9
Ninanaas 20:1Ma no liman na angelo ga puh no nuno tahur. Ma iou ga nes tike tiding nong gate puko ter tano ula hanuo. Ma di ga ter ra dades tana ura paapos no lulur nong pata ta hapatam tana. Stt 19:28; Jol 2:2,10; KBk 10:12-15Io, iga papos no matanangas tano lulur ma ra mis ga buangal huat hoke ra mis ta tike tamat na eh sakit. Ma ira mis merasi tano lulur ga pulus no murarang tano kasasa ma iga hakadado no mahuo. Ma ira ko di ga hanasur tano mis ter tano ula hanuo. Ma di ga ter ra dades ta di haruat ma ira dades ta ira ikaala. Ninanaas 7:3Ma di ga tange ter ta di be waak di hagae tike mangana pito ma ira ina dahe. Iga tale di ura hagae sene mon ira matanabar ing be pata ta hakilang tane God ta ira punare di. Pa di gale haut leh ira ko be di na karet bing ira turadi. Pata. Iga tale di be di na manga hangungut hababane mon ira matanabar ta ira liman na teka. Ma ing be di ga hangungut ira matanabar, ikino ngunngutaan i haruat ma ira ngunngutaan ta ira harding na ikaala. Jop 3:21; Jer 8:3Ma ta kike ra teka, ira matanabar di na sisilih ta ngas be di na mat ma sene pa di nale nes leh ie. Di na sip be di na mat iesene no minat na pas di.
Jol 2:4Ira ko di ga nanaas hoke ra hos i taguro ura hinana lala tike hinarubu. Taitus ira ulu di a mangana linge hoke ra balaparik na gol. Ma ira matmataan ta di hoke ra matmataan ta ira turadi. Jol 1:6Ira pana hi di ga lawas sur hoke ra hina haine. Ma ira ngisa di hoke ra ngisana laion. Jol 2:5Ma ira bangbango di ga kakaser ter ma ra pala riam hoke ra behbehbat. Ma no ingana ira babaa di ga taram hoke ra haleng na hos di la selsel haiane ira karis ura hinarubu. 10 Ma a mon kuru di ma ra harding ine hoke ra harding na ikaala. Ma ira dades ura hangungut ira matanabar ta ira liman na teka i kis naramon ta ira kuru di. 11 Nudi tike tamat na lilie nong i kure di. Aie no angelo mekaia ra lulur. Ma no hinsana tano nianga gar na Israel be Abadon (ma tano nudait nianga, no Ut na Haragawai).
12 No luaina tirih nong di ga tanga “Maris” utana ite pataam. Iesene airuo tirih baak kanaia na hanawat.
13 Ma no liman ma tike na angelo ga puh no nuno tahur. Ma iou ga hadade a ingana tikenong ga hanawat me nalamin ta ira ihet na ngusno tano hator na tun hartabar nong ila kis ter ra matmataan tane God. 14 Ma no ingana ga tange tano liman ma tike na angelo be, “Nu pales ira ihet na angelo ing di ga kubus kawase duhat kaia tano tamat na taho Iuperetis.” 15  Ninanaas 8:7-12Ma kike ra ihet na angelo di gate tagure ter duhat uta ikin ra pana bung iat, ma ikin iat ra bung ma ikin iat ra teka ma ikin iat ra tinohon. Io, no angelo ga pales leise duhat ura ububu bing tike palpal ta ira matanabar tano ula hanuo, ma iruo palpal, pata. 16 Ma iou ga hadade no winawas uta ira umri ing di ga hanana ma ira hos, be airuo maar na milion di.
17 Ira hos ma ing di ga kisi ter di, iou ga nes di tano nugu ninanaas, ma di ga tatalen horek: ira behbehbat ta ira bangbango di ga nanaas hoke ra eh, ma no mawe, ma hoke ra ulu di ira laion. Ma a mon eh, a mis, ma a solam ga hanasur ta ira ho di. 18 Ma tike palpal ta ira matanabar tano ula hanuo ga hiruo na minat ta kike ra itul a tirih, ma iruo palpal, pata. Di ga mat tano eh, no mis, ma tano solam ing iga hanasur ta ira ho di ira hos. 19 Ma ira dades ta ira hos kanaia ta ira ho di ma ta ira kuru di kinong ira kuru di i haruat ma ira si. A mon ulu dong ing di la hangungut ira matanabar me.
20  Ninanaas 16:9,11; Sam 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:23Ma di ing pa dile hiruo ta kike ra itul a tirih, pa di gale lilik pukus talur ira nudi palimpuo. Pa di gale sangeh ura lolotu tupas ira sana tanuo ma ira palimpuo di ga gil ma ra gol, siliwa, baras, hot, be dahe. Kike ra palimpuo pa dile tale ura ninanaas be hinadado be hinana, iesene ira matanabar pa di gale sangeh ura lolotu tupas di. 21 Ma pa di gale lilik pukus bileng ta ira nudi tintalen ura ubu bing bia turadi, ma ira nudi hargilale, ma ira nudi sana tintalen na ninohon tikai ma ra haine, ma ira nudi kukuman.

9:1 Ninanaas 20:1

9:2 Stt 19:28; Jol 2:2,10; KBk 10:12-15

9:4 Ninanaas 7:3

9:6 Jop 3:21; Jer 8:3

9:7 Jol 2:4

9:8 Jol 1:6

9:9 Jol 2:5

9:15 Ninanaas 8:7-12

9:20 Ninanaas 16:9,11; Sam 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:23