14
Ing be tikenong i ianga na tangetus nalamin ta ira matanabar na lotu, ma ira turadi pa dile tale be di na hadade kilam ira nuno nianga, io, paile harahut di.
1 Korin 12:31; 14:39Mu na murmur no tintalen na harmarsai. Ma i tahut bileng be mu na sip ira hartabar mekaia hono Halhaaliena Tanuo. Iesene i tahut be mu na manga sip no hartabar na nianga na tangetus. Iou tange hobi kinong be ta nong i ianga ma no hartabar na mes na mangana nianga, paile iangianga ter ta ira turadi. Pata. I iangianga tupas God. Pata tikenong paile hadade kilam. Iesene ma no dades tano Halhaaliena Tanuo i tange ira linge i susuhai. Iesene nong i ianga na tangetus i iangianga ter ta ira turadi ura hadades di ma ura haragat di ma ura habalaraan di. Nong i ianga ma no hartabar na mes na mangana nianga i hadades habaling ie. Iesene nong i ianga na tangetus i hadades di ira matanabar na lotu. Iou sip be igor tale mu be mu bakut mu na iangianga ma no hartabar na mes na mangana nianga. Iesene iou manga sip be igor tale be mu na ianga na tangetus. Nong i ianga na tangetus i tamat ta dur ma nong i ianga ma ra mes na mangana nianga. Iesene be nong i ianga ma ra mes na mangana nianga na pales no nuno nianga waing inage hadades ira matanabar na lotu, io, dur haruat ma nong i ianga na tangetus.
Io, bar hinsaagu tane Krais, be ni hana tupas mu ma ni me ianga ma ra mes na mangana nianga iou gil ra tahut hohaam ta mu ing be iou paile hapuasne ira linge i susuhai be iou paile ter ra hininaawas harapalai be iou paile ianga na tangetus ma be iou paile ter ra harausur? Ma hobi bileng ta ira linge ing pata ta nilon ta di ma a mon inga di hoke ra tulaal be a harp. I tale hohaam be tikenong na hadade kilam ira inga dur ing be dur paile mur timaan no kaungana tike ninge? Ma ing be no hik paile tato timaan, nesi um na hanawat ura hinarubu? Hobi bileng ta mu. Ing be pa mu le ianga ma ra mangana nianga i tale be da hadade kilam, i tale hohaam be tikenong na palai be aso ing mu tangtange? Na hoke be mu haianga mahuo. 10 I nanaas be a haleng sakit ira matahu nianga tano ula hanuo. Ma di bakut, di la hapuasne ira lilik ta ira turadi. 11 Iesene be iou paile hadade kilam no nianga tikenong i tangtange ie, iou ni nunure kilam be a mes ie, ma ina nunure kilam iou be a mes iou. 12 Ma hobi bileng nalamin ta mu. Mu manga sip be mu na hatur kawase ira hartabar tano Halhaaliena Tanuo. Io kaie, i tahut be mu na walar be mu na hatur kawase ira mangana hartabar ing na manga hadades ira matanabar na lotu.
13 Ma ikinong no burwana be ing nesi tikenong i iangianga ma ra mes na nianga i tahut be na sasaring utano hartabar be inage tale ie be na pales bileng no nuno nianga. 14 Iou tange hobi kinong be ing iou sasaring ma ra mes na nianga, no tanuagu i sasaring ma sene no nugu lilik paile gil tike linge. 15 Io, ni biha um? Iou ni sasaring ma no tanuagu iesene i tahut be ni palai ma no nugu lilik bileng uta ira linge iou sasaring urie. Iou ni inge ma no tanuagu iesene i tahut be ni palai ma no nugu lilik bileng uta ira linge iou inge urie. 16 Ma sene be u tanga tahut utuma hone God ma no tanuam sene mon, i tale hohaam balik be tikenong ta di ing pa dile palai na tanga ‘Amen’ tano num sinsaring? Pai nale tale ie kinong paile nunure be aso ing u tangtange. 17 A tutuno be no num sinsaring i tahut iesene paile hadades no mes na turadi.
18 Iou tanga tahut tupas God be ta dait bakut iou no turadi nong e la manga iangianga ma ra mes na mangana nianga. 19 Iesene nalamin ta ira matanabar na lotu iou sip be ni tange ra liman na katano nianga ing i tale be da hadade kilam, ma waak um be iou tange ra sangahul na arip na katano nianga ma ra mes na mangana nianga.
20  Epesas 4:14Bar hinsaagu tane Krais, waak mu liilik hoke ira not no bulu. Taitus ira sana tintalen i tahut be mu na tatalen hoke ra bana iesene ta ira numu lilik mu na ngan hoke ira tamat na turadi. 21  Ais 28:11-12Ira harkurai tane God ing di ga pakat i tange be no Watong i tange horek:
“Iou ni haianga ikin ra matanabar ma ra nianga gar na mes na turadi.
Iou ni haianga di ma ira ho di ira turadi me tapa.
A linge bia be ni haianga di hobi, pa di nale taram iou.”
22 Hokakarek, no hartabar na nianga ta ira mes na mangana nianga a hakilang ie ter ta di ing pa dile nurnur, ma pata be a hakilang ie tupas dong ing di nurnur ter. Iesene no hartabar na nianga na tangetus a hakilang ie ter ta dong ing di nurnur, ma pata be a hakilang ie tupas di ing pa dile nurnur. 23  Apostolo 2:13Io kaie, be ira matanabar na lotu bakut di hanawat hulungan ma ira turadi bakut di ianga ma ra mes na mangana nianga ma be ari ing pa dile manga palai ta ira numu gingilaan be ari tabuna nurnur di na lala, tutuno sakit di na tange be mu iangianga hoke ra ba. 24  Jon 16:8Iesene be tike tabuna nurnur, be tikenong nong paile manga palai ta ira numu mangana gingilaan i lala ma ira turadi bakut di iangianga na tangetus, io, na hadade di bakut ma ina palai be a ut na sana ie ma di bakut di na nunure kilam ie be a mangana turadi so ie. 25 Ma ira linge i manga susuhai tuma naramon tano tingana na hanawat palai. Io kaie, na tudu napu ma ina lotu tupas God ma ina tange be, “Tutuno sakit, God i kis nalamin ta mu!”
Ing ira matanabar na lotu di hanawat hulungan, waak di ianga harburungburung. Di na mur tike bilai na harmur na nianga.
26  1 Korin 12:8-10Io, ma dait na biha um ta kakarek iou te tange? Ing be mu na hanawat hulungan, i tahut be tikenong na ter tike ninge, tike mes na ter ra harausur, tike mes na ter ra nianga ura hapuasne ira linge i susuhai, tike mes na ianga ma ra mes na mangana nianga, ma tike mes na pales no nianga. Taitus ira linge bakut ing mu na gil, i tahut be mu na gil ura hadades ira matanabar na lotu. 27 Ing be mu ura nianga ma ra mes na mangana nianga, i tale be airuo be aitul duhat na ianga. Iesene pai nale lake be aitul. Ma duhat na ianga tiketike, tikenong na lie ma tike mes na mur. Ma tike tamat na linge, be duhat sip be duhat na ianga, i tahut be tikenong na pales ira nuduhat nianga. 28 Ma be pata tari ura palpales ira nianga, i tahut be nong i ura nianga na kis matien nalamin ta ira matanabar na lotu ma ina haianga God tuma naramon tano tingana iat. 29  1 Tesolonaika 5:21Ma i tahut be airuo be aitul duhat na ianga na tangetus, ma ira mes di na nes kilam ira nuduhat nianga be i tutuno be pata. 30 Ma be God i ter ra nianga puasa ta tikenong ing i kis ter, io, no turadi nong i huna ianga na hapatam no nuno nianga. 31 I tahut be mu na gil hobi kinong i tale mu bakut be mu na ianga na tangetus, tikenong na lie ma tikenong na mur leh ie. Ma mu na ianga na tangetus hobi waing ira turadi bakut di na kap ra harausur ma ra nianga na harharagat. 32 Ma dong ing di ianga na tangetus di haruat be di na kure timaan no nudi hartabar na nianga na tangetus. 33 Ma i tale be di na gil hobi kinong God paile tike mangana god nong i ter ra haraba bia. Pata. I ter ra malum. Ma ila gilgil hobi nalamin ta ira nuno matanabar na lotu ta ira tamtaman bakut.
34  1 Korin 11:3; 1 Timoti 2:12Be ira matanabar na lotu di hanawat hulungan i tahut be ira haine di na kis matien kinong paile takados be di na ianga. Iesene i tahut be di na bul hanapu habaling di hoke no harkurai tane Moses i tange. 35 Be di sip be di na palai uta tike linge, i tahut be di na tiri ira nudi tunana kaia ta ira ngasia di, kinong a linge na hirhir be tike haine na ianga kaia nalamin tano kis hulungai ta ira matanabar na lotu.
36 Hohaam, no nianga tane God ga hanawat mekaia ho mu? Be mu lik be ikino nianga ga hana tupas mu sene mon? 37  1 Jon 4:6Ing be nesi tikenong i lik be aie tike ut na tangetus be aie tike turadi tano Halhaaliena Tanuo, i tahut be na nes kilam be kakarek ra linge iou pakpakat tupas mu, a harkurai tano Watong ie. 38 Iesene ing be tikenong paile nes kilam ikin hobi, pa dale lik leh ie.
39 Io kaie, bar hinsaagu tane Krais, i tahut be mu na manga sip be mu na ianga na tangetus, ma waak mu tigel tikenong be na ianga ma ra mes na mangana nianga. 40 Iesene i tahut be mu na mur tike takadoswana ngas ma ra bilai na harmur ta ira linge bakut mu gil.

14:1 1 Korin 12:31; 14:39

14:20 Epesas 4:14

14:21 Ais 28:11-12

14:23 Apostolo 2:13

14:24 Jon 16:8

14:26 1 Korin 12:8-10

14:29 1 Tesolonaika 5:21

14:34 1 Korin 11:3; 1 Timoti 2:12

14:37 1 Jon 4:6