18
Babilon ga hiruo saasa.
Io, ma namur ta ikin iou ga nes tike mes na angelo ga hananasur metuma ra mawe. Iga kap ra tamat na kinkinis na harkurai. Ma no murarang tano minamar tana ga rang no ula hanuo. Ninanaas 14:8; Ais 13:21; 34:11-14; Jer 50:39Ma iga kakongane tuma nalu sakit horek:
“Ite puko. Ite puko, no Tamat na Babilon.
Ira sana tanuo ma ira tador di kis um kaia.
Ma ira mangana bilingana mon ing di mikmikiane, di lon bileng kaia.
Ite puko hobi kinong ira huntunana bakut tano ula hanuo di te mame ira nuno dades na taho ing igit lamlamus ira turadi ura hilawa.
Ira king tano ula hanuo di ga noh tikai ma ie.
Ira ut na susuhur di ga kap ira nudi kinkinis na watong ta ira nuno haleng na namnamas.”
Ais 48:20; Jer 50:8; 51:6,45; 2 Korin 6:17Io, ma iou ga hadade a ingana tike mes metuma ra mawe ga tange, “Mu hana sukun ie, nugu matanabar! Mu hilo!
Mu nahula lala ta ira nuno sana tintalen.
Ma mu nahula lala bileng ta ira nuno ngunngutaan.
Stt 18:20-21; Jer 51:9Ira nuno sana tintalen te hung hut um utuma muk ra mawe.
Ma ne God te lik leh ira nuno sasana.
Sam 137:8; Jer 50:15,29; 2 Tesalonaika 1:6Mu na gil tana hoke iga gil hobi ta mu.
Iga hagae mu. Io kaie, mu na manga hagae balik ie.
Iga hamame mu ma ra dades na taho na ngunngutaan.
Io kaie, mu na hamame ie ma ra dades na taho ura tamat na ngunngutaan.
Ais 47:7-9Iga hamar habaling ie ma iga tabar habaling ie ma ra bilai na linge sakit.
Io kaie, mu na balu pukus ie haruat ma no nuno tintalen.
Iesene mu na tabar ie ma ra ngunngutaan ma mu na gil hasusuah ie.
I tange habaling iat tana be, ‘Iou no kwin.
Iou paile makoso.
Ma iou pa nile tapunuk.’
Ninanaas 17:16Io kaie, kakarek ra mangana tirih na hana tupas haiane ie.
Na maset, na tapunuk, ma ina sam ra tamat na taburungan.
Ma ina do tano eh, kinong God no Watong nong i kure ie hobi, a dadeswana ie.
Ese 26:17; 27:30-35“Ira tamat na lilie tano ula hanuo di git hilhilawa ma ie. Ma di git tiktikai ma ie ura kapkap ira bilai na linge sakit. Ma ing di na nes no mis tano eh nong i tun hadodo ie, di na suah ma di na tapunuk utana. 10 Di na ramramin tano nuno ngunngutaan. Io kaie, di na tur ter tapa tana, di na suah, ma di na tange horek:
‘Maris, maris tam, Babilon.
Augo no tamat ma no dades na taman!
U te hiruo haiah iat mon!’
11  Ese 27:36“Ira ut na susuhur di na suah ma di na tapunuk pane ie kinong pata ta tikenong ura kulkul habaling ira nudi minsik. 12  Ese 27:12,13,22Pata ta tikenong ura kulkul ira nudi gol, ira nudi siliwa, ira nudi maririsuan na hot, ma ira nudi tulur a kalagi. Ma tikenong pai nale kul bileng ira nudi matahu bilai na sigasige ing a tabi matana, ira mangana bilai na dahe, ma ira bilai na linge di gil ma ra ngisana wawaguei, be a dahe ing a tabi matana, be a baras, be a pala riam, be a bilai na hot. 13 Ma pata ta tikenong bileng ura kulkul ira humangana linge i huhur kala mimisien, ira dades na taho, ira tirina olip, ira pat na wit, ira bulumakau, ira sipsip, ira hos, ira karis, ma ira turadi bileng ura tultule.
14 “Ma di na tange tana, ‘Ira bilai na linge u ga sip be nu hatur kawase, di te panim leh. Ira num barbarat ma ira minamar ta di te panim leh bileng. Pa nule nes tupas habaling iat di.’ 15  Ese 27:31,36Ma ira ut na susuhur ing di ga kap ira nudi kinkinis na watong tana, di na tur ter tapa. Di na ramramin tano nuno ngunngutaan. Di na suah ma di na tapunuk. 16  Ninanaas 17:4Ma di na kakongane be,
‘Maris, maris tam, augo no tamat na taman!
U ga sige ira humangana sigasige ing a tabi matana.
U ga hasigam habaling ugo ma ra gol ma ira maririsuan na hot ma ira tulur a kalagi.
17  Ais 23:14; Ese 27:27-29No num tamat na kinkinis na watong hokakarek ite pataam haiah!’
Ira matahu kaan tes di na tur tapa. 18  Ese 27:32Ma ing di nes no mis tano eh nong i tun hadodo ie, di na tange, ‘Pata um ta tike mes na taman ga haruat ma ikin ra tamat na taman.’ 19 Di na ise bus ira ulu di ma ra kabus ura hamanis no nudi tapunuk. Di na suah ma di na kakongane be,
‘Maris, maris tano tamat na taman!
Di bakut ing di git hanana hurbit ta ira nudi mon rasi na tes, di ga kap ira nudi kinkinis na watong mekaia ho ie.
Ite hiruo haiah!
20  Ais 44:23; Lo 32:43; Jer 51:48Mu tuma ra mawe, mu na laro uta kike i hana tupas ie.
Mu ira gamgamatien na matanabar tus tane God ma mu ira apostolo ma mu ira tangetus, mu na laro.
God te kure hagae ie haruat ma ira nuno sana gingilaan ga gil ta mu.’ ”
21  Jer 51:63-64; Ese 26:21Io, ma tike dades na angelo ga tatik leh tike tamat na hot sakit, igom ise ie utusu na tes. Ma iga tange,
“Da manga ise hagae hasur no tamat na taman Babilon hokakarek.
Ma pa dale nes tupas habaling ie.
22  Ais 24:8; Ese 26:13Di git hadade ira maririsuan na ninge ta ira ut na ninge ma ira ut na ting harp ma ira ut na puh tulaal ma ira ut na puh tahur.
Iesene pa dale hadade habaling di hobi kaia ho ugo.
Ira humangana ut na pinapalim, pa dale nes habaling di kaia ho ugo.
Ma pa dale hadade habaling dong ing di la ringrigis ira pat na wit kaia ho ugo.
23  Jer 7:34; 16:9; 25:10Ira lulungo pai nale murarang kaia ho ugo.
Ira ingana ira sigar tinolen, pa dale hadade habaling di kaia ho ugo.
Ira num ut na susuhur di ga tamat ta ira turadi tano ula hanuo bakut.
U ga hasakit ta ira huntunana hoke tike ut na ser magirmagir, kaie u gom hakale lamus di.”
24  Jer 51:49; Ninanaas 17:6God ga hapadano Babilon kinong di ga nes leh ira de di ira tangetus ma ira gamgamatien na matanabar tus tane God kaia ta ikino taman. Maso! Di ga nes leh ira de di bakut kaia ing di ga ubu bing di tano ula hanuo.

18:2 Ninanaas 14:8; Ais 13:21; 34:11-14; Jer 50:39

18:4 Ais 48:20; Jer 50:8; 51:6,45; 2 Korin 6:17

18:5 Stt 18:20-21; Jer 51:9

18:6 Sam 137:8; Jer 50:15,29; 2 Tesalonaika 1:6

18:7 Ais 47:7-9

18:8 Ninanaas 17:16

18:9 Ese 26:17; 27:30-35

18:11 Ese 27:36

18:12 Ese 27:12,13,22

18:15 Ese 27:31,36

18:16 Ninanaas 17:4

18:17 Ais 23:14; Ese 27:27-29

18:18 Ese 27:32

18:20 Ais 44:23; Lo 32:43; Jer 51:48

18:21 Jer 51:63-64; Ese 26:21

18:22 Ais 24:8; Ese 26:13

18:23 Jer 7:34; 16:9; 25:10

18:24 Jer 51:49; Ninanaas 17:6