5
Jisas ga hasur leise ira haleng na sana tanuo ter ta ira bore.
(Matiu 8:28-34; Luk 8:26-39)
Io, Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga balos utua tike palpal tano tamat na taho kis, tano katano ta di ira Gerasen. Jisas ga sur leh tano mon. Kaie iat mon tike turadi nong ira sana tanuo ga sasoh tana ga hanasur mekaia ra matana hot na haratur. Iga hanasur um gom harsomane Jisas. Ikino tunana git kiskis ta ira matana hot na haratur ma pata tikenong pai lale taltale be na hiis kawase ie. Sukmaal be di git hihis ie ma ra dades na kunubus ma ra dades na hinhiran sakit, pai gitle harharuat. Pa di gitle taltale kinong no turadi git raprapat haitne ira dades na hinhiran sakit ta ira lumana ma igit raprapat haitne bileng ira dades na kunubus ta ira kakine. Pata tikenong pai gale haruat be na hamarur ie. Taitus ira kaba bung ma ira kaba kasasa bakut igit kupkup hanana kirama ta ira matana hot na haratur ma tuma bileng ra uladih ma igit kutkut hanane um no tamaine ma ira hot.
Be iga nes leh Jisas me tapa, iga hilo igom saga bukunkek menalalie tana. Mak 1:24Iga kakongane nalu sakit gom tange, “Jisas Natine God nong i lie sakit, waak u kis na gil iou! Nu sasalim utuma hone God be pa nule gil hangungut iou.” Iga tange hobi kinong Jisas gate tange tana, “Augo ra sana tanuo, sur leh ta ikin ra turadi.”
Ma ne Jisas ga tiri ie, “Nesi no hinsam?” Iga balu ie horek: “No hinsagu ‘Arip na arip.’ Urah? A haleng sakit mem.” 10 Ma iga manga sasaring marmaris ter tane Jisas be pai nale tule leise ira sana tanuo mekaia ta ikino katano.
11 Io, ma a haleng na bore di ga iaiaan tano gagena uladih hutate. 12 Ira sana tanuo di ga sasaring marmaris tane Jisas horek: “Tule ter mem ta kakarek ra bore waing mem na sasoh ta di.” 13 Iga haut leise ter di, io, ira sana tanuo ga sur leh tano tunana di gom sasoh balik ta ira bore. Di ga hilo sur tano ula habo utuma naramon tano tamat na taho kis di gom kango. Ira bore bakut di haruat ma airuo arip.
14 Io, ira ut na balaura bore di ga hilo leh di gom hinawas kaia tano taman ma ta ira katano bileng hutate. Io, ira matanabar di ga hana leh ura nesnes ing Jisas gate gil ter. 15 Be di ga hana tupas Jisas di ga nes no tunana nong ira haleng na sana tanuo ga sasoh ter baak tana ga kis ter kaia. Ira matanabar di ga burut kinong ira kinasine gate sige ter ma no nuno lilik bileng gate palai. 16 Dong ing di ga nes ikin di ga hinawase ira matanabar tano mangana linge Jisas gate gil ter tano tunana nong ira sana tanuo ga sasoh ter baak tana. Ma di ga hinawas bileng ta ira bore. 17 Namur, ira matanabar di ga ianga marmaris ter tane Jisas be na hana leh tano nudi katano.
18 Tano pana bung Jisas ga kaukawas utuma naramon tano mon no tunana nong ira sana tanuo baak ga sasoh ter tana ga duan Jisas be dur na hana tikai. 19 Jisas pai gale bala leh ie, iesene iga tange, “Nu hana tapukus utano num taman, ter ta ira hinsaam ma nu hinawase di a tamat na linge ie hohaam no Watong te gil ter tam. Io, nu hinawas bileng tano nuno harmarsai ukatika ho ugo.” 20 Io, no tunana ga hana ter tano katano Dekapolis. Iga hana gom hinawase di a tamat na linge ie hohaam Jisas gate gil ter tana. Ma ing di ga hadade di ga manga karup.
Jisas ga halangalanga no haine nong ga sam daradaara ma no hinasik nong ga noh na minat ter.
(Matiu 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Io, Jisas ga balos ma tike mon utuso baling tike palpal tano tamat na taho kis Galili. A tamat na matanabar ga hana luhut ie ing Jisas ga kis ter tano gagene no taho kis. 22-23 Tike watong nong ila harbalaurai ter tike hala na lotu ta di ira Iudeia, no hinsana Iaros, ga hana ukaia. Be iga nes leh Jisas iga puko ter menalalie ta ira kakine ma iga ianga marmaris ter tana, “No nugu not no hinasik te noh na minat ter um. Hilo, nu bul ira lumam tana waing inage langalanga ma ina lon.”
24 Io, Jisas ga saate ie. Ma a tamat na matanabar di ga murmur hanane ie ma di ga harhunghung hanana hutate tana.
25 Ma tike haine nalamin ta ira matanabar ga sam daradaara. No nuno minaset gate kisi ie haruat ma ra sangahul ma iruo na tinohon. 26 Igate kap ra but na tirih ta ira haleng na ut na harulai ma igate hasurum bia ter ira nuno barbarat ta di. Pai gale langalanga tano minaset. No nuno minaset balik ga manga kapkap hagae ie. 27 Be no haine ga hadada nianga uta ira bilai na gingilaan tane Jisas iga hana mon nalamin ta ira matanabar gom hana ukaia namur tane Jisas igom sigire no kinasine. 28 Iga gil hobi kinong iga lik horek: “Be ni sigire mon no kinasine ni langalanga.” 29 Ikino pana bung iat mon no hinilo tano de ga takumut leh ma no haine ga hamaan no tamaine be igate langalanga sukun no nuno minaset. 30  Luk 6:19Ing at mon no haine ga sigire no kinasine, Jisas ga hamaan kilam be ari ta ira nuno dades metuma nalu gate hana talur ie. Iga tahurus gom tiri di, “Nesi i sigire no kinasigu?”
31 Ira nuno bulu na harausur di ga tange tana, “U biha? U nes ira matanabar di harhunghung ma di sumsubek ugo ma kanaia iat baak u tirtiri be nesi i sigire ugo?”
32 Iesene Jisas iat baak ga naanaas hurbit hanana be na nunure nong ga gil ikin ra linge. 33 No haine ga burut igom dader kinong iga nunure kilam no bilai na linge ga hanawat ter tana. Io, iga saga bukunkek ter tane Jisas gom hinawas ta ira tutuno bakut. 34  Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19Jisas ga tange tano haine, “Natigu, no num nurnur te halon ugo. Nu hana tatahun ma nu langalanga tano num minaset.”
35 Be Jisas ga iangianga baak, ari tunana di ga hanawat metuma tano hala tane Iaros ma di ga hinawase ie, “No num not no hinasik te mat. Ura biha um u nangnanget ma no tena harausur?”
36 Be Jisas ga hadade kumaan ter ing di ga tangtange iga tange tane Iaros, “Waak u burut. Nu nurnur sene mon.” 37 Pai gale haut leh bileng um tari be di na mur ie, ne Pita ma ne ningor tesne Jemes ma ne Jon sene mon. 38 Be di ga hanawat ter tano ngasiane Iaros, Jisas ga hadade di, di ga susuah kupkup ma di ga manga haraba. 39 Jisas ga hana lala ma iga tange ta di, “Waak mu ra sunuah ma waak mu ra haraba! No hinasik paile mat. I kubabo te mon.”
40 Di ga riris balik ma di ga hasakit tana. Namur be igate tule hasur bakut leise ter di, iga lamus no makai tano hinasik ma no nuno mama bileng. Iga lamus halala bileng ira itul ing duhat ga saate ie utuma naramon tano katano di ga hainoh ter no hinasik kaia. 41  Luk 7:14Iga palim no lumana no hinasik ma iga tange tana, “Talita kaum,” pipilaina be, “Hinasik, tut nalu!”
42 Kaie iat mon no hinasik ga tut nalu ma iga hatahun hinana (ma a sangahul ma iruo ira nuno tinohon.) Ma di kaia di ga manga karup sakit. 43 Iesene Jisas ga ter ra dades na nianga ta di be pa di nale hinawas ta ikino linge iga gil ie. Iga tange bileng ta di be di na tabar no hinasik ma ta nian.

5:7 Mak 1:24

5:30 Luk 6:19

5:34 Mak 10:52; Luk 7:50; 17:19

5:41 Luk 7:14