12
No tamat na si i ura hinaragawai tano haine ma no nuno not no bulu.
Io, ma tike tamat na hakilang ga harapuasa tuma ra mawe, ma i horek: tike haine ga sige ter no kasasa, ma no teka ga kis ter menapu ta ira iruo kakine. Ma tike balaparik na lilie, a sangahul ma iruo na tiding tana, ga kis ter tano uluno. Mai 4:10Iga tienen ter ma iga hutate be na kakaho. Ma a bulu ga papaas ie kaie igom manga kup ma ra ngunungut.
Dan 7:7Io, tike mes na hakilang ga harapuasa tuma ra mawe, ma i horek: kaia tike tamat na dardarana si. Ma a liman ma iruo na uluno ma a sangahul na lakono. Ma a liman ma iruo na balaparik na lilie ta ira uluno. Dan 8:10No kuruno ga kurahe hasur tikenong ta ira itul a palpal ta ira tiding metuma ra mawe ukira napu tano ula hanuo. Ma no tamat na si ga noh ter menalalie tano haine i ura kinakaho be na en no natine ing iat mon be na kaho ise ie. Ais 7:14; 66:7; Sam 2:9; Ninanaas 19:15Io, no haine ga kaho tike bulu na tunana nong na balaure ma ina kure hadades ira huntunana tano ula hanuo bakut. Ma di ga saret leh no not no bulu utuma hone God tano nuno tamat na kinkinis na harkurai. Ma no haine ga hilo ukaia tano katano bia, tano katano God gate tagure ie utana. Ma iga hana ukaia waing God na balaure ie ra 1,260 na bung.
Jut 9Ma tike romo ga hanawat tuma ra mawe. Maikel ma ira nuno angelo di ga harubu ma no tamat na si ma ira nuno angelo. Ma sene no tamat na si pai gale dades haruat, kaie pata ta mahuo utana ma ira nuno angelo tuma ra mawe. Stt 3:1,14; Luk 10:18; 22:31; Ninanaas 20:2Ma di ga ise hasur no tamat na si. Ma aie iat mon ikino si menalalie sakit. Di kilam ie be no Ut na Hartutung, be Satan, nong ila lamlamus harara no ula hanuo bakut. Io, di ga ise hasur ie ukira tano ula hanuo, tikai ma ira nuno angelo.
10  Jop 1:11; Sek 3:1Ma iou ga hadade ra tamat na ingana tikenong tuma ra mawe i tange be,
“No ut na hartutung nong ila tungtung ira hinsaa dait tane Krais ra matmataan tane God ta ira pana bung bakut,
di te ise hasur um ie metuma ra mawe.
Io kaie, kakarek um i palai be no haralon tane God te hanawat.
Karek um ite hamanis no nuno dades be a Tamat na Lilie ie.
Karek um no nuno Mesaia te hamanis no nuno kingdom.
11 Ira hinsaa dait di ga bul hanapu no dades tano ut na hartutung ma ra dena no Not no Sipsip ma ta ira tutuno di ga hininaawas ine.
Pa di gale manga lilik uta ira nudi nilon. Pata. Di ga sip be di na mat.
12  Ais 44:23; 49:13Io kaie, i tahut be mu bakut ing mu kis tuma ra mawe, mu na laro!
Iesene be na sana ta di tano ula hanuo ma no tes, kinong no ut na hartutung te hanasur tupas mu!
I manga ngalngaluan ter kinong i nunure be ira nuno pana bung i kumkum.”
13 Io, ma ing be no tamat na si ga nes be di gate ise hasur ie ukira napu tano ula hanuo, iga tur leh ura paspasak no haine nong gate kaho ter no bulu. 14  Dan 7:25; 12:7Ma di ga ter ra iruo babana maalaba tano haine waing na papar ma dur ukaia tano katano bia, ta ikino katano God gate tagure ie utana. Ma iga nanaas be God na balaure bat ie ta ira itul ma subana tinohon. Ma no tamat na si pai nale tale be na hagae ie kaia. 15 Io, no tamat na si ga mariane ra tamat na taho be na saliarane leise no haine. 16 Iesene no pu ga harahut no haine. Iga tamapapos ura kankanam no tamat na taho mekaia tano hono no tamat na si. 17  Ninanaas 11:7Io, no tamat na si ga manga ngalngaluan ter tano haine ma iga hanaleh ura hinarubu ma ira nuno mes na natine. Dong ing di la tartaram ira harkurai tane God. Ma di la murmur no tutuno Jisas ga hapuasne. 18 Ma no tamat na si um i kanaia na waseser.

12:2 Mai 4:10

12:3 Dan 7:7

12:4 Dan 8:10

12:5 Ais 7:14; 66:7; Sam 2:9; Ninanaas 19:15

12:7 Jut 9

12:9 Stt 3:1,14; Luk 10:18; 22:31; Ninanaas 20:2

12:10 Jop 1:11; Sek 3:1

12:12 Ais 44:23; 49:13

12:14 Dan 7:25; 12:7

12:17 Ninanaas 11:7