10
Jisas ga hausur tano tintalen na hagaha tinolen.
(Matiu 19:1-12; Luk 16:18)
Namur Jisas ga hana talur ikino taman, igom hana utuma tano katano Iudeia ma iga balos utua tike palpal tano taho Ioridan. A tamat na matanabar baling di ga hana tupas ie. Iga hausur habaling di hoke iat igit gilgil.
Ma ari Parisi di ga hanawat ura walwalar Jisas be pai nagele balu timaan no nudi tiniri. Di ga tiri ie horek: “I takados ta ira nudait harkurai be tike tunana na ise no nuno haine?”
Io, Jisas ga balu di be, “A harkurai ie hohaam nong Moses ga ter ie ta mu?”
Lo 24:1-4; Matiu 5:31Di ga tange be, “Moses ga waak ise ter ta dait be tike tunana na pakat ter ra nianga palai ura pales tinolen ta dur ma no nuno haine, io, na tule leise ie.”
Io, Jisas baling ga tange, “Moses ga pakat ikin ra harkurai kinong ira tinga mu ga dades. Stt 1:27; 5:2Iesene tano hatahun tano hakhakisi, ‘God ga gil dur be tikenong na tunana ma tikenong na haine. Stt 2:24; Epesas 5:31-33 Taitus ikin no burwana no tunana nage hana sukun no nuno mama ma no nuno makai, ma dur na kis tikai ma no nuno haine. Ma dur na tikenong.’ Io, dur pai nale airuo baling. Dur na tikenong. Waak tike turadi mon i pales harbasiane ikin ra linge kinong God gate kubus pakur ter dur.”
10 Be di ga kis ter naramon tike hala, ira nuno bulu na harausur di ga tiri habaling Jisas ta ikin ra linge. 11  Matiu 5:32Ma ne Jisas ga tange ta di, “Be tikenong na ise no nuno haine ma ina tole tike mes na haine, ite gil sasana tano luaina haine, kinong ite noh tikai ma tike mes, paile nuno ie. 12 Ma be tike haine na ise no nuno tunana ma ina tole tike mes na tunana aie bileng ite gil sasana kinong ite noh tikai ma tike mes, paile nuno ie.”
Na tahut be da hatur kawase no kingdom tane God hoke ira not no bulu.
(Matiu 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Ira matanabar di ga lamlamus ira not no bulu ukaia hone Jisas be na bul ira lumana ta di. Sene be ira nuno bulu na harausur di ga bor dong ing di ga lamus hawat ira not no bulu. 14 Be Jisas ga nes hobi iga ngalngaluan ma igom tange ta di, “Mu waak leise ira bulu ukira ho iou. Pa mu nale tur bat di kinong no kingdom tane God ta di ie ira mangana not no bulu hokakarek. 15  Matiu 18:3Mu hadado baak! Be tikenong pai nale hatur kawase no kingdom tane God hoke tike not no bulu, pai nale lala tana.” 16 Io, iga rapa leh ira not no bulu ma iga bul ira lumana ta di ma igom idane di.
I manga dades be tike watong na salo tano kingdom tane God.
(Matiu 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Be Jisas ga hatahun hinana baling, tike tunana ga hilo huat ter tana igom saga bukunkek menalalie tana. Io, igom tiri Jisas, “Bilai na tena harausur, iou ni gil ra so waing iou ni kap no nilon pai nale pataam?”
18 Jisas ga tange tana, “Nu lilik timaan tano burwana urah u kilam iou be a bilai iou. Pata ta tikenong paile bilai. God sene mon i bilai. 19  KBk 20:12-17; Lo 5:16-20U nunure ira harkurai tane Moses: ‘Waak u harubu bingibing bia. Waak u noh tikai ma tikenong pata be a num ie. Waak u kukuman. Waak u hinawas harakale uta tikenong. Waak u habota leh tike linge gar na mes. Ma nu ru no num mama ma no num makai.’ ”
20 No tunana ga tange tane Jisas, “Tena harausur, ing iou ga bulu leh ma tuk katiak iou la murmur bakut kakarek ra harkurai.”
21 Be Jisas ga nes ie iga sip ie. Io, iga tange tana, “Tike linge sene mon paule gil baak ie ma u supi ie. Hana, ma nu suhurane ira num inton ma ira num linge bakut, ma nu ter ira barbarat ta ira maris waing nuge hatur kawase ira tamat na hartabar tuma nalu. Namur, nu hilo ma nu mur iou.”
22 No tunana ga tapunuk be iga hadade hokike. Io, iga hana leh ma ra bala marmaris kinong a tamat na watong ie.
23 Ma ne Jisas ga nes harbasiane ira nuno bulu na harausur igom tange ta di, “I manga dades be tike watong na salo tano kingdom tane God!”
24 Ira bulu na harausur di ga karup ta ira nuno nianga. Ma ne Jisas ga tange habaling ta di, “Ira nugu subulo, i manga dades ura sinalo tano kingdom tane God! 25 Ma be tike watong i sip be na salo tana, na manga dades tana. I malus ta dur be tike kamel na hurungo tano matana nil na dudungut be tike watong na salo ta ikino kingdom tane God.”
26 Ma di ga manga karup, di gom tangtange harbasiane ta di, “Be hokike, i nanaas be pata tikenong paile haruat ura kapkap no nilon tutuno. Naka?”
27 Ma ne Jisas ga nes di ma igom tange, “Ira turadi mon, pa dile haruat uta ikin. Sene be God i haruat kinong ira linge bakut God i haruat ura gilgil.”
28 Io, Pita ga tange tana, “Nes, ira numem linge bakut, mem te hana sukun ter ura murmur ugo.”
29-30 Ma ne Jisas ga tange, “Mu hadado baak! Nesi tikenong i hana sukun no nuno taman, ira tesne, ira hainine, no nuno makai, no nuno mama, ira natine, be ira nuno lalong ura utagu ma tano tahut na hininaawas, io, na hatur kawase leh ra haleng baling ta ikin ra pana bung. Na mon tike maar baling ira taman, tesne, hainine, makai, natine, ma lalong, ma da hangungut ie bileng. Ma ina hatur kawase bileng no nilon nong pai nale pataam tano pana bung na hanawat namur. 31  Matiu 20:16; Luk 13:30Ma a haleng ing di watong kakarek, di na maris namur. Ma di ira maris kakarek, di na watong namur.”
Jisas ga hinawas baling be na mat ma ina tut hut baling.
(Matiu 20:17-19; Luk 18:31-34)
32  Mak 8:31; 9:31Ma di ga murmur no ngas utuma Ierusalem, Jisas ga lilie hanana ta di. Ma ira nuno bulu na harausur di ga karup ma ira matanabar ing di ga murmur ie, di ga burut. Ma ne Jisas ga tato gilamis leh ira sangahul ma iruo gom hinawase di ta ira linge na hanawat tana. 33 Ma iga tange ta di, “Mu hadado timaan. Dait hananahut um utuma Ierusalem ma da ter leise um Nong a Turadi ie ta ira tamat na pris ma ta ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Ma di na kure be da ubu bing ie. Kaie di na ter leise ie ta ira luma di ing pa dile Iudeia. 34 Ma di na hasakit saasa tana, ma di na iabis ie, hadakdak ie, ma di na ubu bing ie. Ma aitul a bung na sakit, na tut hut baling.”
Tikenong i sip be na tamat, na tultule.
(Matiu 20:20-28)
35 Io, Jemes ma ne Jon, ira natine Sebedi, dur ga hanawat ter tane Jisas, dur gom tange tana, “Tena harausur, mir sip be nu gil tike linge ta mir.”
36 Ma iga tiri dur, “Mur sip be ni gil so ta mur?”
37 Ma dur ga balu ie, “Be nu kis tano num minamar na king, mir sip be nu haut be mir na kis tikai ma ugo, tikenong tano kata na lumam ma tikenong tano kesa na lumam.”
38  Mak 14:36; Luk 12:50Ma ne Jisas ga tange ta dur, “Mur paile palai tano linge mur tirtiri be ni gil ie ta mur. Mur tale be mur na kap no ngunungut nong iou ni kap ie? Ma mur tale be mur na salo ta ira linge ing da gil tagu?”
39  Apostolo 12:2; Ninanaas 1:9Dur ga balu ie, “Mir tale.”
Ma ne Jisas ga tange ta dur, “I tutuno be mur na kap no ngunungut nong iou ni kap ie. Ma mur na salo ta ira linge ing da gil tagu. 40 Sene be tano kinkinis tano kata na lumagu be no kesa na lumagu, paile nugu linge ura terter. Ikinong a linge tane God. Ma ina ter ie ta di ing igate tagure haruatne ira nudi kinkinis.”
41 Be ira sangahul na bulu na harausur di ga hadade hobi, di ga ngalngaluan ter tane Jemes ma ne Jon. 42  Luk 22:25-26Io, Jisas ga tato hulungan di ma igom tange, “Mu palai ta di ing pa dile Iudeia. Dong ing di lik be a lilie di, di la hatamat habaling di ma di la hanapu ira mes. Ma ira nudi watong di la manga kurkure di. 43  Matiu 23:11; Mak 9:35Iesene be paile haruat hobi ta mu. Be tikenong i sip be na tamat nalamin ta mu, na tultule ta mu. 44 Ma be tikenong i sip be na tur lie nalamin ta mu, na manga tultule ta mu bakut. 45 Mu na gil hobi kinong Nong a Turadi ie pai gale hanawat be di nage tultule tana. Iga hanawat be na tultule ta di, ma ina ter no nuno nilon hoke tike but na kunkulaan ura kulkul halangalanga ira haleng.”
Jisas ga halon Batimias no pulo.
(Matiu 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Io, di ga hanawat tuma tano taman Ieriko. Ma ne Jisas ma ira nuno bulu na harausur tikai ma ira tamat na matanabar sakit, di ga hanana leh um mekaia. Ma tike pulo, a hinsana ne Batimias, no natine Timias, ga kis ter tano gagena ngas. 47 Ma be iga hadade be aie Jisas nong me Nasaret, iga haburuana be na kakango igom tange, “Jisas, augo no tubu ne Dawit, nu marse iou!”
48 Io, a haleng matanabar di ga bor ie be na kis matien. Iesene ikinong ra pana iga manga kakongane nalu balik igom tange, “Tubu ne Dawit, nu marse iou!” 49 Ma ne Jisas ga tur ma igom tange, “Mu tule ie ukira.”
Io, di ga tato no pulo ma di gom tange tana, “Nu balaraan ma nu tut! I taato ugo!”
50 Io, iga ise ter nong tike sigasige, iga sila tut ma igom hanawat ter tane Jisas. 51 Ma ne Jisas ga tiri ie, “U sip be iou ni gil hohaam tam?”
No pulo ga balu ie, “Tena harausur, iou sip be iou ni nanaas.”
52  Mak 5:34Ma ne Jisas ga tange tana, “Hana. No num nurnur te halon ugo.” Kaie iat mon iga tapapos ira iruo matana gom mur leh Jisas tano ngas.

10:4 Lo 24:1-4; Matiu 5:31

10:6 Stt 1:27; 5:2

10:7 Stt 2:24; Epesas 5:31-33

10:11 Matiu 5:32

10:15 Matiu 18:3

10:19 KBk 20:12-17; Lo 5:16-20

10:31 Matiu 20:16; Luk 13:30

10:32 Mak 8:31; 9:31

10:38 Mak 14:36; Luk 12:50

10:39 Apostolo 12:2; Ninanaas 1:9

10:42 Luk 22:25-26

10:43 Matiu 23:11; Mak 9:35

10:52 Mak 5:34