28
Pol ma ira turadi tano mon di ga sapa Malta.
Be ing mem gate sapa tahut ter, mem ga nunure leh be di ga kilam ikino mugurlamin be Malta. 2 Korin 11:27Ira turadi mekaia di ga manga tahut ma mem. Di ga halo tike eh ma di ga suat leh mem bakut kinong iga batbata ma iga maduhan no taman. Io, Pol ga kap hulungan tike pok rangaranga ma ing iga bul ie utuma tano eh tike si ga hanasur ing a mamahien ga kap ie ma iga kakaret dit ter tano lumana. Be ing ira turadi mekaia tano mugurlamin di ga nes no si ma iga tabataba ter tano lumana, di ga tange harbasiane ta di be, “I nanaas be ikin ra tunana aie a ut na ubu bing turadi. I tutuno be paile hiruo na tes, iesene no tador nong ila harkurai ma ra takados pai nale hook ie be na lon ter.” Mak 16:18Iesene Pol ga samakane leise ter no si ter tano eh ma pai gale kap ta sasana tana. Apostolo 14:11Ira turadi di ga lik be na sus no lumana ma be na puko ter napu ma inage mat kaie iat. Iesene ing di ga nanahe ra lawas na pana ma di ga nes be pata ta sasana ga hanawat ter tana, di ga kios ira nudi lilik ma di ga tange be aie tike tador.
Ma hutate kaia iga mon tike taman ma ra taman ie tane Pubilius, no lilie ta ikino mugurlamin. Iga suat leh mem ukatika tano nuno taman ma mem ga wasire tana ra itul a bung ma iga manga tahut ma mem. Ma no tamane Pubilius ga noh ter ma ra minaset. Iga malahau ma iga sam bala haan bileng. Io, Pol ga lala utuma tana. Ma namur be igate sasaring ter iga bul ira lumana tana ma igom halon ie. Be ing ikin ra linge ga hanawat, ira mes na ina minaset tano mugurlamin di ga hanawat ma ne Pol ga halangalanga di. 10 Di ga harahut timaan mem ma ra haleng na linge ma be ing mem ga taguro ura hinana leh ra mon, di ga tabar mem ma ira linge mem ga supi ter.
Pol ga hanawat Rom.
11 Io, be ing mem gate kisi ra itul a teka kaia, mem ga kawas leh tike mon nong ga nahe leise ter no labur kaia tano mugurlamin. Aie tike mon me Aleksandaria ma kaia tano lilie di ga takas no malalar ta dur ira iruo kasang na tador, Kastor ma ne Poluk. 12 Mem ga sapa Sirakius ma mem ga kisi ra itul a bung kaia. 13 Io, mem ga hana mekaia ma mem ga hanawat Regium. Ma tano mes na bung no dadaip metua ra matailum ga hanawat, kaie mem gom hanawat Putioli tano bung menamur tana. 14 Ma ing mem ga nes leh ari hatahinsaana naramon tane Krais kaia di ga bala leh mem be mem na kisi ta liman ma iruo na bung ma di. Io, hokakarek kaie mem gom hana um utuma Rom. 15 Ira hatahinsaana naramon tane Krais kaia di ga ser be kanaia mem ga hananawat, kaie ari di ga me hanawat ter muk tano taman no hinsana “No Katano na Kis Hulungan tane Apius.” Ma ari di ga me hanawat tano taman no hinsana “Aitul a Hala na Wasire.” Di ga hanawat ura kokot leh mem. Be ing Pol ga nes di, iga tanga tahut utuma hone God ma iga kap ra harharagat mekaia ho di. 16 Ma ing mem ga hanawat Rom di ga haut leh Pol be na kis sene iat tikai ma tike umri ura manmano bat ie.
Pol ga hinawase ira Iudeia utano burwana kaie igom kis ra hala na harpadano.
17 Io, ma be ing aitul a bung gate sakit, Pol ga tato hulungan ira lilie ta ira Iudeia. Ing di ga hanawat hulungan, Pol ga tange ta di hokarek: “Kaba tasigu, iou pai gale gil tike sana ter ta ira nudait matanabar na Israel be ukatika bileng ta ira tintalen ta ira hintubu dait, iesene di ga hiis kawase balik iou tuma Ierusalem ma di ga ter iou ukatika ta ira luma di ira Rom. 18  Apostolo 26:31Di ga tiri murmur iou be aso tuno iat ing iou ga gil ma di ga sip be di na halangalanga ise iou kinong di ga nes leh be pata ta burwana be ni hiruo pane. 19  Apostolo 25:11Ma sene be ing ira Iudeia di ga malok be da halangalanga ise iou, io, ikin ra linge ga sunang iou kaie iou gom hinat utano tamat na king sakit gar na Rom be na hadade iou. Ma iou ga gil hobi sene be iga pata nugu ta hartutung ter ta ira nugu matanabar na Israel. 20  Apostolo 26:6-7Ma iou te sasaring ura nesnes mu ma ura nianga tikai ma mu kinong iou ga sip be mu na palai tano burwana kaie di te hiis iou ma ikin ra dades na hinhiran. Ikinong dait ira Israel dait nanahe tana ma ra balaraan, ikinong no burwana.”
21 Ma di ga balu ie, “Mem pai gale kap ta pakpakat metua Iudeia ura utam. Ma pata tikenong ta ira tasi dait ira Iudeia ite me hinawas saasa utam. 22  Apostolo 24:14Iesene mem sip be mem na hadade ira num lilik kinong mem nunure be ira matanabar ta ira kaba katano di tangtange hagae ikin ra mangana lotu u te lala tana.”
23 Io, di ga kubus ter tike bung be di na kis tikai baling ma ne Pol. Ma a haleng sakit di ga hanawat ta ikino bung ukaia hono taman Pol ga kiskis tana. Ma tur leh ra malane tuk ter ra matarahien Pol ga palpales no kingdom tane God ma iga hininaawas bileng utana. Iga walar be na hatutuno ter Jisas ta di be aie tuno nesi. Ma iga gil hobi mekatika ta ira harkurai tane Moses ma mekatika ta ira pakpakat ta ira tangetus. 24 Pol ga petlaar be na hatutuno ter Jisas ta ari ta di ma ira nuno nianga iesene ari mes di ga malok be di na nurnur. 25 Ira nudi lilik ga harpaleng, di gom hargor. Ma di ga tur leh um ra hinana leh namur be Pol gate ianga huat ter ma ikin ra nianga. Iga tange be, “No Halhaaliena Tanuo ga tange no tutuno ta ira hintubu mu ing iga tange mekatika ra hone Aisaia no tangetus horek:
26 ‘Hana tupas kakarek ra matanabar ma nu tange,
“Mu na hadade, sene pa mu nale hadade kilam.
Mu na nesnes, sene pa mu nale nes kilam.”
27 Na ngan hobi kinong i dades ira tinga di kakarek ra matanabar.
Di malok be di na hadado,
ma di malok be di na nes.
Di nahula nes kilam ma ira mata di,
ma di nahula hadade kilam ma ira talinga di,
ma di nahula nunure kilam ta ira tinga di,
ma di nage tahurus ma nige halon di.’
28 “Io kaie, iou sip mu be mu na nunure be God te tule ikin ra nuno haralon ukatika ta di ing pata be a Iudeia di, ma di, di na hadade kilam ie!” 29 * Ari tuarena pakpakat di bul halala buturkus 29 i tange horek: Be ing igate tange leise ter kakarek, ira Iudeia di ga hana ma di ga manga hargor hana nalamin ta di.
30 Ma haruat ma a iruo kudulena tinohon Pol ga kis kaia tano ngasiana ga kukule leh ie. Iga susuat leh di bakut ing di ga hananawat ura nesnes ie. 31 Ma iga harpir utano kingdom tane God ma iga hausur utano Watong Jisas Krais. Iga gilgil hobi ma ra balamasa ma pata tikenong ga hakahe ie.

28:2 2 Korin 11:27

28:5 Mak 16:18

28:6 Apostolo 14:11

28:18 Apostolo 26:31

28:19 Apostolo 25:11

28:20 Apostolo 26:6-7

28:22 Apostolo 24:14

*28:29 Ari tuarena pakpakat di bul halala buturkus 29 i tange horek: Be ing igate tange leise ter kakarek, ira Iudeia di ga hana ma di ga manga hargor hana nalamin ta di.