19
A haleng di pirlet no Watong kinong ite kure hagae Babilon.
1-2  Lo 32:43; Ninanaas 6:10Io, ma namur ta ikin iou ga hadade a tinaram haruat ma ra haraba gar na matanabar tuma ra mawe. Ma di ga kakongane be,
“Da pirlet no Watong!
I palai be no nudait God a ut na haralon ie.
Ma no minamar tana ma no nuno dades i palai bileng kinong ing na kure tikenong, no nuno harkurai i takados ma i haruat ma ira linge ite bul be a tutuno.
Da pirlet ie hobi kinong ite kure hagae no tamat na ut na hilawa nong ga lamus harara no ula hanuo ma no nuno tintalen na hilawa.
No ut na hilawa ga ubu bing ira tultule tane God, kaie God te ubu bing ie.”
Ma di kakongane baling horek:
“Da pirlet no Watong!
No mis tano eh nong i tun hadodo no hilawa na hananahut hathatikai ma pai nale pataam.”
Io, ira iruo sangahul ma ihet na nongtamat ma ira ihet na lilona linge, di ga puko sur di gom lotu tupas God nong ga kis ter tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma di ga tange be,
“Maso! Da pirlet no Watong!”
Io, ma a ingana tikenong ga hanawat mekaia hono tamat na kinkinis na harkurai, igom tange,
“Mu ira tultule tane God ing mu ru ie, mu na pirlet ie!
Mu bakut mu na gil hobi, mu ira maris ma mu ira watong!”
Haleng di pirlet no Watong ma ra gungunuama kinong no bung na pokomau tano Not no Sipsip i ura hinanawat.
Ninanaas 14:2Io, ma iou ga hadade a tinaram hoke ra haraba ta ira tamat na matanabar. Iga taram hoke ra tamat na rararos na taho ma ra but na parparara. Ma di ga kakongane be,
“Da pirlet no Watong, kinong God no nudait Watong, no Dadeswana, i harbalaurai ma i harkurai.
Ais 61:10; Ninanaas 21:2I tahut be dait na laro ma be dait na hatamat no hinsana kinong no bung na pokomau tano Not no Sipsip ite hanawat um.
No nuno haine ite tagure habaling ie ura tinolen.
Ma di te ter ra bilai na sigasige tano haine.
Ikino sigasige i gamgamatien ma i murarang.”
(Ma a hapupuo ie ta ira takadoswana tintalen ta ira gamgamatien na matanabar tus tane God.)
Matiu 22:2-3Io, ma no angelo ga tange tagu be, “Nu pakat horek: ‘No haridan na kis ta di ing di pike di ura hinanawat tano nian na pokomau tano Not no Sipsip.’ ” Ma iga tange bileng be, “Karek a nianga tutuno tane God.”
10  Apostolo 10:25,26; Ninanaas 22:8-9Io, ma iou ga puko sur utusu ra parpares na kakine be ni lotu tupas ie. Iesene iga tange tagu, “Waak um u gil hobi! Der bakut mon airuo tultule tane God tikai ma ira hinsaam ing di la murmur no tutuno Jisas ga hapuasne ie. Hobi kaie, nu lotu tupas God! Kinong urah, no tutuno nong Jisas ga hapuasne ie i hadades ira tangetus ura nianga.”
Jisas ga tapukus ma iga paas hasur dong ing di ura hinarubu ma ie.
11  Ninanaas 1:5; 6:2; Sam 96:13; Ais 11:4Io, ma iou ga nes no mawe ga tapapos ter. Ma kaia tike ponponiana hos. Ma nong ga kisi ter ie di ga kilam ie be “Nong i Gil Haruatne no nuno Nianga,” ma “Nong i Tutuno.” Ing na harubu ma tikenong be na kure tikenong, pai nale gil ta sasana. No nuno hinarubu ma no nuno harkurai i takados. 12  Dan 10:6; Ninanaas 1:14; 2:17Ira iruo matana dur ga haruat ma ra kalamena eh. Ma a haleng na balaparik na lilie tano uluno. Ma tike hinsang di gate pakat ter tana. Ma pata tikenong ga nunure no hinsana. Aie sene iat mon. 13  Ais 63:1-3; Jon 1:1,14Iga sige ter tike sigasige i hung ma ra de. Ma no hinsana be, no Nianga tane God. 14 Ira umri metuma ra mawe di ga murmur ie ma di ga kisi ira ponponiana hos. Ma di ga sige ter ira bilai na sigasige. Ma ira nudi sigasige a ponponiana ma i gamgamatien. 15  Sam 2:9; Ninanaas 1:16; 14:20Ma tike ninian na sele ga hanasur tano hono. Ma ikin ra sele ura hagae ira huntunana bakut tano ula hanuo. Ma nong ga kisi ter no hos na balaure ma ina kure hadades di. Na papasuane di ma no but na ngalngaluan tane God, no Dadeswana, hoke tikenong na papasuane ira gerep ura gil wain. 16  Ninanaas 17:14Ma di gate pakat no hinsana tano nuno sigasige ma tano pawana. Ma i horek: “No Tamat na king ta ira king bakut ma no Tamat na Watong ta ira watong bakut.”
17  Ese 39:17-20Io, ma iou ga nes tike angelo ga tur ter tano matana kasasa. Ma iga kakongane nalu ter ta ira mon bakut ing di ga papar tuma ra mahuo. Ma iga tange horek: “Mu hilo! Mu na kis hulungan tano tamat na gil nian tane God. 18 Mu hilo waing mu nage en ira ureti di ira king ma ira but na umri ma ira ut na baso. Ma mu na en bileng ira hos ma dong ing di kisi ter di. Ma mu na en ira ureti di ira turadi bakut, di ira tultule ma di ing pa dile tultule bileng, ira watong ma ira maris.”
19 Io, ma iou ga nes no raaia ma ira king tano ula hanuo tikai ma ira nudi umri. Di gate hanawat hulungan ura tut na hinarubu ma nong ga kisi ter no hos tikai ma ira nuno umri. 20  Ninanaas 13:12-17; 20:10Ma nong ga kisi ter no hos ga palim kawase no raaia tikai ma no tangetus harabota nong git gilgil ira hakilang na kinarup utano raaia. No tangetus harabota git paapalim hobi kaie igit hakale ira matanabar ing di ga hatur kawase no hakilang tano raaia ma di ga lotu tupas no nuno palimpuo. Ma nong ga kisi ter no hos ga ise halilon hasur dur ter tano lulur na eh, a solam ma ra lulungo kanaia tana. 21 Ma nong ga kisi ter no hos ga ubu bing ira mes na turadi ma no nuno sele na hinarubu nong ga hanasur mekaia tano hono. Ma ira mon di ga ian hahos ta ira ureti di ira turadi.

19:1-2 Lo 32:43; Ninanaas 6:10

19:6 Ninanaas 14:2

19:7 Ais 61:10; Ninanaas 21:2

19:9 Matiu 22:2-3

19:10 Apostolo 10:25,26; Ninanaas 22:8-9

19:11 Ninanaas 1:5; 6:2; Sam 96:13; Ais 11:4

19:12 Dan 10:6; Ninanaas 1:14; 2:17

19:13 Ais 63:1-3; Jon 1:1,14

19:15 Sam 2:9; Ninanaas 1:16; 14:20

19:16 Ninanaas 17:14

19:17 Ese 39:17-20

19:20 Ninanaas 13:12-17; 20:10