13
Ira iruo raaia dur hanawat.
Ninanaas 12:3; 17:3,7-12Io, ma iou ga nes tike raaia ga hananawat merasi na tes. A sangahul na lakono ma a liman ma iruo na uluno. Ma a sangahul na balaparik na lilie ta ira lakono. Ma di ga pakat ra hinsang ura tangtange hagae God ta ira uluno. Dan 7:4-6Ma no raaia nong iou ga nes ie ga tatalen hoke tike toktok na mangana laion. Ma ira kakine hoke ra kaki na bear. Ma no hono hoke ra hono laion. Ma no tamat na si ga ter no nuno dades ma no nuno tamat na kinkinis na harkurai ta ikino raaia. Ninanaas 17:8Ma iou ga nes tikenong ta ira uluno ma iga nanaas be di gate kato ie ma igate mat. Iesene no unien nong tike uluno ga mat ma ie, igate moh. Io kaie, no kudulena hanuo ga karup mur no raaia. Ma di ga lotu tupas no tamat na si kinong igate ter ra kinkinis na harkurai ter tano raaia. Ma di ga lotu tupas bileng no raaia, di gom tange be, “Pata ta nong paile haruat ma no raaia! Ma paile tale ta nong be na harubu ma ie!”
Dan 7:8,25; 11:36; Ninanaas 11:2Io, God ga bala ter tano raaia be na ianga na sa butbut ma be na tange hagae ie. Ma iga bala ter bileng ie be na harkurai ra ihet na sangahul ma iruo na teka. Ma no raaia ga tur leh ura tangtange hagae God ma no hinsana bileng. Ma iga tange hagae bileng no katano God la kis ter kaia ma di bakut bileng ing di la kis ter tuma ra mawe. Ninanaas 11:7Ma ne God ga bala ter tana be na harubu ma ira gamgamatien na matanabar tus tane God ma be na bul hanapu di. Ma iga bala ter bileng ie be na harkurai ta ira huntunana ma ira katano bakut tano ula hanuo, ira humangana nianga, ma ira matahu mangana palatamainari. Sam 69:28; Ninanaas 17:8; 20:12,15; 21:27Ma hutate be ira matanabar bakut tano ula hanuo di na lotu tupas no raaia. Iesene dong ing di gate pakat ira hinsa di menalalie tano hakhakisi tano ula hanuo, pa di nale lotu tupas ie. Ma tano pakpakat na nilon tano Not no Sipsip nong di ga ubu bing ie, io, ta ikino pakpakat di ga pakat ira hinsa di kaia. Nesi tikenong i haruat ura hadade kilam ikin, na taram ie. 10  Jer 15:2; 43:11; Ninanaas 14:12Ma ing be God te tibe ter be da bul tikenong tano hala na harpadano, io, i tutuno sakit be na hana ukaia. Ma nesi tikenong ing God te haut be da kato bing ie, io, i tutuno sakit be da gil iat hobi. Io kaie, i palai be na tahut be ira gamgamatien na matanabar tus tane God di na tur dades ta ira hinaragawai ma di na nurnur.
11 Ma namur iou ga nes tike mes na raaia ga hananawat mekatika ra pu. Iga mon airuo lakono hoke ra not no sipsip ma sene be iga iangianga hoke tike si. 12 Ma iga papalim ma no tamat na dades tano luaina raaia, kaia ra matmataan tana. Ma iga hapar ira matanabar tano ula hanuo be di na lotu tupas no luaina raaia nong ga langalanga sukun no unien iga mat ma ie. 13  Matiu 24:24; 1Kng 18:24-39; Ninanaas 19:20Ma igit gilgil ira tamat na hakilang na kinarup. Ma tike hakilang ga gil, be a eh na hanasur metuma ra mawe ukira na pu ra matmataan na haruat. 14 Ma ne God ga bala ter tana be na gilgil kike ra hakilang na kinarup kaia ra matmataan tano luaina raaia. Io kaie, no airuo na raaia ga petlaar ura haabota lamus ira matanabar tano ula hanuo. Io, iga lamus hakale di hokarek: iga tange be di na gil tike palimpuo tano raaia nong di ga kato bing ie ma igom lon baling. 15 Ma ne God ga bala ter bileng no airuo na raaia be na ter ra dadaip na nilon tano palimpuo tano luaina raaia waing no palimpuo nage ianga ma inage hartule be da ubu bing di bakut ing pa dile lotu tupas ie. 16  Ninanaas 14:9-11; 16:2; 20:4Ma iga hartule bileng be da bul tike hakilang ta ira kata na luma di be ira punare di ira matanabar bakut. Ma di ga gil hobi ta ira tamat ma ira turadi bia, ira watong ma ira maris, ira tultule ma di ing pa dile tultule. 17 Ma iga kure be tikenong pai nale petlaar ura kunkulaan ma ura susuhur ing be pata ta hakilang tana. Ma a mangana hakilang horek, be da bul no hinsana be no winawas utano hinsana. 18 Io kaie, i tahut be dait na lilik timaan uta ikin. Nesi tikenong a ut na minanes ie, na tale be na silihe tupas no pipilaina tano winawas tano raaia, kinong no winawas i haruat ma no winawas gar na turadi. Ma no nuno winawas aie horek: 666.

13:1 Ninanaas 12:3; 17:3,7-12

13:2 Dan 7:4-6

13:3 Ninanaas 17:8

13:5 Dan 7:8,25; 11:36; Ninanaas 11:2

13:7 Ninanaas 11:7

13:8 Sam 69:28; Ninanaas 17:8; 20:12,15; 21:27

13:10 Jer 15:2; 43:11; Ninanaas 14:12

13:13 Matiu 24:24; 1Kng 18:24-39; Ninanaas 19:20

13:16 Ninanaas 14:9-11; 16:2; 20:4