3
No pakpakat tupas di kaia Sardis.
Ninanaas 1:4,16“Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Sardis. Iou ing iou palim ter ira liman ma iruo na tanuo tane God ma ira liman ma iruo na tiding. Ma iou tange horek: Iou palai ter ta ira numu tintalen. Ari di lik be mu lon ter iesene be mu te mat. Mu na tangahun! Mu na hadades ira numu bilai na tintalen ing i ura patpataam! Iou tange hobi kinong iou te nes kilam ira numu gingilaan be paile tahuat haruat baak ma no sinisip tano nugu God. Matiu 24:43-44; Ninanaas 2:5; 16:15; 1 Tesolonaika 5:2Io kaie, mu na lik leh ing mu gate hadade ma mu gate hatur kawase. Mu na lilik pukus ma mu na taram ine. Iesene be pa mu nale tangahun iou ni hana tupas mu hoke tike ut na isomo. Ma pa mu nale nunure no pana bung be ni hana tupas mu.
Jut 23“Iesene a bar nong nalamin ta mu rusu Sardis ing pa dile habilinge ira kinasi di. Io, di na hana tikai ma iou. Ma di na sigasige ma ra ponponiana sigasige kinong ira nudi tintalen i gamgamatien. KBk 32:32-33; Matiu 10:32; Luk 10:2; 12:8Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, io, aie bileng na sige ira ponponiana sigasige ho di. Ma pa nile suge leise no hinsana tano pakpakat na nilon. Pata. Iou ni hinawas palai ra matmataan tano nugu Mama ma ira nuno angelo be a nugu ie. Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, na tahut be ina taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman.
No pakpakat tupas di kaia Piladelpia.
Ais 22:22“Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Piladelpia. Iou no halhaaliena ma iou ing iou gil haruatne hoke iou tangtange. Ma iou hatur kawase no dades tane Dawit ura pinapos ma ura binanus. Ma ing be iou papos, paile tale tikenong be na banus. Ma ing be iou banus, paile tale tikenong be na papos. 1 Korin 16:9Iou palai ter ta ira numu tintalen. Ma iou nunure be mu dades dahine te baak. Mu te murmur ira nugu nianga ma pa mu le harus leise no hinsagu. Io kaie, iou te papos tike matanangas ra matmataan ta mu. Ma pai nale tale be tikenong na banus. Ninanaas 2:9; Ais 45:14; 49:23; 60:14Nes baak! Ninanaas gil hohaam ta dong ing di murmur Satan? Di tange be di ira Iudeia iesene pa dile Iudeia tutuno. Pata. Di harakale mon. Io, iou ni gil horek. Iou ni hagut di be di na tudu ra parpares na kaki mu. Ma di na nunure be iou sip mu. 10  Luk 21:19; 2 Timoti 2:12Iou te tange ta mu be mu na tur dades ta ira tirih. Ma mu te taram ikin ra nianga. Io kaie, iou ni balaure bat mu sukun no pana bung na harwalar nong na hana tupas no ula hanuo bakut. Ma ikino pana bung na hanawat ura walwalar dong ing di lon tano ula hanuo.
11 “Hutate um ma ni hanawat. Mu na palim dit ira tutuno ing mu hatur kawase waing tikenong nahula kap leh ira numu balaparik na lilie. 12  Ais 62:2; 65:15; Ninanaas 14:1; 21:2Nesi tikenong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, io, iou ni hatur ie hora kasong tano tamat na hala na lotu tano nugu God. Ma pai nale hanaleh mekaia. Ma iou ni pakat no hinsana no nugu God tana, ma no hinsana bileng no tamat na taman tano nugu God. Ma aie no sigar Ierusalem nong na hanasur metuma ra mawe hono nugu God. Ma iou ni pakat bileng no sigar hinsagu tana. 13 Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, na tahut be ina taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman.
No pakpakat tupas di kaia Laudisia.
14 “Nu pakat kakarek ra nianga tupas no angelo ta ira matanabar na lotu rusu Laudisia. Iou ing iou gil haruatne hoke iou tangtange. Iou no Ut na Hininaawas ta ira tutuno. Ma ing be iou hininaawas iou paile harakale. Pata. I tale be tiketike na nurnur tano nugu hininaawas. Ma iou no surno ira linge bakut ing God gate hakisi. 15  Rom 12:11Ma iou palai ter ta ira numu tintalen. Pa mu le maduhan ma pa mu le mamahien. Iou sip be mu gor maduhan be mamahien. 16 Io kaie, iou ni iabisane leise mu mekaia ra hogu kinong pa mu le mamahien be maduhan balik. 17  1 Korin 4:8; Luk 12:21Tiketike ta mu i tange be, ‘A watong iou. Iou te hatur kawase ra haleng na barbarat. Iou paile supi tike linge.’ Iesene pa mu le nes kilam habaling mu be a mala haine mu. Pa mu le palai be a maris mu ma a pulo mu. Ma pa mu le nunure be a tabuna lawalawa mu. 18  Ais 55:1; Ninanaas 4:4Iou haragat mu be mu na kul ra bilai na gol mekira ho iou, a mangana gol ing iou te hapolo ie tano eh ura kapkap leise ira bilinge. Mu na kukul hobi waing mu nage watong tutuno. Ma iou haragat bileng mu be mu na kul ra ponponiana sigasige mekira ho iou ura numu sigasige. Io kaie, pa mu nale hirhir ma ira numu tabuna lawalawa. Ma ina tahut bileng be mu na kul ira bilai na waiwai ura bulbul ta ira mata mu, mu nage nes timaan ira linge.
19  1 Korin 11:32; Hibru 12:6; Ninanaas 2:5“Iou la timtibe hapenpen ma iou la hapadano di bakut ing iou sip di. Io kaie, na tahut be na mamahien ira tinga mu be mu na lilik pukus. 20  Jon 14:23Nes baak! Iou tur kira ra matanahala ma iou piipidil. Be nesi ta tikenong i hadade no ingagu ma i papos no matanahala, io, iou ni lala ma ni ian tikai ma ie.
21 “Iou ga harubu timaan ma iou ga paas hasur ira walwalaam. Io kaie, iou ga kis tikai ma no nugu Mama tano nuno tamat na kinkinis na harkurai. Ma nesi tikenong i harubu timaan bileng ma i paas hasur ira walwalaam, io, ni haut leh ie be na kis tikai ma iou tano nugu tamat na kinkinis na harkurai. 22 Nesi tikenong i tale be na hadade kilam kakarek, na tahut be na taram ira nianga no Halhaaliena Tanuo i tangtange ta ira matanabar na lotu ta ira tamtaman.”

3:1 Ninanaas 1:4,16

3:3 Matiu 24:43-44; Ninanaas 2:5; 16:15; 1 Tesolonaika 5:2

3:4 Jut 23

3:5 KBk 32:32-33; Matiu 10:32; Luk 10:2; 12:8

3:7 Ais 22:22

3:8 1 Korin 16:9

3:9 Ninanaas 2:9; Ais 45:14; 49:23; 60:14

3:10 Luk 21:19; 2 Timoti 2:12

3:12 Ais 62:2; 65:15; Ninanaas 14:1; 21:2

3:15 Rom 12:11

3:17 1 Korin 4:8; Luk 12:21

3:18 Ais 55:1; Ninanaas 4:4

3:19 1 Korin 11:32; Hibru 12:6; Ninanaas 2:5

3:20 Jon 14:23