20
No angelo ga banus bat Satan tike arip na tinohon, ma ira matanabar tane Krais di tut hut baling sukun ra minat.
Ninanaas 9:1Io, ma iou ga nes tike angelo ga hanana sur metuma ra mawe. Ma iga hatur kawase no dades ura paapos no matanangas tano lulur pata ta haphapatam tana. Ma iga palim ter tike dades na hinhiran sakit. Stt 3:1; Ninanaas 12:9Io, iga palim kawase no tamat na si. Aie ikino si menalalie sakit. Da kilam ie be no Ut na Hartutung, be Satan. Ma no angelo ga hiis kawase ie tuk ter be tike arip na tinohon na sakit. Io, no angelo ga ise ie tano lulur ma iga banus bat ie be nahula hakale habaling ira huntunana bakut tano ula hanuo. Ma ne Satan na kis ter kaia tuk ter be no arip na tinohon na pataam. Namur um, tikenong na halangalanga ise ie. Ma ne Satan na langalanga ra kumkumina pana bung mon.
Dan 7:9,22,27; 1 Korin 6:2; Ninanaas 13:17Io, ma iou ga nes ari di ga kis ter ta ira kinkinis na gil harkurai. Ma ne God gate ter ra kinkinis na harkurai ta di. Ma iou ga nes bileng ira tanua dong ing di gate kut do di. Ma di ga kut do di kinong di ga harpir ma no nianga tane God ma di ga hininaawas ta ira tutuno utano nilon tane Jisas. Pa di gale lotu tupas no raaia be no nuno palimpuo. Ma pa di gale hatur kawase no hakilang tano raaia ta ira punare di be ira luma di. Ma di ga lon baling ma di ga harkurai tikai ma ne Krais tike arip na tinohon. (Io, ma ira mes na minat pa di gale lon baling tuk ter no arip na tinohon ga pataam.) Ma ikin no luaina tuntunut hut sukun ra minat. Ninanaas 1:6Dong ing di na tut hut tano luaina tuntunut hut sukun ra minat, no haridan na kis ta di ma di na gamgamatien. No airuo na minat pai nale tale be na kure kawase di. Pata. Di na ngan hoke ira pris tupas God ma ne Krais. Ma di na harkurai tikai ma ie ta tike arip na tinohon.
Di halangalanga leise Satan ma di kure hagae habaling ie.
Ma ing be no arip na tinohon gate sakit, di ga halangalanga leise Satan mekaia ra katano na harpadano. Ese 38:2,9,15-16Io, ma ina hana ukaia ta ira ihet na busunpit tano ula hanuo ura hakale lamus ira huntunana. Da kilam di be Gok ma ne Magok. Ma iga lamus hulungan di ura hinarubu. Ma ira nudi winawas i manga haleng sakit haruat ma ira iono tusu na waseser. 2Kng 1:10Di ga hanana ma ira katano ga hung ma di. Ma di ga tur luhutane no taman nong God i sip ie, ing ira nuno gamgamatien na matanabar tus di la kiskis kaia. Iesene a eh ga hanasur metuma ra mawe igom hagae di. 10  Sam 11:6; Ninanaas 19:20; 21:8Ma di ga ise Satan tano lulur na eh, a solam ma ra lulungo kanaia tana. Aie nong ga hakale lamus ira matanabar. Ma no raaia ma no tangetus harabota dur kanaia kaia tuei. Ma duhat na kilingane ra ngunungut hathatikai ma pai nale pataam.
Ira minat di tur ter ra harkurai.
11 Io, ma iou ga nes tike mangana tamat na ponponiana kinkinis na gil harkurai. Ma tikenong ga kis ter tana. No ula hanuo ma no mawe dur ga hilo leh ra matmataan tana ma dur ga buner harsakit. 12  Dan 7:9-10; Matiu 25:31-46; Apostolo 17:31; 2 Korin 5:10; Ninanaas 13:8Iou ga nes ira minat, di ira maris ma di ira watong. Di ga tur ter menalalie tano kinkinis na gil harkurai ma di ga papos ira pakpakat. Ma di ga papos tike mes na pakpakat bileng, aie no pakpakat na nilon. Ma nong i kis ter tano kinkinis na gil harkurai ga kure di haruat ma ira nudi gingilaan ing di gate pakat ter tano pakpakat. 13  Rom 2:6; 1 Pita 1:17; Ninanaas 2:23; 22:12Io, ma no tes ga ter pukus ira minat ing di ga kis ter tana. Ma no minat ma no taman na minat dur ga gil bileng hobi. Ma nong ga kis ter tano kinkinis na gil harkurai ga kure di tiketike haruat ma ira nudi gingilaan. 14 Ma iga ise no Ngas na Minat ma no Taman ta ira Minat ter tano lulur na eh. Ma no lulur na eh, aie no airuo na minat. 15 Ma ing be pa di gale nes no hinsana tikenong tano pakpakat na nilon, di ga ise hasur ie tano lulur na eh.

20:1 Ninanaas 9:1

20:2 Stt 3:1; Ninanaas 12:9

20:4 Dan 7:9,22,27; 1 Korin 6:2; Ninanaas 13:17

20:6 Ninanaas 1:6

20:8 Ese 38:2,9,15-16

20:9 2Kng 1:10

20:10 Sam 11:6; Ninanaas 19:20; 21:8

20:12 Dan 7:9-10; Matiu 25:31-46; Apostolo 17:31; 2 Korin 5:10; Ninanaas 13:8

20:13 Rom 2:6; 1 Pita 1:17; Ninanaas 2:23; 22:12