tikenong metuma ra mawe ma iga taram hoke ra maririsuan na tinaram mekaia ho dong ing di la tingting ira bilai na mangana harp. Ma iga taram hoke ra rararos ta ira taho ma ira parparara. Ais 42:10; Ninanaas 5:9; 7:4Ma di ga inge tike sigar ninge menalalie tano tamat na kinkinis na harkurai ma menalalie bileng ta ira ihet na lilona linge ma ira nongtamat. Ma pai gale tale ta tikenong be na dikil ikino ninge. Pata. Di sene iat mon kike ra 144,000 ing God gate kul halangalanga leh di tano ula hanuo. Ma di kike ing pa di gale noh tikai baak ma ira haine, kaie pa di gomle habilinge ira nudi nilon. Di kike ing di murmur no Not no Sipsip ta ira katano ila hanana ukaia. God te kul halangalanga leh di me nalamin ta ira matanabar. Ma di ira luaina hartabar tupas God ma no Not no Sipsip. Pa dile nunure ra harakale. Paile tale be tikenong na kilam ter tike sasana ta di.
Ira itul a angelo di harpir.
Io, ma iou ga nes tike mes na angelo ma iga papar tuma nalu ra mahuo. Ma iga hatur kawase no tahut na hininaawas nong pai nale pataam ura hininawase ira matanabar tano ula hanuo, di ira matahu palatamainari, ira mangana huntunana, ira humangana nianga, ma ira matahu katano. Ma no angelo ga kakongane nalu horek: “Mu na urur tane God ma mu na pirlet ie kinong no pana bung tano nuno harkurai ite hanawat um. Mu na lotu tupas ie nong ga hakisi no mawe ma no pu, no tes ma ira puat na taho.”
Ais 21:9; Jer 51:7,8; Ninanaas 17:2; 18:2,3Io, ma no airuo na angelo ga mur no luaina igom tange, “Di te manga hagae Babilon no tamat. Aie iat nong ga hapar ira huntunana bakut be di na mame ira nuno dades na taho ing na gil ira turadi be di na gil ira tintalen na hilawa.”
9-10  Ninanaas 13:12-17 Stt 19:24; Sam 75:8; Ais 51:17,22; Jer 25:15-16; Ese 38:22; Ninanaas 16:19; 20:10; 21:8Io, ma no aitul na angelo ga mur dur gom kakongane nalu be, “Ing be tikenong na lotu tupas no raaia ma no nuno palimpuo, ma be na kap no hakilang tano punarena be no lumana, io, aie bileng na mame no wain na ngalngaluan tane God. Ma ne God paile hurange pakur no nuno wain na ngalngaluan ma ra taho. Pata. No nuno wain i manga dades ter iat. Ma no turadi nong no ngalngaluan tane God na hana tupas ie, na kilingane ra tamat na ngunungut tano eh ma ra solam kaia ra matmataan tano Not no Sipsip tikai ma ira halhaaliena angelo. 11  Ais 34:10Ma no mis tano eh nong i hangungut di ila tumtubuala hathatikai. Ma dong ing di ga lotu tupas no raaia ma no nuno palimpuo, ma dong ing di ga kap no hakilang tano hinsana, pata tutuno iat nudi ta da sinangeh.” 12  Ninanaas 13:10Io kaie, tike linge i palai uta ira gamgamatien na matanabar tus tane God, di iat ing di la murmur ira nuno harkurai ma di la nurnur tane Jisas, ma i horek: na tahut be di na tur dades ta ira hinaragawai.
13 Io, ma iou ga hadade a ingana tikenong metuma ra mawe ga tange, “Nu pakat horek: ‘Tur leh kakarek, ma hatikai, no haridan na kis ta di ing di mat utano Watong!’ ” Ma no Halhaaliena Tanuo ga tange, “Maso! A tutuno be di na sangeh ta ira nudi dades na pinapalim kinong ira nudi tintalen na hana tikai ma di.”
No pana bung na matmatuko tano ula hanuo ite hanawat um.
14  Dan 7:13Io, ma iou ga nanaas ma tike ponponiana bahuto. Ma nong ga kis ter tana ga ngan hoke Nong a Turadi ie. Ma tike balaparik na lilie di ga gil ie ma ra gol tano uluno. Ma iga palim ter tike ninian na sele. 15 Ma tike mes na angelo ga hanawat metuma naramon tano tamat na hala na lotu. Ma iga kakongane nalu ter ta nong ga kis ter tano bahuto horek: “No pana bung ura katkato leh ira matukena ite hanawat um kinong no ula hanuo ite matuko. Io kaie, nu kato leh ira matukena ma no num sele.” 16 Io, nong ga kis ter tano bahuto ga kakato sur tano ula hanuo ma no nuno sele, igom kap leh ira matukena mekaia.
17 Io, ma tike mes na angelo bileng ga hanawat me naramon tano tamat na hala na lotu tuma ra mawe. Ma aie bileng ga palim tike ninian na sele. 18  Jol 3:13Ma tike mes na angelo balik nong ila balaure ter no eh, ga hanawat mekaia tano hator na tun hartabar. Ma iga kakongane nalu ter ta nong ga palim ter no ninian na sele, igom tange horek: “Nu palim no num sele ma nu kato leh ira puspusno tano hililorna no ula hanuo kinong ira puspusno ite mader.” 19 Io kaie, no angelo ga kakato sur tano ula hanuo ma no nuno sele, igom kato leh ira puspusno tano hililorna. Ma iga ise halala di ter tano katano be God na papasuane di ma no nuno ngalngaluan. 20  Ais 63:3; Ninanaas 19:15Ma ne God ga papasuane ira puspusno no ula hanuo kaia nataman tano tamat na taman. Ma no de ga sel leh mekaia hone God ga papasuane ira puspusno kaia. Iga hung hut haruat ma ira ho di ira hos. Ma iga sel hakakari aitul a maar na kilomita.

14:2 Ninanaas 1:15; 19:6

14:3 Ais 42:10; Ninanaas 5:9; 7:4

14:8 Ais 21:9; Jer 51:7,8; Ninanaas 17:2; 18:2,3

14:9-10 Ninanaas 13:12-17

14:9-10 Stt 19:24; Sam 75:8; Ais 51:17,22; Jer 25:15-16; Ese 38:22; Ninanaas 16:19; 20:10; 21:8

14:11 Ais 34:10

14:12 Ninanaas 13:10

14:14 Dan 7:13

14:18 Jol 3:13

14:20 Ais 63:3; Ninanaas 19:15