21
Jisas ga hana lala Ierusalem hoke no king nong Israel ga kiskis kawase ie.
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
1-2 Io, ma di ga hanawat ter Betpasi kaia hutate Ierusalem tano uladih Olip. Io, Jisas ga tule airuo ta ira nuno bulu na harausur ma iga tange ta dur, “Mur na hana ter tano taman menalalie ta mur. Io, kaie iat mon mur na nes leh tike donki di te kubus kawase ter ie. Ma tike not no donki bileng kanaia tikai ma ie. Mur na lapus dur, io, mur nage sel hawat dur ukira ho iou. Ma be nesi tikenong na tange ta linge ta mur, mur na tange, ‘No Watong i sip ter dur,’ ma kakarek baling iat mon na bala leise ter dur.”
Ikin ga ngan hobi ura hatutuno no nianga tano tangetus iga tange horek:
Sek 9:9“Tange ta di tuma Ierusalem tano uladih Saion horek:
‘Nes baak! No numu king ike i hananawat ukatika ho mu.
A matmatien wana ie, ma i kiskisi hanane tike not no donki.’ ”
Ma ira iruo bulu na harausur dur ga hana leh, dur gom gil hoke Jisas ga tange ter ta dur. Dur ga sel hawat no donki ma no natine, dur gom pulus ira tihi dur ira iruo donki ma ari ta ira nudur mol. Io, Jisas ga kawas hut, igom kis nalu ine. Ma a haleng tano tamat na matanabar di ga kap leise ari ta ira sigasige ta di, di gom palase mur no ngas me. Ari di ga palase ira singara dahe ing di gate kato. Sam 118:25-26Ma ira tamat na matanabar ing di ga lilie hanana ma dong ing di ga murmur hanana, di bakut, di ga kakongane hanane be,
“Da pirlet no Tubu ne Dawit!
No haridan na kis tano nong i hanawat ura gilgil haruatne ira sinisip tano Watong!
Pirlet God nong i kis tuma nalu sakit!”
10 Ma be Jisas ga hana lala tuma Ierusalem, io, a tamat na haraba ga hanawat ma dong ra matanabar bakut kaia, di ga karup, ma di gom ngangao. Di gom tiri be, “Nesi ikin?”
11 Ma ira matanabar di ga balu di be, “Ne Jisas ikin, no tangetus metuma Nasaret ruma Galili.”
Jisas ga hapalaine no pipilaina tutuno tano hala na lotu tane God.
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
12 Ma be Jisas ga hana lala tano tamat na hala na lotu, iga bat hasur dong ing di ga suusuhur ma dong ing di ga kuukul kaia. Iga pulukane ira hator ta dong ra turadi ing di ga kikios ira barbarat, ma iga pulukane bileng ira kinkinis ta dong ra turadi ing di ga suhsuhurana mon. 13  Ais 56:7; Jer 7:11Ma iga tange ta di be, “No nianga tane God di ga pakat ie i tange horek: ‘No nugu hala na lotu, da kilam ie be a hala na sinsaring.’ Sene be mu gilgil balik ie hoke tike munmun ta di ra holmatau.”
14 Ma ira pulo ma ira pengpeng di ga hanawat ter tana naramon tano tamat na hala na lotu. Ma iga halangalanga di kaia. 15 Ma dong ra tamat na pris ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga nes ira bilai na linge ing iga gil. Ma di ga hadade bileng ira not no bulu naramon tano tamat na hala na lotu di ga kakongane hanane be, “Pirlet no Hintubu ne Dawit!” Io kaie, dong ra tamat tano lotu di ga ngalngaluan ter tana. 16  Sam 8:2Di gom tange tana, “U hadade ter at mon kike ra not no bulu di tangtange! Hohaam be paule tigel di?”
Ma ne Jisas ga tange ta di, “Maso! Aiou hadade di. Hoke mon mu gate was ter tano nianga tane God, ing i tange horek: ‘U gate tagure ira not no bulu ma di bileng ing di susus baak, be di na pirlet ugo.’ ”
17 Ma ne Jisas ga hana talur di mekaia ra taman utuso Betani, igom noh bung leh kaia.
No tintalen na nurnur nong i hana tikai ma ra sinsaring.
(Mak 11:12-14,20-24)
18 Be Jisas ga taptapukus ra malane utuma tano taman, iga taburungan. 19 Ma be iga nes tike ina papus tano gagena ngas, iga hana ter tana. Iesene iga nes ie be a papana sene. Io, iga tange tana be, “No num hunuei ite pataam katiak! Pa nule huei baling!” Ma kaie at muk no dahe ga maranga.
20 Ma be dong ra bulu na harausur di ga nes hobi, di ga karup. Ma di ga tiri be, “I ngan tutuno iat hohaam be ikin ra ina papus i maranga haiah?”
21  Matiu 17:20; Luk 17:6; 1 Korin 13:2; Jon 14:12Ma ne Jisas ga balu di horek: “Mu hadado baak! Be mu nurnur ma paile iruo ira numu lilik, io, i tale mu be mu na gil hokakarek iou te gil tano ina papus. Ma i tale bileng mu ta ira dades na linge sakit. Hokike i tale mu be mu na tange ta ikino uladih horek, ‘Taman tut, ma nu tamaragat sur utuma ra tingan tes.’ Ma ina ngan hobi. 22  Matiu 7:7-11; 18:19Be mu nurnur, io, mu na hatur kawase aso ira linge ing mu sasaring urie.”
Jisas pai gale hapalaine dong ra tamat tano lotu be ite kap no nuno dades meha.
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Jisas ga lala tano tamat na hala na lotu. Ma be iga harausur kaia, ari ta dong ira tamat na pris ma ari ta ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga hanawat ter tana. Ma di gom tiri ie horek, “U te kap ra tamat na dades na harkurai meha kaie uge gil kike ra linge, ma nesi i bul hatamat ugo?”
24 Ma ne Jisas ga balu di, igom tange horek: “Aiou bileng, iou ni tiri mu tike tiniri ma be mu na balu iou, io, aiou ni hinawase mu be nesi i ter ra dades tagu karek iou ge ngan horek. 25 Mu lik be Jon ga kap no nuno pinapalim na baptais metuma ra mawe be mekaia ta dong ra turadi mon?”
Di ga wowor nalamin ta di iat horek: “Be dait na tange be Jon ga kap no nuno pinapalim metuma ra mawe, Jisas na tange ta dait be, ‘Mu gorte nurnur mon ta ira nianga tane Jon.’ 26  Matiu 14:5Ma pa dait nale tange bileng be Jon ga kap no nuno dades mekaia ra turadi mon kinong dait burte ira matanabar, urah di bakut di nurnur be Jon aie tike tangetus.”
27 Io, di ga balu Jisas horek, “Mem paile nunure.”
Io, Jisas ga tange ta di, “Aiou bileng, iou pa nile hinawase mu be iou kap no nugu tamat na dades na harkurai meha, kaie iou ge gil hobi.”
Nesi tutuno iat i taram God.
28 Ma ne Jisas ga tange horek, “Mu lik hohaam? Tike tunana airuo natine. Iga hana tupas no luaina ma iga tange tana be, ‘Natigu, nu hana bas. Nu papalim tuma ra lalong katiak.’
29 “Iga balu ie, igom tange horek, ‘Pata. Aiou malok.’ Iesene namur iga pukusane no nuno lilik, igom hana balik ura pinapalim.
30 “Namur, no tama dur ga hana tupas no mes na natine, igom tange bileng hobi tana. Iga balu ie, igom tange be, ‘Pata ta linge. Aiou ni hana, mama.’ Iesene pai gale hana balik um.”
31 Ma ne Jisas ga tiri dong ra tamat tano lotu be, “Nesi ta dur ga gil ing no nudur mama ga sip?”
Di ga balu ie, “No luaina.”
Io, Jisas ga tange ta di horek, “Mu hadado baak! Dong ra isomo ma ira ut na hilawa di na lala tano kingdom tane God menalalie ta mu. 32  Luk 3:12; 7:29-30Io, Jon no ut na baptais ga hanawat ura hamanis mu tano takadoswana ngas. Ma pa mu gale nurnur tana. Iesene dong ra isomo ma ira ut na hilawa di balik, di ga nurnur tana. Ma a tutuno be mu ga nes bileng kakarek, iesene pa mu gale lilik pukus be mu nage nurnur tana.”
No nianga harharuat uta ira ut na balaura lalong.
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33  Ais 5:1-2Ma ne Jisas ga tange ta di horek: “Mu hadade tike mes na nianga harharuat bileng. Tike tunana a nuno tike katano pu. Iga so tike lalong na huna wain. Igom tumat luhutane ie ma ra busahaat, ma iga kil tike mata ing i tale ura papaas gisiane no puspusna wain. Iga tumat bileng tike hunghung na hot utuma nalu ura nesnes mur no lalong na huna wain. Be iga gil ter kike iga waak ter no lalong ta dong ing di ga kukule ie be di na balaure ie, ma igom hana leh baak tano nuno hinana. 34 Be iga mader ira puspusna wain, iga tule ira nuno tultule utusu ho di ira ut na balaura lalong be di na kap leh a nuno tari ta ira puspusno.
35 “Ira ut na balaura lalong di ga palim kawase ira nuno tultule. Di ga hadakdak tikenong, di gom ubu bing tike mes, ma di gom gulum bing tikenong bileng ma ra hot. 36 Namur iga tule habaling ari tultule, di ga haleng ta dong ing di ga lie. Ma di ga gil bileng hobi ta di. 37 Ma menamur ta di bakut, iga tule no natine ukaia ho di kinong iga tange be, ‘Di na ru no natigu.’
38  Matiu 27:18“Iesene be ira ut na balaura lalong di ga nes no natine, di ga tange harbasiane ta di, ‘Ikino turadi te hanawat nong na rumahal. Kaia, dait ge ubu bing ie waing dait nage tinane ikin ra lalong.’ 39  Hibru 13:12Io, di ga palim kawase ie, di gom ise hasur ie metuma naramon tano lalong na huna wain, ma di gom ubu bing ie.”
40 Ma ne Jisas ga tiri di horek, “Io kaie, be no tunana a nuno no lalong na hanawat, na gil bibihane ira ut na balaura lalong?”
41 Di ga balu ie be, “Na ubu bing hagae kike ra ut na haragawai. Ma ina nanaas leh tari mes na ut na balaura lalong ing di na haut be di na terter tari puspusno ukaia ho ie tano pana bung be ira puspusna wain na mader. Ma ina ter no lalong na huna wain ta di be di na kuukule ie.”
42  Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1 Pita 2:6-8Ma ne Jisas ga tange ta di be, “I tahut be mu na lik leh no nianga tane God di ga pakat ie i tange horek,
‘No hot nong ira ut na pakila hala di ga malok leise ie, kinong di ga lik be a linge bia ie,
i nanaas ter be aie balik um no dades na burwana tano hala bakut.
No Watong iat ga gil hokakarek
ma i manga bilai sakit be dait na nes ie.’
43 “Io kaie, iou hinawase mu be no kingdom tane God, da kap leise ie ta mu ma da ter ie ta di ra mes ing di na papalim haruat ma no sinisip tane God. 44 [Ma nesi i puko ter ta ikino hot na tarigis hansiksik. Ma be no hot na puko ter ta tikenong, na bisang hasiksik ie.]”
45 Ma be ira tamat na pris ma ira Parisi di ga hadade ira nianga harharuat tane Jisas, di ga nunure be iga iangianga mon uta di. 46 Ma di gom walar be di na palim kawase ie, iesene di ga burte ira haleng na matanabar kinong ira matanabar di ga nurnur be a tangetus ie.

21:5 Sek 9:9

21:9 Sam 118:25-26

21:13 Ais 56:7; Jer 7:11

21:16 Sam 8:2

21:21 Matiu 17:20; Luk 17:6; 1 Korin 13:2; Jon 14:12

21:22 Matiu 7:7-11; 18:19

21:26 Matiu 14:5

21:32 Luk 3:12; 7:29-30

21:33 Ais 5:1-2

21:38 Matiu 27:18

21:39 Hibru 13:12

21:42 Sam 118:22-23; Rom 9:33; 1 Pita 2:6-8