17
No ut na hilawa ga kisi no raaia.
Jer 51:12-13Io, ma tikenong ta ira liman ma iruo na angelo ing di ga palim ter ira liman ma iruo na gingop ga hanawat gom tange tagu, “Hilo, iou nige hamanis no harpadano tam nong na hana tupas no tamat na hilawa na haine nong i kisi ter ira taho. Ais 23:17; Jer 51:7; Ninanaas 14:8Ma ira king tano ula hanuo di ga hilawa ma ie. Ira matanabar tano ula hanuo di ga manga mur no nuno tintalen na hilawa hoke tikenong i manga mamo. Ma di ga sana hoke ra haleng na dades na taho na hababa hagae tikenong.”
Ninanaas 13:1Io, ma no dades tano Halhaaliena Tanuo ga pulus iou ma no angelo ga kap leh iou utuma ra katano bia. Ma iou ga nes tike haine ga kis ter kaia. Iga kisi ter tike dardarana raaia. Ma di gate pakat ter ra hinsang tano raaia. Ma kike ra hinsang, a hinsang ura tangtange hagae God. No raaia, a liman ma iruo na uluno ma a sangahul na lakono. Jer 51:7; Ninanaas 18:16No haine ga sige ter ra mangana dardarana sigasige ing a tabi matana. Ma di ga hamar ter ie ma ra gol ma ira maririsuan na hot ma ira tulur a kalagi. Ma iga palim ter tike gingop di ga gil ie ma ra gol. Ma no gingop ga hung ter ma ira nuno bilingana tintalen na hilawa ma ira linge da mikmikiane. Ma di ga pakat ter ra hinsang tano punarena ma no pipilaina ga susuhai. Ma no hinsang horek: “No Tamat na Babilon, no etna di ira hilawa ma no burwana ta ira bilingana linge tano ula hanuo.”
Ninanaas 18:24; 19:2Ma iou ga nes kilam no haine be igate manga mame ra haleng de di ira gamgamatien na matanabar tus tane God ma di bileng ing di ga hininaawas utane Jisas. Ma kike ra de ga hababa ie gom kure ira nuno sana sinisip hoke be iga mame ra haleng na dades na taho.
Ma ing iou ga nes ie iou ga karup ma iou ga manga lilik. Ninanaas 13:1Ma no angelo ga tiri iou be, “U karup urah? Nes no haine ma nes no raaia nong no haine i kisi ter ie. U te nes be a liman ma iruo na uluno ma a sangahul na lakono. I tutuno be no pipilaina ta dur i mun ter. Iesene iou ni pales ter ie tam. Dan 12:1; Ninanaas 11:7; 13:7No raaia nong u te nes ie ga lon nalalie. Karek um, pata. Namur na hanahut merasi napu tano lulur pata haphapatam, ma ina hana ter tano hiniruo. Ma ari ing di kis ter tano ula hanuo di na karup. Di ing pa di gale pakat ira hinsa di tano pakpakat na nilon menalalie tano hakhakisi tano ula hanuo. Di na karup ing di nes no raaia kinong iga lon nalalie, pata um kakarek, ma ina hanawat namur.
“Nesi i sip be na palai ta ikin, i tahut be na lilik timaan ma ra minminanes. Ira liman ma iruo na uluno, di ira liman ma iruo na uladih ing no haine i kisi ter. 10 Ma di ira liman ma iruo na king bileng. A liman di te panim leh. Tikenong um kanaia, ma no mes paile hanawat baak. Iesene ing be na hanawat ina lon ter mon ta dahine. 11 No raaia nong ga lon nalalie ma kakarek um pata, aie no liman ma itul na king. Ma no nuno kinkinis i haruat ma di ira liman ma iruo ma ina hana iat tano hiniruo.
12  Dan 7:7,24“Ma ira sangahul na lakono u te nes, di ira sangahul na king. Pa dile hatur kawase baak ta kingdom. Namur di na kis na harkurai tikai ma no raaia. Iesene no nudi kingdom na pataam haiah baling mon. 13 Ma di bakut, na tikenong mon no nudi lilik. Ma di na ter ira nudi dades ma ira nudi kinkinis na harkurai ter tano raaia. 14 Ma di na tut na hinarubu ma no Not no Sipsip. Iesene no Not no Sipsip na paas hasur di kinong aie no Tamat na Watong ta ira watong bakut ma aie no Tamat na King ta ira king bakut. Ma ina tikai ma ira turadi ing iga tato di ma iga gilamis di. Ma dong ing di manga mur timaan ie.”
15 Io, ma no angelo ga tange tagu, “No pipilaina ta ira taho ing u ga nes no hilawa ga kisi ter di i horek: ira taho di ira huntunana bakut tano ula hanuo, ira mangana matanabar, ira mangana palatamainari, ma ira turadi ta ira humangana nianga. 16  Ninanaas 18:8No raaia tikai ma kike ra sangahul na lakono ing u te nes, di na malentakuane no hilawa na haine. Di na hagae tutuno iat ie ma di na waak ter ie kaia ma pata um a nuno ta sigasige. Di na en ira uret ma di na tun hadodo ie ra eh. 17 Di na gil hobi kinong God na lamus ira nudi lilik be di na gil haruatne no nuno sinisip. Ma ina lamus di be di na gil horek: di na tur tikai, ma di na ter ira nudi dades tano raaia be na harkurai. Ma di na gil hobi tuk ter be ira nianga tane God na hanawat tutuno. 18 Ma no haine nong u te nes ie, aie no tamat na taman nong i kure ira tamat na lilie tano ula hanuo.”

17:1 Jer 51:12-13

17:2 Ais 23:17; Jer 51:7; Ninanaas 14:8

17:3 Ninanaas 13:1

17:4 Jer 51:7; Ninanaas 18:16

17:6 Ninanaas 18:24; 19:2

17:7 Ninanaas 13:1

17:8 Dan 12:1; Ninanaas 11:7; 13:7

17:12 Dan 7:7,24

17:16 Ninanaas 18:8