No Airuo
na Pakpakat tane Pol tupas
TIMOTI
Pol ga kis baling ra hala na harpadano tusu Rom (nes no ula nianga ta 1 Timoti). Pol ga nunure be ite hutate be da ubu bing ie (2 Tim. 4:6-8) ma iga manga lilik ta tike linge sene mon, be Timoti ma ira Kristian di na balaure timaan no tahut na hininaawas, be di ira sana tena harausur harabota di nahula kios ise ie (1:12-14; 2:2; 2:14-3:17). Ikinong no surno ta ikin ra pakpakat. Iga haragat bileng Timoti be na taguro ura harpir ma no tahut na hininaawas (4:2) ma be na taguro be na tur dades ta ira harubaal (1:8; 2:5; 4:5). A bilai na harausur ikin ta ira lilie tano lotu katiak be di na harpir timaan ma balaure timaan no tahut na hininaawas tutuno.
1
Aiou Pol, tike apostolo tane Krais Jisas haruat tano sinisip tane God. Ma iou tike apostolo hobi kinong God ga ter no kunubus utano nilon i kis tane Krais Jisas. Apostolo 16:11; 1 Timoti 1:2Ma iou pakat karek ra nianga tupas ugo Timoti, no natigu nong iou manga sip ter ie. A harmarsai ma ra malum ukaia ho ugo metuma hone God no Tama dait ma ne Krais Jisas no nudait Watong.
Pol ga habalaraan Timoti be na balaure timaan no tahut na hininaawas ma be na taguro ura puspusak ra hinarngungut utana bileng.
Apostolo 23:1Iou tanga tahut tane God nong iou papalim tana. Ma ing be iou papalim tana hobi, iou la murmur ira linge iou nunure ter be i tahut, hoke ira hintubugu di ga gil bileng. Io, iou tanga tahut tana ing iou la liklik leh ugo ta ira nugu sinsaring, ra malane ma ra bung bileng. Ma iou sasaring hobi kinong iou lik leh ira lur na matam, kaie iou ge manga sip be ni nes ugo be ni kap ra but na gungunuama. Apostolo 16:1Io, iou tanga tahut um tane God kinong iou la liklik leh no num nurnur tutuno nong ga huna kis tane Lois, no tubum, ma tane Iunis, no etnam. Ma iou manga palai be i kis bileng tam. 1 Timoti 4:14Io kaie, iou halilik ugo be nu puh halulungo no hartabar ing God ga ter ie tam ing iou ga bul ira lumagu tam. Rom 8:15Iou sip be nu gil hobi kinong God paile tabar der ma ra bunurut. Pata. Ite tabar der ma ra dades, ma ra harmarsai harbasie, ma ra tintalen be tikenong na balaure timaan ira nuno sinisip.
8-9  Epesas 2:8-9; Taitus 3:5Io kaie, waak u hirhir ura hininaawas utano nudait Watong, ma waak u hirhir utagu ing di te hiis kawase iou ura utane Krais. Iesene nu taguro be nu pusak kin ra hinarngungut tikai ma iou utano tahut na hininaawas. Ma ina tale be nu gil hobi ma ra dades tane God nong ga halon dait ma iga tato dait be dait nage gamgamatien. Ma pai gale tato dait haruat ma ira nudait tintalen iesene haruat ma no nuno sinisip ma no nuno harmarsai. Ma ne God ga tabar bia mon dait ma ikin ra harmarsai tane Krais nalalie tano hatahun ta ira linge bakut. 10  Hibru 2:14Ma sene kakarek um, God te hapuasne ikin ra harmarsai tano hinanawat tane Jisas Krais, no nudait ut na Haralon nong ga hapatam no dades tano minat. Ma naramon tano tahut na hininaawas Krais te hapuasne bileng be dait na lon ma pa dait nale mat. 11  1 Timoti 2:7Ma iou, i gate tibe iou be iou tike ut na hinarpir, ma a apostolo, ma a tena harausur ta ikin ra tahut na hininaawas. 12 Io kaie, ikinong no burwana be iou kap kakarek ra hinarngungut. Iesene iou paile hirhir kinong iou nunure nong iou nurnur tana. Ma iou manga palai be na petlaar ura balbalaure timaan ikino linge nong iga ter ie tagu be ni manga holane ie. Ma ina balaure hobi tuk ter ta ikino bung namur. 13 Nu palim dit kike ra bilai na tutuno na nianga ing iou ga hausur ugo ine. Waak u kios ie ta dahine. Ma nu kis ter tano nurnur ma tano tintalen na harmarsai harbasie ing dait hatur kawase naramon tane Krais. 14  1 Timoti 6:20Nu balaure timaan no bilai na linge nong God ga ter ie tam be nu manga holane ie. Ma nu balaure ie hobi ma no dades tano Halhaaliena Tanuo nong ila kis ter ta dait.
15 Io, u palai be di bakut kaia tano katano Esia, di ga hana talur iou. Ma nalamin ta di ne Pigelus ma ne Hermogenes. 16 Iou sasaring be no Watong na marse no hatatamana tane Onesiporus kinong iga halaro haitne iou ma pai gale hirhir uta ira nugu dades na kunubus di ga hiis iou me. 17 Iesene be ing iga hanawat ukira Rom iga manga sisilih utagu tuk ter be iga nes tupas iou. 18 Iou sasaring be no Watong na marse ie ta ikino bung namur! U manga palai ta ira mangana harharahut iga ter tagu kaia Epesas.

1:2 Apostolo 16:11; 1 Timoti 1:2

1:3 Apostolo 23:1

1:5 Apostolo 16:1

1:6 1 Timoti 4:14

1:7 Rom 8:15

1:8-9 Epesas 2:8-9; Taitus 3:5

1:10 Hibru 2:14

1:11 1 Timoti 2:7

1:14 1 Timoti 6:20