2
Dait na sasaring uta ira turadi bakut kinong God i sip be na halon di bakut.
Io, no luaina linge tano nugu nianga i horek. Iou haragat dait be dait na sasaring tupas God uta ira turadi bakut, ma be dait na tanga tahut tana uta di. I tahut be dait na sasaring uta ira king, ma di ira mes ing di kap ra kinkinis na harkurai. Dait na sasaring hokakarek waing dait nage kap ra kinkinis na malum ma pa dale haragawai ta dait ing dait lon mur God ta ira takados na tintalen. 3-4 Io, ing be dait na sasaring hobi na tahut, ma ina halaro ne God no nudait ut na haralon, nong i sip be na halon ira turadi bakut, ma be di bakut di na nunure ira tutuno ite hapuasne. 5-6  Rom 3:29-30; Galesia 1:4Ma i tale be ni tange hobi kinong tike kapawena God mon, ma tikenong sene mon nong i lamus ira turadi ukaia hone God. Ma aie ne Krais Jisas, a turadi ie, nong ga ter habaling ie ura kulkul halangalanga ira turadi bakut. Ma tano pana bung haruat tano sinisip tane God, Krais ga gil hobi, kaie igom suro haut be God i sip be na halon ira turadi bakut. Apostolo 9:15; Galesia 2:7-8; 2 Timoti 1:11Ikinong no burwana be God ga tibe iou be ni apostolo ma ni ut na harpir ta di ing pa dile Iudeia. Ma iou ga hana be ni hausur di be di na nurnur ta ira tutuno God te hapuasne. Iou tange ra tutuno! Iou paile harakale!
Io, uta ira sinsaring um, iou sip be ira tunana ta ira katano bakut di na sasaring. Ma be di na tatik ira gamgamatien na luma di, na tahut be di na gil hobi ma pata ta ngalngaluan be ta hargor.
I tahut be ira haine di na lon haruat ma no mangana kinkinis God te ter ie ta di.
1 Pita 3:3-5Ma hobi bileng ira haine. Iou sip be ira haine di na sigasige hoke ira mes na turadi bia. Waak di manga hamar ira hi di. Ma waak di hamar habaling di ma ra gol be ma ra tulur a kalagi, be ira sigasige i tabi matana. 10  1 Timoti 5:10Iesene iou sip be di na hamar habaling di ma ira bilai na tintalen haruat ma ira mangana haine ing di tange be di lotu tupas God. 11 Ma be ira haine di na kap ra harausur, io, i tahut be di na kis matien ma di na hanapu habaling di. 12  1 Korin 14:34Iou paile haut be tike haine na hausur be na kure tike tunana. Na kis matien mon. 13  Stt 2:7,21-22; 1 Korin 11:8-9Urah, kinong God ga huna hakisi Adam, ma namur, ne Iwa. 14  2 Korin 11:3; Galesia 3:1-6Ma pata be Adam nong Satan ga habota ie. Pata. Satan ga hakale no haine, kaie no haine gom lake no harkurai tane God. 15 Ma sene God na halon ira haine ing be di gil horek: di na kakaho, ma di na nurnur hatikai tikai ma ra harmarsai harbasie, a gamgamatien na tinga di, ma ra tintalen takados.

2:5-6 Rom 3:29-30; Galesia 1:4

2:7 Apostolo 9:15; Galesia 2:7-8; 2 Timoti 1:11

2:9 1 Pita 3:3-5

2:10 1 Timoti 5:10

2:12 1 Korin 14:34

2:13 Stt 2:7,21-22; 1 Korin 11:8-9

2:14 2 Korin 11:3; Galesia 3:1-6