6
Ira ut na nurnur ing di ira maris na tultule, di na manga papalim timaan ta ira nudi tamat.
Epesas 6:5I tahut be di ra maris na tultule di na manga ru timaan ira nudi tamat waing tari pai nale tange hagae no hinsane God ma no nudait harausur. Pilemon 16Ma hobi bileng ta ira maris na tultule ing ira nudi tamat di te ut na nurnur. Waak kike ra tultule na lik be, “No nugu tamat, a tasigu tane Krais mon,” kaie na lik hamaman ie. Iesene na tahut be na lik horek: “No nugu tamat, a ut na nurnur bileng ie nong iou ni ter no nugu harmarsai tana.” Io kaie, ina manga papalim balik tana.
Ira tena harausur harabota di na hatawat ra haleng na mangana sasana ma di na manga hangungut habaling di.
Nu hausur ma nu pir ira matanabar ta kakarek ra linge. 3-5  Galesia 1:6-9 2 Timoti 3:8; 4:4; Taitus 1:14Ing be tikenong na hausur ma tike mes na mangana harausur nong paile haruat ma ira bilai na tutuno na nianga tano nudait Watong Jisas Krais, ma be paile haruat bileng ma ira harausur ta ira tintalen ura murmur timaan God, io, ikino turadi i hatamat habaling ie ma paile nunure ta linge. Iesene i sip be na hargor uta ira nianga bia mon. Ma ikin pai nale harahut. Na haragawai mon. Ma ikin ra mangana hargor na hatawat ra lilik saasa, ra bala ngungut, ra tanga hagae tikenong, ra sana lilik na hartutung, ma ra hargor hait nalamin ta ira turadi ing di harus ise ter ira tutuno tane God ma i ba ira nudi lilik. Karek ra mangana turadi di lik be no tintalen na murmur God na harahut di ura kapkap barbarat.
1 Timoti 4:8; Pilipai 4:11-12; Hibru 13:5Iesene i tutuno balik be no tintalen na murmur God na harahut dait ing be dait bala malum ura kapkap ta haleng linge tano ula hanuo. Jop 1:21Io, ing di ga kaho dait, dait pai gale kap ta linge ukira tano ula hanuo. Ma be dait na hana talur ikin ra ula hanuo pa dait nale kap bileng tike linge. Iesene be a mon nian ma a mon sigasige ta dait, dait na lik be i haruat. Ma sene be dong ing di sip be di na watong tano barbarat, di na puko ter ta ira harwalar. Di na taba ta ira mangana sinisip ta ira ul ba ing na hagae di. Ma kike ra sinisip na manga hagae tutuno iat di. 10  Epesas 5:5Iou tange hobi kinong no sinisip uta barbarat, aie tike burwana ta haleng na mangana sasana. Ma ari di te so no nudi sinisip ter kaia, kaie di te hana tapa leh ta ira tutuno dait nurnur ine ma di te hangungut habaling di ma ra tamat na harangunngutaan.
I tahut be Timoti na mur ira bilai na tintalen ma ina balaure timaan no dades na nianga tano lotu.
11  2 Timoti 2:22Ma sene be augo, augo tike turadi tane God. Nu hilo sukun kike ra linge. Ma nu manga mur no taktakadoswana tintalen, no tintalen ura murmur timaan God, no tintalen na nurnur, no tintalen na harmarsai harbasie, no tintalen na tuntunur dades ta ira harwalar, ma no tintalen na matmatien. 12  1 Korin 9:25-26; 2 Timoti 4:7Nu harubu tano tahut na hinarubu haruat ma ira tutuno dait nurnur ine. Nu sangahe leh ikino nilon hathatikai nong God gate tato ugo be nu hatur kawase ie. Ma iga tato leh ugo tano pana bung u ga tange no num bilai na hininaawas palai tano num nurnur ra matmataan ta ira haleng. 13-14  Jon 18:36-37Iou sunang ugo ra matmataan tane God nong i ter lon ta ira linge bakut, ma ra matmataan tane Krais Jisas nong ga ter no bilai na hininaawas palai ter tane Pontias Pailat, be nu balaure no nianga u te hatur kawase ie. Nu balaure ie be tikenong pai nale habilinge ie ma be tikenong pai nale tange hagae ie. Ma nu gil hobi tuk ter be no nudait Watong Jisas Krais na hanawat puasa. 15  Ninanaas 17:14Ma ina hanawat tano pana bung iat be God i sip be na hanawat tana. Aie no kapawena Ut na Harkurai nong no haridan i kis tana. Aie no Tamat na King ta ira king bakut ma aie no Tamat na Watong ta ira watong bakut. 16 Aie sene mon nong pai nale mat. Ma i kis tano tamat na lulungo nong paile tale be tikenong na hana hutate tana. Pata tikenong pai lale nesnes baak ie ma paile tale be na nes bileng ie. Aie, da ru ie, ma ina kis na harkurai hathatikai.
Ira watong di na harahut ira matanabar, kaie di nage tagure ira nudi tamat na bunbulaan tuma nalu.
17  Luk 12:20Nu ianga dades ta dong ing di te hatur kawase ra kinkinis na watong ta ikin ra ula hanuo be pa di nale sabutbut ma be pa di nale so no nudi nurnur ta ira barbarat be na hatahutne di. Paile tale be tikenong na so no nuno nurnur ta ira barbarat kinong pai nale kis lawas. Iesene i tahut be di na kis kawase ira tahut na linge metuma hone God ma ra nurnur. Aie nong i manga tabar timaan dait ma ira bilai na linge ura halaro dait. 18 Nu haragat di be di na gil ira bilai na tintalen ma be di na watong ta ira nudi pinapalim na harharahut ma di na taguro ura hartabar harbasie. 19  Matiu 6:20Ing be di gil hobi di na tagure nudi ta tamat na bunbulaan unamur. Ma kakarek ra mangana bunbulaan na tur dades. Na tahut be di na gil hobi waing di nage hatur kawase no nilon nong a nilon tutuno ie.
I tahut be Timoti na tur talur ira sana nianga harabota.
20 Timoti, ing God ga ter tam be nu manga palim holane, nu balaure timaan. Nu tur talur ira nianga bia ta ikin ra ula hanuo. Ma ira nianga di ise ura sungsungute no harausur tutuno, nu tur talur bileng ie. Karek ra mangana nianga di tange be a nianga ta ira ut na minanes, sene be paile tutuno. 21  1 Timoti 1:6; 2 Timoti 2:18Ari di te tange be di hatur kawase karek ra mangana nianga, kaie di te tamapas leh ta ira tutuno dait nurnur ine.
A harmarsai na kis ta mu.

6:1 Epesas 6:5

6:2 Pilemon 16

6:3-5 Galesia 1:6-9

6:3-5 2 Timoti 3:8; 4:4; Taitus 1:14

6:6 1 Timoti 4:8; Pilipai 4:11-12; Hibru 13:5

6:7 Jop 1:21

6:10 Epesas 5:5

6:11 2 Timoti 2:22

6:12 1 Korin 9:25-26; 2 Timoti 4:7

6:13-14 Jon 18:36-37

6:15 Ninanaas 17:14

6:17 Luk 12:20

6:19 Matiu 6:20

6:21 1 Timoti 1:6; 2 Timoti 2:18