21
A sigar mawe ma a sigar ula hanuo dur hanawat.
Ais 65:17; 2 Pita 3:13Io, ma iou ga nes tike sigar mawe ma tike sigar ula hanuo kinong no luaina mawe ma no luaina ula hanuo dur gate buner leh. Ma pata baling um ta tes. Ais 52:1; 61:10; Hibru 11:16; 12:22; Ninanaas 3:12Iou ga nes no Halhaaliena Taman. Aie no Sigar Ierusalem. Ma iga hananasur mekaia hone God metuma ra mawe. Ma iga taguro ter hoke tike haine i ura tinolen. Ma di gate hamar timaan ie be no nuno tunana nage nes ie hoke tike melmel na haine. WkP 26:11,12; Ese 37:27; Sek 2:10; 2 Korin 6:16Io, ma iou ga hadade ra tamat na ingana tikenong ga hanawat metuma ra tamat na kinkinis na harkurai. Ma iga tange be, “Nes baak! No kinkinis tane God ikana nalamin ta di ira turadi. Ma ne God na kis tikai ma di. Ma a nuno matanabar um di ma ne God iat na kis tikai ma di ma a nudi God um ie. Ais 35:10; 65:19; Ninanaas 7:17Na ros ira lur na mata di. Ma pata baling um ta minat be ta tapunuk. Ma pata bileng ta sunuah be ta ngunngutaan kinong ira linge menalalie ite pataam.”
2 Korin 5:17Io, ma nong ga kis ter tano tamat na kinkinis na harkurai ga tange be, “Iou gilgil hasigarna ira linge bakut!” Ma iga tange be, “Pakat kawase kakarek kinong karek ra nianga i tutuno ma i tale be tikenong na so no nuno nurnur ine.” Ais 55:1; Jer 2:13; Jon 7:37; Ninanaas 1:8,17; 22:17Ma iga tange tagu, “Ite pataam um! Iou no Hathatahun ma no Haphapatam. Iou no Luaina ma no Hauhawatne. Nesi nong i sip maru, iou ni hamamo bia mon ie ma ra taho tano puat na nilon. Ma pai nale kul. 2Sml 7:14; Sam 89:26-27Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, iou ni tabar ie ma kakarek ra linge bakut. Iou um no nuno God ma a natigu um ie. Matiu 25:41; Hibru 10:38-39; Ninanaas 20:15; 22:15Iesene ari, a nudi katano no lulur na eh, a solam ma ra lulungo kanaia tana. Ma di ira mangana turadi horek: ira ut na bunurut, ira tabuna nurnur, ira ut na sana, ira ut na harubu bingibing bia, ira ut na ser magirmagir, ira ut na lotu tupas ira palimpuo, ira ut na harakale, ma dong ing di noh tikai ma tikenong paile nuno ie. Di na hana ter tano lulur na eh. Ma aie no iruo na minat.”
A mangana taman so no sigar Ierusalem.
Io, ma tikenong ta ira liman ma iruo na angelo ing di ga palim ter ira liman ma iruo na gingop ga hanawat ukira ho iou. Ma kike ra gingop di ga hung ter ma ira liman ma iruo na hauhawatna tirih. Ma iga tange tagu be, “Hilo! Iou ni hamanis no haine tam nong i ura totole no Not no Sipsip.” 10  Ese 40:2Io, no dades tano Halhaaliena Tanuo ga pulus iou ma no angelo ga kap haut iou utuma tike tamat na uladih sakit. Iga hamanis no Halhaaliena Taman tagu. Ma aie ne Ierusalem. Ma no taman ga hananasur metuma ra mawe hone God. 11  Ais 60:1-2,19No taman ga murarang ma no minamar tane God. Ma iga murarang hoke tike maririsuan na hot nong a tabi matana. Ma iga palai hoke ra galas. 12  Ese 48:30-35Ma a mon tamat na kengkeng na balo luhutane ie. A sangahul ma iruo na matanahala tano balo. Ma a sangahul ma iruo na angelo di ga kis ter ta kike ra matanahala. Io, ma ta kike ra matanahala di ga pakat ter ira sangahul ma iruo na hinsa di ira sangahul ma iruo na huntunana gar na Israel. 13 Ma aititul a matanahala tike palpal ta ira ihet na balo. 14 Ma a sangahul ma iruo na bura hot ura hatur hadades no balo tano taman. Ma di gate pakat ter ira sangahul ma iruo na hinsa di ira apostolo tano Not no Sipsip ter ta kike ra burana hot.
15  Ese 40:3; Ninanaas 11:1No angelo nong ga wowor ma iou ga palim ter tike linge hoke tike pana parange. Di ga gil ie ma ra gol. Ma iga palim ter ie ura hapupuo no taman ma no balo ma ira matanahala tana. 16 Ira ihet na balo tano taman di lawas haruat. Io, iga hapupuo ira ihet na balo ma di tiketike di haruat ma 2,200 kilomita. Ma no kengkeng utuma nalu tano balo ga haruat bileng ma 2,200 kilomita. 17 Ma no tamtapagas tano balo ga haruat ma 144 na laha. Ma ing be no angelo ga hapupuo no balo, ira laha ga haruat mon ma ira laha ira turadi di la hapupuo. 18  Ais 54:11-12Di gate gil no balo ma tike mangana maririsuan na hot nong a tabi matana. Ma no taman di ga gil ie ma ra gamgamatien na gol. Ma no taman ga palai hoke ra galas. 19 Di ga hamar ira burana hot ing di ga hatur hadades no balo. Di ga hamar kike ra burwana hot ma ira maririsuan na hot. No luaina burwana hot i nanaas hoke ra puspus na marite. No airuo i ngan hoke no mawe. No aitul i manga gilotgilot. No aihet i haruat ma ira pana pos. 20 No liman i dardaraan ma i ponpon. No liman ma tike i nanaas hoke ra puspus na bolbol. No liman ma iruo i nanaas hoke ira puspus na hahoor. No liman ma itul i ngan hoke ra puspusno no tamat na kadolkadol. No liman ma ihet i nanaas hoke ra ionga. No sangahul i ponponiana. No sangahul ma tike i haruat ma ira puspus na kanawa. No sangahul ma iruo i ngan hoke ra gamara i lamar. 21 Di gate gil ira sangahul ma iruo na matanahala ma ira sangahul ma iruo na tulur a kalagi. Di gate gil no ngas tano taman ma ra gamgamatien na gol. Ma iga palai hoke ra galas.
22 Io, ma iou pai gale nes ta tamat na hala na lotu naramon tano taman kinong no Dades na Watong God ma no Not no Sipsip, dur haruat ma tike tamat na hala na lotu ta ikino taman. 23  Ais 60:19-20; Ninanaas 22:5No taman pai gale supi ter ra madares tano kasasa be no teka. Pata. No minamar tane God i hamadares ter ie ma no Not no Sipsip aie i haruat ma no lulungo tano taman. 24  Ais 60:3,5Ira huntunana bakut tano ula hanuo di na lon kaia ra madares tano taman. Ma ira king tano ula hanuo di na lala kaia tikai ma ira minamar ta di. 25  Ais 60:11Ma pai nale tabanus ira matanahala kinong pata ta kadado kaia. 26 Ira huntunana bakut tano ula hanuo di na lala kaia tikai ma ira minamar ta di ma ira nudi kinkinis na watong. 27  Ais 52:1; Ese 44:9; 1 Korin 6:9-10Pata ta bilingana linge na lala kaia. Ira ut na harakale ma dong ing di gilgil ira sana tintalen ing da mikmikiane, pa di nale lala bileng kaia. Di sene mon ing di gate pakat ter ira hinsa di tano pakpakat na nilon tano Not no Sipsip, di na lala kaia.

21:1 Ais 65:17; 2 Pita 3:13

21:2 Ais 52:1; 61:10; Hibru 11:16; 12:22; Ninanaas 3:12

21:3 WkP 26:11,12; Ese 37:27; Sek 2:10; 2 Korin 6:16

21:4 Ais 35:10; 65:19; Ninanaas 7:17

21:5 2 Korin 5:17

21:6 Ais 55:1; Jer 2:13; Jon 7:37; Ninanaas 1:8,17; 22:17

21:7 2Sml 7:14; Sam 89:26-27

21:8 Matiu 25:41; Hibru 10:38-39; Ninanaas 20:15; 22:15

21:10 Ese 40:2

21:11 Ais 60:1-2,19

21:12 Ese 48:30-35

21:15 Ese 40:3; Ninanaas 11:1

21:18 Ais 54:11-12

21:23 Ais 60:19-20; Ninanaas 22:5

21:24 Ais 60:3,5

21:25 Ais 60:11

21:27 Ais 52:1; Ese 44:9; 1 Korin 6:9-10