22
Ese 47:1Io, ma no angelo ga hamanis no taho na nilon tagu. Ma no taho ga manga madares hoke ra galas. Iga puat huat menapu tano tamat na kinkinis na harkurai tane God ma no Not no Sipsip. Stt 2:9; Ese 47:12; Jol 3:18; Sek 14:8Ma iga sel nalamin tano ngas tano taman. Ma no dahe na nilon ga tur ter kaia ta ira iruo gagene no taho. A sangahul ma iruo na pana ga huei tike tinohon, tike pana tike teka. Ma ira pana no dahe ura haalon ira huntunana. Ma pata ta nong God gate kure hagae na kis naramon tano taman. No tamat na kinkinis na harkurai tane God ma no Not no Sipsip na kis kaia naramon tano taman. Ma ira tultule tane God di na lotu tupas ie kaia. Matiu 5:8; Ninanaas 3:12Di na nes no matmataan tana ma no hinsana na kis ta ira punare di. Dan 7:18,27; Ninanaas 5:10; 20:6; 21:23,25Pata baling ta kadado kaia. Pa di nale supi ta madares ta tike lulungo. Ma pa di nale supi bileng no madares tano kasasa kinong God no Watong na murarang ta di. Ma di na kap ra kinkinis na gil harkurai hathatikai ma pai nale pataam.
Ninanaas 1:1Io, ma no angelo ga tange tagu, “Kike ra nianga i tutuno ma i tale be ira turadi di na so ira nudi nurnur ine. No Watong, aie no God ta di ira tangetus. Ila kurkure di be di na ianga. Ma ite tule no nuno angelo ter ta ira nuno tultule. Ma no angelo na hamanis ta di ira linge i ura hinanawat haiah.”
Jisas na tapukus baling.
Ninanaas 1:3Ma ne Jisas ga tange be, “Hadado baak! Hutate um ma ni hanawat! No haridan na kis ta ikino nong i taram ira nianga na tangetus ta ikin ra pakpakat.”
Ninanaas 19:10Iou mon, Jon, iou ga nes ma iou ga hadade kike ra linge. Ma be iou gate hadade ma iou gate nes, iou ga puko utusu ra parpares na kakine no angelo ura lotu tupas ie. Aie nong ga hamanis kike ra linge tagu. Iesene iga tange tagu, “Waak um u gil hobi! Der bakut mon airuo tultule tane God tikai ma ira tangetus, ira tasim. Ma dait bakut tikai ma di bileng ing di la tartaram ira nianga ta ikin ra pakpakat. Hobi kaie, nu lotu tupas God!”
10 Io, ma iga tange tagu, “Waak u banus bat ira nianga na tangetus ta ikin ra pakpakat kinong no pana bung ite hutate be kike ra linge na hanawat. 11  Dan 12:10Nesi tikenong ila gilgil ra sasana, da waak ter iat ie na gilgil ra sasana hobi. Ma hobi bileng ta nong ila gilgil ira bilingana tintalen. Da waak ter iat ie hobi be na gilgil ira bilingana tintalen. Ma nesi tikenong ila gilgil ira takados na tintalen, na tahut be na gilgil iat hobi. Ma nesi tikenong ila gilgil ira gamgamatien na tintalen, na tahut be na gilgil iat ira gamgamatien na tintalen.”
12  Ais 40:10; Jer 17:10; Ninanaas 2:23Jisas i tange be, “Hadado baak! Hutate um ma ni hanawat! Ing be ni hanawat iou ni palim ira numu kunkulaan. Ma iou ni kul mu tiketike haruat ma ira numu pinapalim. 13  Ais 44:6; Ninanaas 1:8,17; 21:6Iou no Hatahun ma no Hapatam. Iou no Luaina ma no Hauhawatne. Iou no Haburuana ma no Hadukduk.
14  Stt 2:9; 3:22“No haridan na kis ta di ing di gis ira nudi sigasige. Di na gis ira nudi sigasige waing di nage ian tano dahe na nilon ma di nage lala harsakit ta ira matanangas tano taman. Ma ing be di gis ira nudi sigasige, na takados be di na ian ma di na lala hobi. 15 Io, ma di ira ut na sana rusu me nataman tano tamat na taman. Ma ira ut na ser magirmagir di kis kaia bileng tikai ma ira ut na harubu bingibing bia. Ma dong ing di noh tikai ma tikenong paile nuno ie, di kis tusu nataman bileng. Ma hobi bileng dong ing di lotu tupas ira palimpuo ma di ira sana ut na hinarakale.
16  Nam 24:17; Ais 11:1,10; Rom 1:3; Ninanaas 2:28; 5:5“Iou mon, Jisas, iou te tule no nugu angelo ukaia ho mu be na hinawas palai ta kike ra linge uta mu ira matanabar na lotu ta ira tamtaman. Iou no bulumenamur tano huntunana tane Dawit. Iou no tiding na malane nong i manga murarang.”
17  Ais 55:1; Ninanaas 21:6No Halhaaliena Tanuo i tange, “Hilo!” Ma no haine nong ga ura totole no Not no Sipsip i tange, “Hilo!” Ma nesi tikenong i hadade kakarek ra nianga, na tahut be na tange, “Hilo!” Nesi tikenong i sip maru, i tahut be na hilo. Ma nesi tikenong i sip be na kulupo bia mon tano taho na nilon ma pai nale kul, i tahut be na kulupo hobi.
18  Lo 4:2; 12:32Iou hakatom mu bakut ing mu hadade ira nianga na tangetus ta kakarek ra pakpakat. Iou hakatom mu horek: Ing be ta tikenong na pasum ta nianga ter ta kakarek ra pakpakat, God na pasum ter tana ira tirih i kis ta ikin ra pakpakat. 19 Ma ing be tikenong na kap leise ari nianga ta ikin ra pakpakat na tangetus, God na gil bileng hobi tana. Na kap ise no pinalau tana tano dahe na nilon i kis ta ikin ra pakpakat. Ma ina kap ise no pinalau tana bileng tano halhaaliena taman nong i kis ta ikin ra pakpakat.
20  Ninanaas 2:16Nong i hininaawas ta kakarek ra linge i tange be, “Maso! Hutate um ma ni hanawat.”
Maso. Watong Jisas, nu hilo.
21 Iou sasaring be no harmarsai tano Watong Jisas na kis tikai ma ira matanabar tane God. Amen.

22:1 Ese 47:1

22:2 Stt 2:9; Ese 47:12; Jol 3:18; Sek 14:8

22:4 Matiu 5:8; Ninanaas 3:12

22:5 Dan 7:18,27; Ninanaas 5:10; 20:6; 21:23,25

22:6 Ninanaas 1:1

22:7 Ninanaas 1:3

22:8 Ninanaas 19:10

22:11 Dan 12:10

22:12 Ais 40:10; Jer 17:10; Ninanaas 2:23

22:13 Ais 44:6; Ninanaas 1:8,17; 21:6

22:14 Stt 2:9; 3:22

22:16 Nam 24:17; Ais 11:1,10; Rom 1:3; Ninanaas 2:28; 5:5

22:17 Ais 55:1; Ninanaas 21:6

22:18 Lo 4:2; 12:32

22:20 Ninanaas 2:16