16
Ira angelo di burange ira liman ma iruo na gingop na ngalngaluan tane God.
Io, ma iou ga hadade a tamat na ingana tikenong metuma ra tamat na hala na lotu ga tange ta ira liman ma iruo na angelo be, “Mu na hana, mu na burange bus no ula hanuo ma ira liman ma iruo na gingop na ngalngaluan tane God.”
KBk 9:10; Ninanaas 13:12-17Io, ma no luaina angelo ga hana gom burange no nuno gingop ter tano pu. Ma ira pala gah na manuo ga banga huat ta ira matanabar ing no hakilang tano raaia ga kis ta di ma di git lolotu tupas no nuno palimpuo.
KBk 7:17-21Io, ma no airuo na angelo ga burange no nuno gingop ter tano tes. Ma no tes ga pukusane hoke ra de na minat. Ma ira lilona linge bakut tano tes di ga mat.
Io, ma no aitul na angelo ga burange no nuno gingop ter ta ira taho ma ira puat. Ma di ga ngan hoke ra de. 5-6 Ma iou ga hadade no angelo nong ga kure ira taho ga tange,
“Augo no Halhaaliena nong ga lon nalalie ma u lon bileng kakarek.
Ma ing u harkurai hobi no num harkurai i takados.
Kinong urah, di ga ubu bing ira num gamgamatien na matanabar tus ma ira num tangetus, ma ira de di ga tabureng.
Io kaie, u te ter ira de ta di be di na mame.
Ma ikin ra harkurai i takados harsakit, haruat ma ira linge di ga gil.”
Sam 19:9; Ninanaas 15:3Ma iou ga hadade a ingana tikenong metuma ra hator na tun hartabar ga tange,
“Maso! God, no Watong, no Dadeswana,
ira num harkurai i takados ma i haruat ma ira linge u te bul be a tutuno.”
Io, ma no aihet na angelo ga burange no nuno gingop ter tano kasasa. Ma ne God ga bala ter no kasasa be na rang ira turadi ma no nuno tamat na mamahien. Ninanaas 9:20-21Ma no but na mamahien ga manga rang di ma di ga tange hagae no hinsane God nong ga kure kakarek ra tirih ter ta di. Ma pa di gale lilik pukus be di na pirlet ie.
10  KBk 10:22; Ais 8:21-22Io, ma no liman na angelo ga burange no nuno gingop ter tano kinkinis na gil harkurai tano raaia. Ma no kadado ga pulus ira katano no raaia ga kure ter. Ira matanabar di ga karet ira karame di ma no ngunungut. 11 Ma di ga tange hagae God kununuma ra mawe kinong di ga kilingane ra ngunungut ma di ga ina manmanuo. Iesene pa di gale lilik pukus leise ira nudi tintalen.
12  Ais 11:15Io, ma no liman ma tike na angelo ga burange no nuno gingop ter tano tamat na taho Iuperetis. Ma no taho ga masa ura tangtagure no ngas uta di ira king metua ra kasasa ila hananawat mekaia. 13 Io, ma iou ga nes aitul a sana tanuo, duhat ga nanaas ter hoke ra rokrok. Duhat ga hanasur tano hono no tamat na si ma tano hono no raaia ma tano hono no tangetus harabota. 14  Ninanaas 19:19Ma kike ra itul a sana tanuo duhat ga gilgil ra hakilang na kinarup. Ma duhat ga hana tupas ira tamat na lilie tano ula hanuo bakut ura kapkap hulungan di ura hinarubu tano tamat na bung tane God no Dadeswana.
15  Matiu 24:43-44; Ninanaas 3:3“Hadado baak! Iou ni hanawat hoke tike ut na isomo! No haridan na kis ta ikino nong i matawas ter ma i tagure ter ira nuno sigasige hutate tana, be nahula tabuna lawalawa ma ina hirhir ra matmataan na haruat.”
16  Sek 12:11Io, ma duhat ga lamus hulungan ira king ter tike katano nong di kilam ie ta ira nianga na Iudeia be, “Armagedon.”
17 Io, ma no liman ma iruo na angelo ga burange ter no nuno gingop tuma ra mahuo. Ma tike tamat na ingana tikenong ga hanawat metuma ra tamat na hala na lotu. Iga ianga metuma ra tamat na kinkinis na harkurai, iga tange, “Ite pataam um!” 18  Ninanaas 4:5; 8:5Iga hile ma iga parparara. Ma a mon tamat na kunakuner. Pata tike kunakuner baak hobi tur leh tano pana bung be God ga hakisi ira turadi kira ra ula hanuo. Ikin ra kunakuner ga manga tamat sakit. 19  Ninanaas 14:10Ma no tamat na taman ga tapaleng haitul. Ma ira mes na taman tano ula hanuo di ga tamadure saasa. Ma ne God ga lik leh Babilon no Tamat ma iga hamamo ie ma no dades na taho tano nuno but na ngalngaluan. 20  Ninanaas 6:14Ira mugurlamin di ga panim leh ma pa di gale nes habaling ira uladih. 21  KBk 9:23-24; Ninanaas 11:19Ma ira but na tuo na ais haruat ma ra hot ga puko metuma ra mawe ter ta ira turadi. Ira tirtirih ta di tiketike ga haruat ma liman sangahul na kilogram. Ma ira turadi di ga tange hagae God kinong iga ter kakarek ra sana tirih gom manga ubal di.

16:2 KBk 9:10; Ninanaas 13:12-17

16:3 KBk 7:17-21

16:7 Sam 19:9; Ninanaas 15:3

16:9 Ninanaas 9:20-21

16:10 KBk 10:22; Ais 8:21-22

16:12 Ais 11:15

16:14 Ninanaas 19:19

16:15 Matiu 24:43-44; Ninanaas 3:3

16:16 Sek 12:11

16:18 Ninanaas 4:5; 8:5

16:19 Ninanaas 14:10

16:20 Ninanaas 6:14

16:21 KBk 9:23-24; Ninanaas 11:19