7
Jisas ga hanahut utuma tano Lukaro na Palpalih.
Jon 5:18Io menamur ta kakarek, Jisas ga hanana hurbit tano katano Galili. Pai gale sip be na hanana hurbit naramon tano katano Iudeia kinong ira Iudeia kaia di ga silsilihe ie ura ububu bing ie. 2-3  WkP 23:34Ma be no Lukaro na Palpalih gar ta ira Iudeia gate hutate, io kaie, ira tasine Jisas di gom tange tana, “I tahut be nu hana leh mekira ma nu hana utua Iudeia waing ira num bulu na harausur di nage nes ira num pinapalim. Pata tikenong pai nale sie ing i gilgil be ing i sip be da nunure ie. Pata. Be u la gilgil kike ra linge, i tahut be nu hamanis ugo ta ira turadi bakut.” Apostolo 1:14Ira tesne di ga tange hokakarek kinong di bileng, pa di gale nurnur tana.
Ma be Jisas ga hadade hobi, iga tange ta di, “No nugu pana bung paile hanawat baak. Ma ira pana bung bakut ila haruat ter ta mu. Pata ta burwana be ira turadi ta ikin ra ula hanuo di na malentakuane mu. Iesene di malentakuane iou kinong iou hinawas utano tutuno ta di be ira nudi tintalen i sana. Kaie. Mu na hanahut utuma tano Lukaro. Aiou pa nile hanahut kinong no nugu pana bung paile hanawat at baak.” Ma be igate tange hobi ter ta di, iga kiskis um kaia Galili.
10 Ma be ira tesne di gate hanahut utuma tano Lukaro, Jisas bileng um ga mur hut. Ma pai gale hanawat palai kaia, iga munmun hanana at mon. 11 Io, kaia tano Lukaro, ira Iudeia di ga naanaas hanana tana, di gom tirtiri be, “I ham um ikino turadi?”
12 Ma a tamat na matanabar kaia, di ga haramurungo utana. Ari di ga tangtange be, “A tahut na turadi ie.” Ma ari mes di ga tangtange, “Pata. Aie tikenong ing i lamlamus harara ira turadi.” 13 Iesene pata tikenong pai gale iangianga palai utana kinong di ga burut harbasie ta di.
Di ga tur harpaleng be Jisas aie no Mesaia be pata.
14 Ma be no Lukaro gate hana nalamin, Jisas ga hana lala utuma tano tamat na hala na lotu, ma iga haburuana ura harausur. 15  Matiu 13:54; Luk 2:47Ma ira Iudeia di ga karup, di gom tiri be, “Hohaam tutuno be ikin ra turadi i manga nunure ra haleng ma pai gale harausur?”
16  Jon 12:49; 14:10Ma be iga hadade hobi, Jisas ga tange horek: “Ira harausur iou hausur me, paile nugu iat. Iesene a nuno nong ga tule iou ukira. 17 Be nesi nong i sip be na mur ira sinisip tane God, aie iat na nunure leh ira nugu harausur be mekatika hone God be iou iangianga bia mon tano nugu lilik. 18  Jon 8:50Nesi nong ila iangianga iat ma no nuno dades, ila hatatik habaling iat ie. Ma nesi nong ila sip be na hatatik nong ga tule ie, a tutuno na turadi ie, ma pata ta harakale tano nuno nilon. 19  Apostolo 7:53; Rom 2:21-24Mu nunure ter iat mon be Moses te ter ira harkurai tane God ta mu. Sene be pata tikenong ta mu pai lale murmur kike ra harkurai. Ura biha tuno iat kaie mu ge sisilih be mu na ubu bing iou?”
20  Jon 8:48; 10:20Io, no tamat na matanabar di ga tange tana, “Ah, a sana tanuo te sasoh tam! Nesi i ura ububu bing ugo?”
21 Jisas ga tange ta di, “Iou ga gil tike linge mon ma mu te karup tana. 22  WkP 12:3; Stt 17:9-13Iesene mu la kutkut ira not no bulu ra Bung na Sinangeh kinong Moses ga ter ikino harkurai ta mu (sene be paile Moses tutuno ga hatahun ie, ira hintubu mu iat menalalie tana.) 23  Jon 5:8-10,16Ing be i tale be mu na kut tike not no bulu tano Bung na Sinangeh waing pa mu nale lake no harkurai tane Moses, io, ura biha kaie mu ge ngalngaluan ter tagu kinong iou ga halangalanga tikenong ta ira nuno minaset bakut tano Bung na Sinangeh? 24 Waak mu nes pukusane ira linge hoke ira numu ninanaas mon. Pata. Mu na nes kilam tike linge hoke aie tutuno iat hobi.”
25 Io, ari matanabar metuma Ierusalem di ga tangtange be, “Ikin iat mon ra tunana nong di ura ububu bing ie. Naka? 26 Iesene, nes baak! Kanaia mon i iangianga ra haruat. Ma pa dile tangtange tike linge utana. Ma ira lilie dak di nunure be a tutuno be aie no Mesaia? 27  Jon 7:41; 9:29Iesene be, dait nunure te mon ing ikin ra turadi aie mekaia. Ma be no Mesaia na hanawat, pata tikenong pai nale nunure be i hanawat meha.”
28  Matiu 11:27; Jon 8:55Ma be Jisas ga hausur tuma tano katano tano tamat na hala na lotu gar ta ira Iudeia, iga kakongane be, “Mu lik mon be mu nunure ter iou, ma be iou meha. Pa e gale lik leh at iou be ni hanawat ukira. Ma nong ga tule iou ukira iga gil ra tutuno. Pa mu le nunure ie. 29 Iesene iou nunure ter ie kinong iou mekaia ho ie ma iga tule iou ukira.”
30  Jon 7:44Ma be iga tange hobi di ga walar be di na palim kawase ie, iesene pata tikenong pai gale sigire ie kinong no nuno pana bung pai gale hanawat baak. 31 Ma a haleng ta di ta ikino tamat na matanabar, di ga nurnur tana. Ma di ga tange, “Be no Mesaia na hanawat, i tutuno be pai nale gil tari dades na hakilang be na haleng ta ikinin ra turadi. Naka?”
32 Ma ira Parisi di ga hadade ira matanabar di ga haramurungo hokarek utana. Io, di ma ira tamat na pris, di ga tule ise ari umri ing di la harbalaurai tano tamat na hala na lotu be di na palim kawase Jisas.
33 Jisas ga tange, “Iou pa nile kis lawas tikai ma mu. Pata. Namur dahine iou ni hana utuma ho nong ga tule iou ukira. 34  Jon 8:21; 13:36Mu na sisilih tagu iesene pa mu nale nes leh iou. Ma ing iou ni kis kaia, pa mu le tale be mu na hana ukaia.”
35 Ma ira Iudeia di ga tange harbasiane ta di horek: “Ikin ra turadi i ura hinana uha kaie dait pai nagele nes leh ie? Hohaam, na hana talur dak ikin ra nudait katano, inage kis tikai ma dong ing pa dile Iudeia ma inage hausur di? 36 Iga tange be dait na sisilih tana iesene pa dait nale nes leh ie, ma be ing na kis kaia, dait bileng, dait paile tale be dait na hana ukaia. I pipilaina tutuno hohaam kaie igom tange hobi?”
37  WkP 23:36; Ais 55:1; Jon 4:14Io, no bung na hapatam no lukaro aie no tamat na bung sakit. Ma ta ikino bung, Jisas ga taman tut, igom kakongane be, “Nesi tikenong i sip maru, i tahut be na hana tupas iou ma ina mamo. 38  Ais 58:11Nesi nong i nurnur tagu, ira taho na nilon na sel leh metuma naramon tana hoke ira nianga tane God di ga pakat i tange hobi.” 39  Jon 16:7; 20:22; Apostolo 2:4Be Jisas ga ianga hobi, iga tange nuruan no Halhaaliena Tanuo be dong ing di ga nurnur tane Jisas di na hatur kawase ie. Taitus ikino pana bung God pai gale ter baak no Tanuo kinong no minamar tane Jisas pai gale hanawat puasa baak.
40  Jon 6:14Ma be ari ta ira matanabar di ga hadade ing iga tange hobi, io, di ga tange be, “A tutuno, ikin ra turadi, aie iat mon no tangetus nong di ga kukubus ter utana.”
41  Jon 1:46Ari mes di ga tange, “Aie no Mesaia.”
Ma ari iat baak di ga tiri be, “No Mesaia na hanawat hohaam me Galili? 42  Sam 89:3-4; Mai 5:2Paile tale hobi kinong ira pakpakat tane God i tange be no Mesaia na hanawat tano huntunana tane Dawit. Ma ina hanawat metuma Betlehem, no taman tane Dawit.” 43 Io kaie, ira matanabar di gom tur harpaleng ura utane Jisas. 44 Ari ta di ga ura palpalim kawase ie, iesene pata tikenong pai gale sigire ie.
Ira lilie gar na Iudeia pa di gale nurnur be Jisas no Mesaia.
45 Io, ira umri ing di la harbalaurai tano tamat na hala na lotu di ga tapukus baling ter ta ira tamat na pris ma ira Parisi. Ma ira lilie di ga tange ta di, “Urah pa mu le lamus ie?”
46  Mak 1:22Ma ira umri di ga balu di be, “Pata tutuno iat be tikenong ila iangianga ho ikin ra turadi.”
47 Ma ira Parisi di ga tange balik ta di, “Paile lamus habota bileng mu, naka? 48  Jon 12:42Pa mu le lik bileng be tari lilie ma be tari Parisi di nurnur tana, naka? 49 Pata! Sene be ikin ra tamat na matanabar mon di te gil hobi. Iesene pa dile nunure ira harkurai tane God. Kaie God te tule bingbing di.”
50-51  Jon 3:1-2Io, Nikodimas tikenong ta di ira Parisi bileng. Aie mon nong ga hana tupas baak Jisas nalalie. Ma iga tange ta di, “Ma ira nudait kaba harkurai, dait pai lale kurkure tikenong menalalie be dait paile hadade baak ie ura palpalai ta ing ite gil.”
52  Jon 7:41-42Io, di ga balu ie, “Augo bileng pata be metuma Galili, nah? Ma nu was timaan baak ira nianga tane God, nuge nes tupas be tike tangetus pai nale hanawat metuma Galili.”
53 [Io, di ga hana ter ta ira nudi hala tiketike.

7:1 Jon 5:18

7:2-3 WkP 23:34

7:5 Apostolo 1:14

7:15 Matiu 13:54; Luk 2:47

7:16 Jon 12:49; 14:10

7:18 Jon 8:50

7:19 Apostolo 7:53; Rom 2:21-24

7:20 Jon 8:48; 10:20

7:22 WkP 12:3; Stt 17:9-13

7:23 Jon 5:8-10,16

7:27 Jon 7:41; 9:29

7:28 Matiu 11:27; Jon 8:55

7:30 Jon 7:44

7:34 Jon 8:21; 13:36

7:37 WkP 23:36; Ais 55:1; Jon 4:14

7:38 Ais 58:11

7:39 Jon 16:7; 20:22; Apostolo 2:4

7:40 Jon 6:14

7:41 Jon 1:46

7:42 Sam 89:3-4; Mai 5:2

7:46 Mak 1:22

7:48 Jon 12:42

7:50-51 Jon 3:1-2

7:52 Jon 7:41-42