4
God i kis ter tano nuno tamat na kinkinis na harkurai tuma ra mawe ma di bakut kaia di manga pirlet ie.
Ninanaas 1:1,10Io, ma namur ta kike iou ga nanaas, ma iou ga nes tike matanahala ga tapapos ter tuma ra mawe. Ma no luaina ingana tikenong iou ga hadade, ga ngan hoke tike tahur ma iga tange horek: “Nu hanahut ukira. Ma ni hamanis tam be aso na hanawat namur ta kike.” Ais 6:1Io, kaie iat mon no dades tano Halhaaliena Tanuo ga pulus iou ma menalalie tagu iou ga nes tike tamat na kinkinis na harkurai kaia ra mawe. Ese 1:28Ma nong ga kis ter tana ga tatalen hoke ira bilai na mangana hot ing di hilahile. Ma tike tukularam ga tur luhutane no tamat na kinkinis na harkurai ma iga hilahile hoke tike bilai na hot sakit. Ninanaas 3:18Ma airuo sangahul ma ihet na mes na kinkinis na gil harkurai di ga tur luhutane ter no tamat na kinkinis na harkurai. Ma airuo sangahul ma ihet na nongtamat di ga kisi ter ira kinkinis na gil harkurai. Ma a ponponiana ira nudi sigasige. Ma ira balaparik na lilie di ga gil ma ra gol ga kis ter ta ira ulu di. Ese 1:13; Sek 4:2; Ninanaas 1:4; 8:5; 11:19; 16:18Ma iga hile tikai ma ra parparara mekaia ra tamat na kinkinis na harkurai. Ma a liman ma iruo na lulungo di ga kis ter menalalie tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma di ra liman ma iruo na tanuo tane God. Ese 1:5-10,22; 10:14Ma menalalie bileng tano tamat na kinkinis na harkurai tike katano hoke ra tes. Ma iga nanaas be di ga gil ie ma ra galas. Ma iga manga palai harsakit.
Ma hutate luhutane no tamat na kinkinis na harkurai, aihet na lilona linge. Ma ira mata di ga banot bakut ter ira tamai di. Io, ma no luaina lilona linge ga nanaas hoke tike laion ma no airuo hoke tike bulumakau. No matmataan tano aitul ga tatalen hoke tike turadi. Ma no aihet ga nanaas hoke tike maalaba i paapar hanana. Ais 6:2,3; Ese 1:18; 10:12Ma tiketike ta di ira ihet na lilona linge a liman ma tike na babana tikenong. Ma ira mata di tiketike ga banot ira tamai di ma menapu bileng ta ira babaa di. Ma hathatikai pa di na sangeh ura tangtange be,
“I halhaalien, i halhaalien, i halhaalien,
God, no Watong, no Dadeswana.
Aie nong ga lon nalalie, ma i lon kakarek, ma ina lon bileng namur.”
Io, ma ira lilona linge di la pirpirlet ma di la hatamat nong i kis ter tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma di la tangtanga tahut bileng ta nong ila lolon hathatikai. 10  Ninanaas 7:10,15; 19:4Ma ing be di gilgil hobi ira iruo sangahul ma iruo na nongtamat di la pukpuko ter menalalie ta nong i kis ter tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma di la lotu tupas ie nong ila lolon hathatikai. Ma di la isise ter ira nudi balaparik na lilie napu menalalie tano tamat na kinkinis na harkurai ma di la tangtange horek:
11 “God no numem Watong,
i takados be da hatamat ugo,
ma be da ru ugo.
Ma i takados be u hatur kawase no dades.
Urah, kinong u ga hakisi ira linge bakut.
U ga hakisi di haruat ma no num sinisip,
ma di lon hoke u sip hobi.”

4:1 Ninanaas 1:1,10

4:2 Ais 6:1

4:3 Ese 1:28

4:4 Ninanaas 3:18

4:5 Ese 1:13; Sek 4:2; Ninanaas 1:4; 8:5; 11:19; 16:18

4:6 Ese 1:5-10,22; 10:14

4:8 Ais 6:2,3; Ese 1:18; 10:12

4:10 Ninanaas 7:10,15; 19:4