22
No nianga harharuat utano nian na pokomau.
(Luk 14:15-24)
Io, ne Jisas ga haianga di ma ira nianga harharuat baling, igom tange horek. “No kingdom tane God i hokarek. Tike king ga tagure tike nian na pokomau tano natine tunana. Iga tule ira nuno tultule ura lamlamus dong ing igate ter sibik na lamas ter ta di ukaia tano nian. Iesene di ga malok ura hinanawat.
“Io, iga tule habaling ari mes na tultule, ma igom tange ta di, ‘Mu na hinawase di ing iou gate ter sibik na lamas ter ta di horek: “Aiou gate tagure no nian. Iou te sapek ter ira nugu haleng na bulumakau ing iou ga tamtabar hatamat di. Mu hana um ukira tano nian. Ira linge bakut te taguro.” ’
“Iesene pa di gale hanuang leh ira tultule, di gom hana harbasie. Tikenong ga hana utuma ra nuno lalong, ma tikenong ukaia tano nuno pinapalim. Matiu 21:35Ma ira mes ta di ing di ga kap ra sibik na lamas, di ga palim kawase ira nuno tultule, di gom gil hagae di, ma di gom ubu bing di. No king ga manga ngalngaluan, igom tule ira nuno umri ma di ga ubu bing hagae kike ra ut na harubu bingibing, ma di ga hakaret no nudi taman.
“Io, iga tange ta ira nuno tultule horek, ‘No nian na pokomau te taguro. Iesene ing iou ga ter sibik na lamas ta di, iou nes be ira nudi tintalen paile haruat ma no nugu sinisip. Kaie, mu na hana ter ta ira katano di la hananawat hulungan kaia. Ma mu na ter sibik na lamas ta nesi iat mon ing mu na nes.’ 10 Io, ira tultule di ga hana harbasie ta ira katano, di gom lamus hulungan ira matanabar bakut ing di ga nes leh. Ari bilai ma ari sana turadi nalamin ta di. Ma no hala na lukaro ga bukas ma ira wasire.
11 “Io, no king ga hana lala ukaia naramon tano nian ura nesnes ira wasire. Ma iga nes tupas leh tike turadi pai gale sige ter ta bilai na kinasine ura hinana tano pokomau. 12 Ma no king ga tange tana be, ‘Tasigu, u lala hobibiha ukira? Paule sige ter ta bilai na kinasim. U te gil ra sasana.’ Iesene no turadi pai gale tale ura balbalu ie.
13  Matiu 8:12; 25:30; Luk 13:28“Io, no king ga tange ta dong ing di ga nes mur ter no gil nian be, ‘Mu na hiis pakur ira iruo lumana ma ira iruo kakine, ma mu na ise hasur ie utusu nataman ra kadado, nage susuah ma ina hatagiris na ngise kaia.’ ”
14 Io, Jisas ga hapatam no nuno nianga, igom tange be, “God i tato ira haleng, ma sene i gilamis leh a bar nong mon.”
Di ga tiri Jisas be i takados be di na kul takis be pata.
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)
15  Mak 3:6Io, ira Parisi di ga hana leh, di gom wor tikai be di na hakuni Jisas ta ira nuno nianga. 16 Ma di ga tule ira nudi bulu na harausur tikai ma dong ing di la murmur Herot, no king, ukaia hone Jisas. Ma di ga tange tana be, “Tena harausur, mem nunure be a tutuno na turadi ugo. Ma u la hausur tutuno iat tano sinisip tane God. Pau lale tutur sene ma tikenong kinong pau lale hanuang leh be a mangana turadi so tikenong. 17 Io, nu hinawase mem tano num lilik. I takados be dait na kul ter no takis ta dong ing di kure dait be pata?”
18 Iesene Jisas ga palai ta ira nudi sana lilik, igom tange ta di be, “Mu ira ut na harababo! Mu sip be mu na hakuni iou urah? 19 Mu hamanis tike barbarat tagu nong di la kulkul takis ma ie.” Di ga kap hawat tike siliwa ukaia ho ie. 20 Io, iga tiri di, “A hapupuo ta nesi ikin ma a hinsa nesi ikin?”
21  Rom 13:7“Tano king,” di ga balu ie. Io, iga tange ta di, “Maso. Mu na ter tano king ira linge iat tano king, ma mu na ter tane God ira linge iat tane God.”
22 Ma be di ga hadade hobi, di ga karup ta ira nianga iga tange. Di ga hana sukun ie, ma di gom hana leh um.
Di ga tiri Jisas uta dong ing di gate mat, be di na lon baling be pata.
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)
23-24  Apostolo 23:8 Lo 25:5Ma ta ikinong iat mon ra bung ari Sadiusi ing di la liklik be nong i mat pai nale tut hut baling, di ga hanawat ter tane Jisas, di gom tiri ie be, “Tena harausur, Moses ga tange horek. Be tike tunana i mat ma pata ta natine, io, no tesne balik na tole no nuno makoso. Ma dur na hatawat ta nati dur ma dur na pas ter ta di no hinsana no tesne nong gate mat. 25 Io, a liman ma iruo na hatatesne rek ho mem. No luaina ga tola, igom mat talur no nuno haine, ma pai gale mon nati dur baak. Io, no makoso ga hana ter tano tesne. 26 Iga ngan bileng hobi tano airuo, ma no aitul, igom tuk ter ta nong ga liman ma iruo ma ie ta ira tesne. 27 Ma be di bakut di gate mat, no haine bileng um ga mat. 28 Io, be ira minat di na lon huat baling tano bung na tuntunut hut, ta nesi tutuno iat um no haine ta ira liman ma iruo? Kinong di bakut, di gate tole ter ie.”
29 Io, Jisas ga balu di hokarek: “Mu rara ter kinong pa mu le palai ta ira nianga tane God ing di ga pakat, ma pa mu le nunure bileng no dades tane God. 30 Tano pana bung na tuntunut hut baling ta ira minat, pa di nale hartola. Di na haruat ma ira angelo tuma ra ula mawe. 31 Iesene, kakarek ni hinawase mu be dong di gate mat, di na tut hut baling be pata. I tahut be mu na lik leh ira nianga tane God ing di ga pakat ter ta mu uta ira hintubu dait. 32  KBk 3:6; Matiu 8:11A tutuno be di gate mat, iesene God ga tange be, ‘Aiou no God tane Abraham, no God tane Aisak, ma no God tane Iakop.’ Pata be God ta dong ra minat, sene be a God ta di ra lilona.”
33 Ma be ira haleng matanabar di ga hadade hokike, di ga karup ta ira nuno harausur.
No harkurai i lie ta ira harkurai bakut.
(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)
34 Ma be dong ra Parisi di ga hadade be Jisas gate balu timaan ira Sadiusi di gom tur kunkun, io, ira Parisi di ga hanawat hulungan. 35 Ma tikenong nalamin ta di, a keskes ie ta ira harkurai tane Moses, ga walar Jisas, igom tiri horek: 36 “Tena harausur, garum no harkurai ta ira harkurai bakut tane God ing i manga tamat?”
37  Lo 6:5Jisas ga balu ie, igom tange be, “ ‘Nu sip no Watong no num God ma no katim bakut, no num nilon bakut, ma no num lilik bakut.’ 38 Ikin ra harkurai i tamat sakit ma i lie ta ira mes. 39  WkP 19:18; Matiu 7:12Ma nong i iruo ma ie, aie bileng hobi. I tange horek: ‘Nu marse tikenong hoke u marse habaling iat ugo’ 40  Rom 13:10; Galesia 5:14Ira harkurai bakut ma ira harausur ta dong ra tangetus, di burwana leh ta karek ra iruo hartule.”
I ngan tutuno iat hohaam be no Mesaia na bulu huat tane Dawit?
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)
41 Ing be ira Parisi di ga kis hulungan ter, Jisas ga tiri di horek: 42  Jon 7:42“Mu lik hohaam uta nong di kilam ie be no Mesaia? Na bulu huat ta nesi?”
Di ga balu ie be, “Na bulu huat tane Dawit.”
43 Iga tange ta di horek, “Iesene, mu nes baak! No Halhaaliena Tanuo ga ter ira lilik tane Dawit kaie Dawit iat gom tange horek,
44  Sam 110:1; Matiu 26:64‘No Watong ga tange tano nugu Watong:
“Nu kap no tamat na kinkinis kira tano kata na lumagu,
tuk iou ni bul hanapu ira num hiruo menapu ta ira lapara kakim!’ ”
45 Io, i nanaas be menalalie sakit Dawit iat ga kilam no Mesaia be, ‘No nugu Watong.’ Kaie, i palai be ikino Mesaia a bulumenamur ie tane Dawit ma aie no Watong bileng.” 46 Io, tur leh um ta ikino bung, di bakut di ga barbarahon be di na tiri ura tike linge.

22:6 Matiu 21:35

22:13 Matiu 8:12; 25:30; Luk 13:28

22:15 Mak 3:6

22:21 Rom 13:7

22:23-24 Apostolo 23:8

22:23-24 Lo 25:5

22:32 KBk 3:6; Matiu 8:11

22:37 Lo 6:5

22:39 WkP 19:18; Matiu 7:12

22:40 Rom 13:10; Galesia 5:14

22:42 Jon 7:42

22:44 Sam 110:1; Matiu 26:64