10
Tike angelo ga ter no not no pakpakat tane Jon be na en ie.
Io, ma iou ga nes um tike mes na dades na angelo ga hananasur metuma ra mawe. Iga sige ter tike bahuto ma tike tukularam ga kis tuma nalu tano uluno. No matmataan tana ga haruat ma ra kasasa ma ira iruo kakine ga ngan hoke ra lamlamut na eh. Iga palim tike not no pakpakat nong ga kis tamapapos ter. Iga paas ter no tes ma no kata na kakine ma iga papaas na waseser ma no kesa na kakine. Ma iga kakongane nalu ma ra tamat na ingana haruat ma no but na ingana no laion. Ma ing be igate kakongane hobi, ira liman ma iruo na parparara di ga ianga. Dan 12:4,9Ma ing be ira liman ma iruo na parparara di gate ianga iou ga ura pakpakat. Iesene be a ingana tikenong metuma ra mawe ga tange hadades be, “Pulus bat ira nianga ta ira liman ma iruo na parparara! Waak u pakpakat!”
Lo 32:40; Dan 12:7Ma no angelo nong iou ga nes ie ga tur ter tano tes ma na waseser ga tatik haut ter no kata na lumana utuma ra mawe. Ma iga sasalim ma no hinsane God nong i lon hathatikai ma nong ga hakisi no mawe ma no pu ma no tes ma ira kaba linge naramon ta duhat. Ma no angelo ga tange, “God pai nale halawaasne ira pana bung be na gil haruatne tano nuno lilik. Am 3:7Ma ing be no liman ma iruo na angelo na puh no nuno tahur, io, God na gil haruatne ta ira nuno harpingit ga mun ter, hoke iga hinawase ira nuno tultule na tangetus ine.”
Ma no ingana nong gate haianga iou metuma ra mawe ga tange habaling tagu be, “Nu hana, ma nu kap no pakpakat nong i tamapapos ter tano lumana no angelo nong i tur ter tano tes ma na waseser.”
Ese 2:8; 3:1-3Io, iou ga hana ter ukaia tano angelo, iou gom saring ie be na ter no not no pakpakat tagu. Ma iga tange tagu horek: “Nu kap leh ie ma nu en ie. No tingam na kahonhon iesene be ina namnamien tano hoom haruat ma ra tiri na imara.”
10 Io, iou ga kap leh no not no pakpakat mekaia hono lumana no angelo ma iou ga en ie. Iga namnamien haruat ma ra tiri na imara tano hogu. Iesene be iou gate kanam ie, no tingagu ga kahonhon. 11 Ma di ga tange tagu be, “Nu ianga na tangetus baling iat uta ira haleng na matanabar ma ta ira huntunana. Ma nu ianga na tangetus bileng uta ira matanabar ta ira humangana nianga ma uta ira tamat na lilie.”

10:4 Dan 12:4,9

10:5 Lo 32:40; Dan 12:7

10:7 Am 3:7

10:9 Ese 2:8; 3:1-3