12
Ing di nes hasur dait kaia, dait kap ra dades metuma hono Watong.
Mu te hasungsung be ni latlaat hobi. Ma iou ni ianga baak ta ira ninanaas na tanuo metuma hono Watong ma ira linge ite hapuasne, iesene be ira nianga na latlaat ta kakarek ra ninanaas pai nale harahut. Iou nunure tike turadi gar tane Krais nong God ga kap haut leh ie utuma tano aitul a ula mawe tano sangahul ma ihet na tinohon ite pataam. Be no turadi ga hanahut ma no palatamaine be no tanuana ga hana sukun no palatamaine, iou paile nunure, iesene God i nunure ter. 3-4 A tutuno, iou nunure be God ga kap haut leh ikin ra turadi utuma tano bilai na katano sakit. Iesene iou paile nunure be iga hana ma no palatamaine be no tanuana ga hana sukun no palatamaine. God i nunure ter. Ma no turadi ga hadade ira linge ing paile tale be tikenong na ianga urie. A mon hartigel be pai nale hinawas uta kakarek ra linge. Iou ni latlaat uta tike mangana turadi ho ikin ma sene pa nile latlaat iat utagu. Iesene i tutuno be ni latlaat balik be pata nugu ta dades. Iesene ing be iou nige ura latlaat, iou pai gorle ngan hora ba, kinong iou gor tange ra tutuno. Iesene iou malok be ni latlaat, tikenong nahula manga lik hatamat iou ma pai nale nes kilam iou haruat ma ira linge iou gil be iou tange.
Jop 2:6Iesene God ga ter tagu tike linge ura hagae iou, hoke be aie tike tukulo i dingding no palatamaigu. Ma aie no tultule tane Satan nong God ga bala ter ie tagu be na ter no harngunngutaan. Ma ne God ga ter ie tagu ura hananget iou be pa nigele lik hatamat habaling iou uta kakarek ra tamat na linge sakit God ga hapuasne ter tagu. Aitul a pana iou ga saring no Watong be na kap leise ikin ra linge sukun iou. Pilipai 4:11-13Ma sene iga tange tagu be, “No nugu harmarsai i haruat ura utam. Tikenong i dades harsakit ing be pata a nuno ta dades.” Io kaie, iou manga laro be ni latlaat balik be pata nugu ta dades, waing no dades tane Krais nage kis tagu. 10 Ma ikinong no burwana be iou laro be pata nugu ta dades, ma iou laro bileng ing di tange hagae iou ma be ira kaba tirih i kabit iou, ma ta ira kaba purpuruan ma ta ira kaba hinaragawai di gil tagu. Ma iou laro be ni kilingane kakarek ra ngunngutaan ura utane Krais. Kinong urah, ta ira pana bung be pata nugu ta dades, iou kap ra dades.
Pol ga manga ngaangel uta di ira Korin.
11  2 Korin 11:5Iou te tatalen hoke tike ba, ma sene mu ga sunang iou be ni gil hobi. Iesene igor tahut be mu gor pirlet iou kinong no nugu kinkinis na apostolo paile kis napu ta dahine ta dong ing di kilam be ira kaba tamat na apostolo. Ma a linge bia be iou tike turadi bia mon. 12  Rom 15:19Ing iou ga tur dades ra hena ira tamat na tirih iou ga gil ira tamat na gingilaan na kinarup ma ira dades na hakilang. Ma kakarek ra linge ing i hatutuno be tikenong aie tike apostolo. 13  2 Korin 11:9Iou ga bul hanapu mu hohaam ta ira mes na matanabar na lotu ta ira tamtaman? Pata, iesene i tutuno balik be iou pai gale hapupusak mu ma ra tirih. Maris, mu na lik luban leise ikin ra sasana iou ga gil ta mu! * Pol ga hasakit mon kinong i nanaas be ira Korin di ga sip be ira nudi tena harausur na hatirih ira nudi nilon. Iesene Pol pai gale gil tike sasana hobi ta di.
14 Karek um iou taguro ura kokol mu tano aitul a pana ma iou pa nile hapupusak mu ma ra tirih kinong iou paile ura hanawan mu uta ira numu linge. Pata. Iou ura hanawan tus mu. Ikin gor palai ta mu kinong ira not no bulu pa di lale tamtabar ira tama di. Ira tama di la tamtabar ira nati di. 15 Hobi, iou manga laro be ni ter ise bakut ira nugu linge ma no nugu kudulena nilon bileng uta mu. Ing iou manga sip mu hobi, hohaam, na hapuko balik ira numu sinisip ter tagu? 16 Ma ari ta mu, mu tange be, “A tutuno, pai gale hapupusak dait ma ra tirih iesene a keskes na turadi ie ma iga hakuni dait ma ira kaba hinarakale.” 17 Hohaam, ira turadi ing iou ga tule ter ta mu, di ga ngan hoke ira gotgotwana turadi ma di ga hasurum ira numu linge? Pata. 18  2 Korin 8:6,16-18Iou ga halilik Taitus be na hana ukaia ho mu ma iou ga tule no tasi dait tikai ma ie. Hohaam, Taitus ga ngan hoke tike gotgotwana nalamin ta mu? Pata. Mu nunure ter be mir ga tur tikai mon tano numir kudulena lilik ma ira numir tintalen tike mangaan mon.
19 Ing mu waswas kakarek ra nianga mu lik dak be mem tur ra harkurai ra matmataan ta mu ura tutur bat ira sana nianga tupas mem. Iesene be pata. Ing mem ianga hobi, mem tur ra matmataan tane God ma tano numem kinkinis naramon tane Krais. Bar bilai na harwis, ira linge bakut ing mem gil, mem gil ura hadades mu. 20 Iou burut be ni me nes mu be pa mu nale haruat ma ing iou sip be ni nes mu hobi. Ma iou burut bileng be mu na nes iou be iou paile haruat ma ing mu sip ter hobi. Iou burut be a mon harngangar nalamin ta mu, ma a mon bala ngungut, ira harpaleng, no tintalen na pinpines hagae tikenong, ma pata ta bilai na tinaram. Iou burut be ari di nes kalak ira tamat na mahuo na lilie ma ari di malamala tamat. 21  2 Korin 13:2Iou burut be no nugu God na bul hanapu iou ra matmataan ta mu ing iou ni hana tupas habaling mu. Iou burut be ni me nes ra haleng ta mu ing mu ga gil ra sana tintalen nalalie ma pa mu le lilik pukus ta ira bilingana tintalen, no tintalen na ninohon tikai ma tikenong gar na mes, ma ira tintalen na hilawa. Iou burut be ni me nes mu hobi ma iou ni tapunuk ma ni suah pane mu.

12:7 Jop 2:6

12:9 Pilipai 4:11-13

12:11 2 Korin 11:5

12:12 Rom 15:19

12:13 2 Korin 11:9

*12:13 Pol ga hasakit mon kinong i nanaas be ira Korin di ga sip be ira nudi tena harausur na hatirih ira nudi nilon. Iesene Pol pai gale gil tike sasana hobi ta di.

12:18 2 Korin 8:6,16-18

12:21 2 Korin 13:2