6
Taitus ira mangana kinkinis so Pol i hatur kawase tano nuno pinapalim na apostolo, iga hapuasne be a bilai na turadi ie.
Ma ing mem papalim tikai ma ne God, mem haragat bileng mu ing mu gate hatur kawase no harmarsai tane God, be pa mu nale hasurum bia ikino harmarsai ma pata ta puspusno. Ais 49:8Hokakarek, God i tange be,
“Be no pana bung ga hanawat be ni bala leh ugo,
iou ga taram ugo.
Ma be no bung ga hanawat be ni halon ugo,
iou ga harahut ugo.”
Mu nes baak! Ikin um no pana bung be God na bala leh mu. Karek um no bung be na halon mu.
Mem malok be mem na gil tike linge be tikenong na tuke ie tana, tikenong nahula nes habulbul no numem pinapalim. Pata. Hoke ira tultule tane God, mem hapuasne mem ta ira numem gingilaan bakut be a bilai mem. Ma mem hapuasne mem hobi ing mem tur dades ra hena ira tirih, ing ira harubaal i ubal mem, ma nalamin ta ira ngunngutaan ma ira purpuruan. 2 Korin 11:23-27Hobi bileng, di te lawat mem, di te hiis kawase mem ra hala na harpadano, ma a haleng di ga tur talur mem. Mem ga papalim dades, ari bung mem pai gale kubabo, ma mem ga taburungan. 1 Timoti 4:12Ma mem hapuasne mem hobi bileng ta ira gamgamatien na tintalen, ta ira palai na lilik, tano tintalen na tabuna ngalngaluan malus, ta ira tahut na gingilaan tupas ira mes, tano Halhaaliena Tanuo, ma ta ira tintalen na harmarsai tutuno. Ma hobi bileng ta ira numem hininaawas uta ira linge i tutuno ma ta ira numem pinapalim ma no dades tane God. No rumus na tintalen takados ta ira kata na luma mem ma ira behbehbat na takadoswana gingilaan ta ira kesa na luma mem. Di te hatamat mem ma di te nes hanapu bileng mem. Di te pirlet mem ma di te tange hagae bileng mem. Mem tutuno harsakit iesene be di tange “Ut na harababo” ta mem. 2 Korin 4:10Di nunure timaan mem iesene di nes mem hoke ira mes. Mem la ura minat ter iesene, mu nes baak, mem lon ter mon. Di ga hapadano mem iesene pa di gale ubu bing mem. 10 Mem la taptapunuk ma sene mem laro hait bileng. Mem tatalen hoke ra maris iesene mem hawatong ra haleng. I hoke be mem paile tinane ta tike linge iesene mem hatur kawase ira linge bakut.
11 Mu ira Korin, mem paile hirhir. Pata. Mem te manga ianga palai ta mu. Mem te gil hapuasne ira linge bakut ta ira numem kudulena nilon ter ta mu. 12 Paile tutuno be mem te kap leise mu ta ira kati mem. Iesene pa mu le hamanis be mu sip mem. 13  1 Korin 4:14Iou haianga mu hoke ra natigu be dait na hardain timaan. Hoke iou te gil ta mu, mu bileng, mu na hapuasne ira linge bakut ta ira numu kudulena nilon ter tagu.
Waak be ira ut na nurnur di na manga patep ta di ira tabuna nurnur.
14  Epesas 5:11Waak be mu manga harwis ma di ing pa dile nurnur. Hohaam, i tale be no tintalen takados ma no tintalen na ul ba dur na kis tikai? Ma no madares ma no kadado, dur na tur tikai ho bibiha? 15 Ma i tale be Krais ma ne Satan, dur na tike bala? Ma ira ut na nurnur ma di ira tabuna nurnur, hohaam, tikenong mon ira pinalau ta di? 16  1 Korin 3:16; WkP 26:12Ma ira palimpuo ma no hala tane God, di na haut tikai hohaam? Ma dait iat, dait no hala tano lilona God. Hoke God ga tange,
“Iou ni kis tikai ma di ma ni lon nalamin ta di.
Ma ina ngan be iou no nudi God ma di ira nugu matanabar.”
17  Ais 52:11; Ninanaas 18:4Io kaie, no Watong i tange be,
“Mu na sur sukun di ma mu na kis sisingen ta di.
Waak mu hutate ira linge iou te hatabune mu ine,
ma iou ni bala leh mu.
18  2Sml 7:14; Jer 31:9Ma ina ngan be iou no Tama mu
ma mu ira natigu tunana ma haine.”
No Watong, no Dadeswana i tange hobi.

6:2 Ais 49:8

6:5 2 Korin 11:23-27

6:6 1 Timoti 4:12

6:9 2 Korin 4:10

6:13 1 Korin 4:14

6:14 Epesas 5:11

6:16 1 Korin 3:16; WkP 26:12

6:17 Ais 52:11; Ninanaas 18:4

6:18 2Sml 7:14; Jer 31:9