8
No Not no Sipsip ga papok leise no liman ma iruo na bulbulut.
Ma be no Not no Sipsip ga papok leise no liman ma iruo na bulbulut pa di gale hadade ra ingana ta tike linge tike subana hawa. Io, iou ga nes um ira liman ma iruo na angelo ing di la tur ter ra matmataan tane God. Ma di ga ter ra liman ma iruo na tahur ta di.
Ninanaas 5:8; KBk 30:1-3Ma tike mes na angelo ga hanawat. Iga palim tike linge na gol di la tuntun ira kabus i huhur kala mimisien. Io, iga hanawat gom tur hutate no hator na tun hartabar nong di ga gil ie ma ra gol. Ma di ga ter ra haleng ta kike ra mangana kabus tana be na hul hurusane pakur ma ira sinsaring ta ira matanabar tane God tuma nalu tano hator na tun hartabar nong i tur ter menalalie tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma ira mis ta ira kabus tikai ma ira sinsaring nudi ira matanabar tane God ga hanahut mekaia ra lumana no angelo utuma ra matmataan tane God. WkP 16:12; KBk 19:16-19; Ninanaas 11:19; 16:18Ma no angelo ga kap leh ira lakit mekaia ra hator na tun hartabar gom habukas no linge di la tuntun ira kabus i huhur kala mimisien tana. Ma iga ise ter tano ula hanuo, igom parparara ma iga hile ma iga kunakuner.
Ira angelo di ga puh ira liman ma iruo na tahur.
Io, ira liman ma iruo na angelo di ga taguro ura pupuh ira liman ma iruo na tahur.
KBk 9:23-26; Ese 38:22; Jol 2:30No luaina angelo ga puh no nuno tahur. Io, a eh ma ra tuo na ais tikai ma ra de ga tabureng sur ter tano ula hanuo. Io, tike palpal tano ula hanuo ga lulungo, ma airuo, pata. Ma hobi bileng ta ira ina dahe tano ula hanuo. Tike katano ga ian ma airuo, pata. Ma ira bilai na pito bakut ga ian bileng.
Ma no airuo na angelo ga puh no nuno tahur. Ma tike linge nong hoke ra tamat na uladih ga lulungo ter ma di ga tapikane ie utuso tano tes. Ma tike katano tano tes ga kikios hoke ra de. Ma airuo katano, pata. Ma tike palpal ta ira lilona linge na tes ga mat. Ma airuo palpal, pata. Ma tike katano ta ira waga ma ira mangana mon bileng ga sana. Ma airuo, pata.
10 Ma no aitul na angelo ga puh no nuno tahur. Ma tike tamat na tiding nong i lulungo ter hoke ra pok dake ga puko leh metuma ra mawe ter tike katano ta ira taho ma ira puat. Ma pai gale hana ter ta ira iruo katano. 11  Jer 9:15Ma no hinsana no tiding be, Malmalena. Ma tike katano ta ira taho ga male, ma airuo katano, pata. Ma a haleng na matanabar di ga mat kinong di ga mame kike ra malmalena taho.
12  Ese 32:7; Ninanaas 6:12-13Ma no aihet na angelo ga puh no nuno tahur. Ma iga ngan hoke ira mes na tahur. Tike katano tano matana kasasa ga kadado, ma hobi bileng ta tike katano tano teka ma tike palpal ta ira tiding. Io kaie, ira nudi murarang ga boh. Pata ta murarang ta tike pana bung ra kasasa, ma ra bung bileng hobi.
13  Ninanaas 9:12; 11:14Io, iou ga nanaas ma iou ga hadade ra ingana tike maalaba ga papar tuma ra mahuo. Ma iga kakongane ma ra tamat na ingana horek: “Maris, maris, maris ta di bakut ing di kis ter tano ula hanuo kinong i manga hutate um be ira itul a mes na angelo duhat na puh ira nuduhat tahur!”

8:3 Ninanaas 5:8; KBk 30:1-3

8:5 WkP 16:12; KBk 19:16-19; Ninanaas 11:19; 16:18

8:7 KBk 9:23-26; Ese 38:22; Jol 2:30

8:11 Jer 9:15

8:12 Ese 32:7; Ninanaas 6:12-13

8:13 Ninanaas 9:12; 11:14