27
Pol ga tur leh no nuno hinana utusu Rom.
Be ing di ga bul um no ula nianga be mem na hana u Itali, di ga ter Pol ma ira mes metuma naramon ra hala na harpadano ukatika tano lumana tike tamat na umri a hinsana ne Iulius. Ma tike tamat na umri ie tano matana ubane di kilam ie be, “A Matana Ubane tano tamat na king sakit gar na Rom.” Apostolo 19:29Io, mem ga kawas tike mon me Adaramitium nong ga taguro ter ura hinana ter ta ira taman tano katano Esia ing ira mon git sapsapa ine. Io, mem ga tut leh um. Ma ne Aristarkus, tike turadi me Tesalonaika ruma Masedonia ga hana tikai ma mem.
Io, mem ga sapa Saidon tano mes na bung ma ne Iulius ga marse Pol ma iga bala ie be na hana utuma ta ira nuno harwis waing di nage harahut ie ta ira nuno sunupi. Io, mem ga hana baling ter u na tes mekaia ma mem ga hana barahit tano mugurlamin Saipras kinong mem ga hilo harso ma ra dades na dadeh. Be ing mem gate balos ter no kasapa hutate Silisia ma ne Pampilia mem ga sapa Maira ruma Lisia. Io, no tamat na umri ga nes leh tike mon me Aleksandaria kaia nong ga ura hinana u Itali ma iga hakawas mem tana. A haleng na bung mem ga matmatien hanana ma iga dades ta mem iesene mem ga petlaar ura hinanawat um haruat Nidas. Mem ga pepet puo be mem na hana hakakari hobi ga burwana tano dadeh. Io kaie, mem gom hana barahit balik tano mugurlamin Krit namur ta ing mem gate sakit ter no ngusngus Salmone. Mem ga malalet mur no gagene tano tamapit na paananoh ma mem ga hanawat tike taman di kilam ie be Barahit na Matansinapa, hutate tano not no taman Lasia.
Mem ga hasurum ra haleng na pana bung kaia ma no tes bileng um gom manga lagures kinong igate sakit no bung na hinahal gar na Iudeia ma no labur gate hanawat um. Io kaie, Pol gom hakatom di hokarek: 10 “Kaba turadi, iou nes be no nudait hinana na sana. Be dait na hana no mon na manga sana tikai ma ira kinakaap ma dait bileng dait na hiruo.” 11 Ma sene be no tamat na umri pai gale song leh ira nianga tane Pol. Pata. Iga taram balik no ut na kap mon ma no turadi nong a nuno no mon. 12 Ma a haleng ta mem di ga sip be mem na hana iat mon kinong ikino matansinapa pai gale haruat be da nahe leise ter ira teka na labur kaia tana. Ma di ga sip be mem na walar be mem na hanawat Pinikis ma mem nage nahe leise ter no labur kaia. Ne Pinikis aie tike mes na matansinapa kaia Krit nong ila kis barahit ter tano labur.
Tike tamat na labur ga raprapusane hanane no mon na tingan tes.
13 Be ing tike dipdip mekatika tano matailum ga hatahun ura pupuuh, di ga lik be di haruat um ura gilgil ing di ga sip. Io, di ga sel haut no haga ma mem ga mur gagene tano tamapit na paananoh tane Krit. 14 Pai gale halis ma tike dades na dadeh sakit ga hanawat, di kilam ie be ‘No Tunumat’, ma iga kakata sur mekatika hono mugurlamin. 15 Iga kakata huat ter tano mon ma mem pai gale haruat be mem na hilo harso ma ie. Io kaie, mem gom waak leise ter mem ma no mon, ma no dadeh gom pupuh hanane mem. 16 Be ing mem ga hana barahit tike not no mugurlamin di kilam ie be Kauda, mem ga malalet iat kaie mem gom petlaar be mem na kubus hadikdikit no waga nong mem ga selsel hanane ie menamur tano mon. 17 Be ing ira tunana di gate rahi haut ter ie di ga sel hino menapu tano mon at bileng waing pai nagele galogalo. Ma di ga burut be mem nahula kawas ta ira ula iono tusu Libia ma no mon nage sana. Io kaie, di gom haruh hasur no mol tano mon ma di ga waak leise ter no mon be no dadeh na pupuh hanane ie. 18 No labur ga manga raprapusane hagae mem kaie di gom hatahun ura isise hasur ira kinakaap tano mes na bung. 19 Ma tano aitul a bung di ga tatik leh ari gintatena no mon ing di la papalim me, di gom ise hasur. 20 Be ing a haleng na bung gate sakit ma no tes ma no mawe kanaia dur ga harpam ter ma no labur bileng kanaia ga wawaang, mem ga lik iat um be mem pai nale lon.
21 Ira tunana pa di gale en ta nian ra lawas na pana. Io, Pol ga tur nalalie ta di ma iga tange, “Kaba turadi, mu gor taram iou ing iou ga harakatom be waak dait ra hinana leh me Krit. Be ing mu nage taram iou pa mu gorte hana tupas ikin ra tirih. 22 Sene be kakarek iou saring hadades mu be mu na balaraan ter iat kinong pata tikenong ta mu be na mat. Pata. No mon sene mon nong na sana. 23-24  Apostolo 23:11Nabung ra bung tike angelo tano God nong a nuno iou ma nong iou lolotu tupas ie, i me tur hutate iou ma i tange, ‘Waak ra bunurut, Pol. Nu tur iat ra harkurai ra matmataan tano tamat na king sakit rusu Rom. Ma ne God te haidane ugo be di bakut kakarek u hanana tikai ma di, pa di nale hiruo.’ 25 Io kaie, kaba turadi, mu balaraan ter kinong iou nuruan God be ira linge na hanawat hoke iat mon ite hinawase ter iou hobi. 26  Apostolo 28:1Sene be, no mon na kis masapa iat tike mugurlamin.”
No mon ga taparok tano ula mamor iesene pata tikenong ga hiruo.
27 No dadeh ga pupuh hanane iat baak mem tano tes Adaria tano sangahul ma ihet na bung ra bung. Ing iga hutate ra tingana bung ira ut na pinapalim tano mon di ga hamaan be mem ga ura hinanawat ter tike mugurlamin. 28 Di ga walar no tes be iga lamlamana haruat hohaam ma di ga nes leh be no tes ga ihet na sangahul na pakono sur. Di ga kis dahine te mon ma di ga walar habaling no lamlamana tano tes ma di ga nes leh be iga itul a sangahul na pakono. 29 Io, di ga haruh hasur ira ihet na haga mekatika tano murmur tano mon kinong di ga burut be no labur nahula rapusane ter mem ta ira huna hot. Io, di ga sasaring be na malane haiah. 30 Ira ut na pinapalim tano mon di ga walar be di na hilo sukun no mon, kaie di gom haruh hasur no waga utusu napu tano tes ma di ga ngan be di ga ura haaruh ari haga mekatika ra lilie tano mon. 31 Io, Pol ga tange tano tamat na umri ma ira matana ubane be, “Be kakarek ra turadi di na hana leh mekira tano mon, io, paile tale be mu na lon.” 32 Io kaie, ira matana ubane di ga kut rupat ira hino ing iga palim kawase ter no waga ma di ga waak leise ie ma iga puko leh.
33 Io, ra mala bungbung um Pol ga haragat di bakut be di na ian. Iga tange be, “Taitus kakarek ra sangahul ma ihet na bung mu te kis na bunurut be aso na hana tupas dait. Ma mu te kis bia, pa mu le enen ta linge. 34 Io, kakarek iou manga saring mu be mu na en ta nian. Mu supi ter ikin waing mu nage lon. Pata ta tikenong ta mu na hiruo.” 35 Be igate tange ter kakarek iga kap leh ari beret ma iga tanga tahut tane God urie ra matmataan ta di bakut. Io, iga pidik ie ma iga hatahun ura nian. 36 Ing di ga nes ie hobi di bakut di ga balaraan baling ma di bileng di ga en ari nian. 37 Ma iga airuo maar ma liman ma iruo na sangahul ma liman ma tike mem ing mem ga hanana tano mon. 38 Be ing di gate ian hahos ter di ga ise hasur ira nian utuma tano tes ura hamaman no mon.
39 Be ing iga malane um pa di gale nes kilam no taman iesene di ga nes tike matansinapa ma ra iono no waseser tana. Io, di ga lik be di na walar ura hasapa no mon kaia. 40 Di ga kut rupat ira hino talur ira haga ma di ga waak ter at tuma na tes ma kaie iat bileng di ga pales ira hino ing iga palim kawase ter no wasa nong ila kure ter no mon. Io, di ga saret haut no mol tano lilie tano mon ter tano dadeh ma di ga hilo tultul no waseser. 41 Iesene no mon ga kap toke tike ula mamor ma igom kis kora ma no lilie pai gale haruat be na magile. Kaie no murmur tana gom tamaparok ta ira paananoh ing iga rarapus ter tana.
42 Io, ira matana ubane di ga harpingit be di na ubu bing dong ing di ga ura hinana lala ra hala na harpadano waing pa di nagele iaas utuma na waseser ma di nage hilo leh. 43 Iesene no tamat na umri ga sip be Pol na lon ter iat, kaie igom tigel di be waak di ra gilgil ikin ra nudi harpingit. Io, iga ter ra dades na nianga um be dong ing di ga haruat ura niaas, be di na huna karwas sur ma di nage sapa tuma na waseser. 44 Ma iga hartule be di bakut um ira mes, di na kap leh ari subana dahe ta ira sumsubana tano mon ura niaas me ukaia. Io, hokakarek kaie di bakut di gom a sapa timaan tuma na waseser.

27:2 Apostolo 19:29

27:23-24 Apostolo 23:11

27:26 Apostolo 28:1