5
Di pirlet no Not no Sipsip kinong i takados be aie sene mon na papok ira bulbulut ma ina papos no pakpakat.
Ais 29:11; Ese 2:9-10Io, ma iou ga nes nong ga kis ter tano tamat na kinkinis na harkurai ga palim ter tike pakpakat ma no kata na lumana. Ma a mon pakpakat tana ta ira iruo palpal bakut. Ma di ga bulut bat ie ma ra liman ma iruo na bulbulut. Ma iou ga nes tike dades na angelo ga kakongane ma ra tamat na ingana horek: “I takados ta nesi be na papok ira bulbulut ma ina papos no pakpakat?” Iesene paile tale ta tikenong tuma ra mawe ma kira napu ma menapu tano pu bileng be na papos no pakpakat nage nes ruma naramon tana. Io, iou ga manga suah kinong di ga sisilih puo ta tikenong i takados tana be na papos no pakpakat nage nes ruma naramon tana. Stt 49:9; Ais 11:1,10; Ninanaas 22:16Ma tikenong ta ira nongtamat ga tange tagu, “Waak u susuah. Nes baak! No Laion mekaia tano huntunana Iuda aie no but na bulumenamur tane Dawit. Ma ite harubu timaan ma ite paas hasur ira walwalaam, kaie i tale ie be na papok ira liman ma iruo na bulbulut ma ina papos no pakpakat.”
Sek 4:10; Jon 1:36; Ninanaas 13:8Ma iou ga nes um tike Not no Sipsip ga tur ter nalamin tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma ira ihet na lilona linge ma ira nongtamat bileng di ga tur luhutane ter ie. Ma iga nanaas be di gate ubu bing ie. Ma a liman ma iruo na lakono ma a liman ma iruo na matana. Di mon ira liman ma iruo na tanuo tane God ing ila tultule di tano kudulena ula hanuo. Ma no Not no Sipsip ga kap leh no pakpakat tano kata na lumana nong ga kis ter tano tamat na kinkinis na harkurai. Ninanaas 8:3-4; Sam 141:2Ma ing be igate gil ter hobi, ira ihet na lilona linge tikai ma ira iruo sangahul ma ihet na nongtamat di ga puko ter napu menalalie tano Not no Sipsip. Ma di bakut tiketike di ga palim ter tike bilai na mangana harp. Ma a mon gingop di ga gil ma ra gol ta di tiketike. Ma di ga hung ter ma ira kabus i huhur kala mimisien. Ma kike ra mangana kabus ira sinsaring ta ira gamgamatien na matanabar tus tane God. Sam 33:3; 40:3; 96:1; 98:1Ma di ga inge tike sigar ninge. Ma aie horek:
“I takados tam be nu kap leh no pakpakat ma nu papok ira nuno bulbulut,
kinong di ga tut bing ugo,
ma u ga kul leh no matanabar ura gar tane God ma no dem.
Ma di mekaia ta ira huntunana bakut, ma ira humangana nianga, ira katano tano ula hanuo bakut, ma ira mangana palatamainari.
10  KBk 19:6; Ais 61:6; Ninanaas 1:6; 20:6Ma u te was halala di tano num kingdom, be di nage gil ra pinapalim na pris tupas no nudait God.
Ma di na balaure ma di na kure no ula hanuo.”
11  Dan 7:10; Hibru 12:22Io, ma iou ga nanaas ma iou ga hadade ira inga di ira haleng na angelo. Ma no winawas ta di ga haleng na arip sakit. Ma ira angelo di ga tur luhutane no tamat na kinkinis na harkurai ma ira ihet na lilona linge ma ira nongtamat bileng. 12 Ma di ga inge ma ra tamat na inga di hokarek:
“I takados be da ru no Not no Sipsip nong di ga tut bing ie!
Ma i takados be da hatamat ie ma be da pirlet ie!
Ma i takados bileng be i hatur kawase no dades ma no kinkinis na watong, ma no minanes, ma no baso!”
13 Io, ma iou ga hadade no ninge ta di ra linge bakut ing God gate hakisi. Di metuma ra mawe, mekaia ra pu, menapu tano pu, ma tano tingana tes. Ma di bakut di ga inge horek:
“Hathatikai da pirlet ma da ru ma da hatamat nong i kis tano tamat na kinkinis na harkurai, dur ma no Not no Sipsip!
Ma i takados be dur na harkurai hathatikai.”
14 Ma ira ihet na lilona linge duhat ga tange, “Tutuno sakit.” Ma ira nongtamat di ga puko ter napu, di gom lotu tupas dur.

5:1 Ais 29:11; Ese 2:9-10

5:5 Stt 49:9; Ais 11:1,10; Ninanaas 22:16

5:6 Sek 4:10; Jon 1:36; Ninanaas 13:8

5:8 Ninanaas 8:3-4; Sam 141:2

5:9 Sam 33:3; 40:3; 96:1; 98:1

5:10 KBk 19:6; Ais 61:6; Ninanaas 1:6; 20:6

5:11 Dan 7:10; Hibru 12:22